Kurs og workshops tirsdag 23. oktober 2018

Kurs kl. 10:00 – 12:00

Kurs 1:
Kunstig intelligens, i praksis

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlig: Runar Gunnerud, Accenture og Merethe Wiel, Lånekassen

Forbered deg på noen spennende timer med et praktisk dypdykk i den kunstige intelligensens verden. Målet med seminaret er å gi en introduksjon til ulike former for kunstig intelligens samt å gi deltakerne noen knagger for hvordan de selv kan identifisere bruksområder for teknologien innenfor sin egen organisasjon. Som en del av seminaret vil vi gjøre praktiske øvelser med bruk av testdata for å understøtte poenger. Noe teknisk kunnskap er en fordel, men absolutt ingen forutsetning, for å få godt utbytte av dette praktiske hands-on seminaret.

Det er på tide å ta den kunstige intelligen ned fra hype-hylla og bli litt skitten på fingrene.
Foredragsholdere: Martin Kowalik Gran og Runar Gunnerud, Accenture

Martin Kowalik Gran
Martin Kowalik Gran

Runar Gunnerud
Runar Gunnerud

Kurs 2:
Teknologikrasjkurs – hvordan skape verdi i din organisasjon?

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlig: Øyvind Nielsen, Sopra steria og Knut Rolland, Universitetet i Oslo

Ny teknologi medfører omfattende og radikale endringer – i våre private liv, i næringslivet og i samfunnet ellers. For virksomheter representerer denne utviklingen både muligheter og utfordringer, men mange sliter med å få oversikt, ta gode beslutninger underveis og skape reell verdi for virksomheten. For å komme i gang med dette tror vi teknologikompetanse står sentralt, og målsetningen med kurset er at deltagerne skal få bedre ballast i teknologidiskusjonene i sin organisasjon. Vi vil se på noen sentrale teknologier, hvordan de fungerer, eksempler på bruksområder, muligheter for gevinst, og hva som kreves for å lykkes.
Foredragsholder: Torbjørn Sitre, Sopra Steria

Torbjønr Sitre
Torbjørn Sitre

Kurs 3:
Hvordan innovative anskaffelser og Prosjektveiviseren går utmerket hånd i hånd

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Lars Nokken, DIFI

En viktig intensjon med Prosjektveiviseren er å gi virksomhetsledelsen styring og forutsigbarhet. Innovative anskaffelser innebærer å bestemme løsningen sammen med leverandørmarkedet i løpet av prosjektgjennomføringen. Hvordan kan dette kombineres? Kom, lytt, spør, diskuter og forstå hvordan!

Foredragsholdere: Lars Nokken og Johan Englund, DIFI

Kurs 4:
Finn svar på kritiske spørsmål og test nye idéer på fem dager

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Eva Kjeldal, Computas og Jørund Leknes, Kantega

Design Sprint er et innovasjonsverktøy, utviklet av GV (Google Ventures), for å finne løsninger på kritiske utfordringer med stor forretningsverdi gjennom design, prototyping og testing av ideer på reelle brukere. Eksempler på virksomheter som bruker design sprint er Google, Mozilla, Uber, FN og Gov.uk. Design Sprint brukes til å løse komplekse problemer hurtig, samt for å finne ut hvilke innovasjonsideer som bør realiseres.

Vi har svært gode erfaringer med bruk av Design Sprint og ønsker å presentere prosessen og noen av metodene. Kurset vil, gjennom arbeid med case, gi deg en mulighet til å teste ut deler av prosessen i praksis. Du vil lære metoder som du kan ta med deg tilbake til hverdagen.

Det er en begrensning på 50 deltakere på kurset. Begrensningen er lagt for å sikre at kursdeltakerne følges opp på en god måte.

Foredragsholdere: Eva Kjeldal og Andre Jønsrud, Computas og Jørund Leknes og Kristin Wulff, Kantega

Kurs 5:
Hvilke kompetanser må ledere og virksomheter ha for å lykkes med digital transformasjon?

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Jens Nørve, DIFI og Eirik Vefsnmo, Bouvet

Målgruppe:
Ledere og andre som bidrar til å utvikle lederne og virksomheten til å lykkes med digital transformasjon.

Målet med kurset:
Deltakerne skal få økt felles forståelse av hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon, og hvilke kompetanser ledere på ulike nivå trenger. Hvordan kan digitalisering bli en integrert del av virksomhetsstyringen i din virksomhet?

Deltakerne skal også bli kjent med hvordan offentlig sektor, i samarbeid med leverandører og akademia jobber med å tydeliggjøre hvilke kompetanser ledere på ulike nivå trenger for å lykkes med digital transformasjon. Vi vil presentere noen gode eksempler fra virksomheter i offentlig og privat sektor.
Du får også mulighet til å diskutere og dele erfaringer knyttet til sentrale kompetanseområder og hvilke virkemidler som bidrar til læring.

Kurs 6:
Risiko og usikkerhetsstyring i store IT-prosjekter

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlig: Kjetil Røe, Sopra steria og Torgeir Dingsøyr, SINTEF

Store IT-prosjekter er gjerne komplekse med mange interessenter, mange tekniske avhengigheter og mange prosjektdeltakere som må jobbe sammen mot felles mål. Dette kurset vil ta for seg hvordan en systematisk kan jobbe med risiko og usikkerhetsstyring i store IT-prosjekter, der en kombinerer teknikker fra prosjektledelse (prosjektveiviseren, project management body of knowledge) og smidig metodikk. Mens prosjektledelse fokuserer på å avdekke usikkerheter tidlig og planlegge korrektive tiltak, vil smidige metoder fokusere på fleksibel prosjektgjennomføring for å håndtere usikkerheter som oppstår. Vi vil spesielt se på hvordan prosjektorganisering og arbeid med “business case” kan brukes til god usikkerhetsstyring. Kurset vil inneholde korte teori-innlegg, erfaringer og praktiske øvelser.

Kurs 7:
Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor? Idèetilfang, arkitektur og eksempler

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Peter Musæus Skatteetaten og Leif Wedøe, Telenor
Tingenes Internett omtales oftere og oftere. Analyseselskaper proklamerer at antall “dingser” ganske raskt vil øke til å være over flere milliarder og at de vil endre måten vi forholder oss til den fysiske verden på. Hva skal alle disse dingsene brukes til og har det relevans for offentlig sektor? Lovnaden er at tingenes Internett vil gjøre det mulig å endre eksisterende prosesser på en slik måte at man kan redusere kostnader. I tillegg sies det at tjenestene skal bli bedre og at nye tjenester som forenkler innbyggernes hverdag vil se dagens lys. Stemmer det?

«I denne workshopen vil vi gi deltagerne innsyn i hva tingenes Internett er, hvilke teknologier som ligger til grunn og hvilken betydning bruk av tingenes internett kan ha for din virksomhet. Vi vil fokusere på teknologier der ”dingsene” er knyttet til såkalte ”Low Power Wide Area” (LPWA) nettverk og bruksområder for slike dingser innenfor det som med en fellesbetegnelse kalles ”Smarte Byer”. Hva er fremtidsvisjoner og hva kan vi få til i dag? Luft, vann, sykler, søppel, kommunikasjon, trafikk, forurensning, velferdsteknologi, skredvarsling.»

Målgruppe: Virksomhetsledere og tekniske ledere

Mål for workshop:
• Styrke innsikt om tingenes Internett og øke forståelse av hva som bør gjøres i egen organisasjon for å være ”på hugget”
• Synligjøre muligheter og beskrive allerede pågående aktiviteter i offentlig sektor i kommuner i Norge, hvor NN fra Halden kommune deler deres erfaringer.
• Interaksjon og utveksling av erfaringer deltagerne imellom.
• Råd og anbefaling om hva gjør du når du kommer hjem? Hvordan komme i gang?

Foredragsholdere: Martin Vik, Halden kommune. Vidar Skogdalen, Telenor og Arne Munch-Ellingsen, Telenor Research.

Kurs 8:
Ny funksjonalitet og nye muligheter i Digital postkasse

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlig: Olav Skarsbø, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi)
Digitale bevis/kort er en ny tjeneste som nå tilbys gjennom postkassene til Digipost og eBoks.
Hvordan kan vi snart digitalisere førerkort, vognkort, jakt- og fiskekort, skolebevis, lånekort, frikort, etc. med smarte mobilløsninger i en og samme app, en app du alt har?
Hvilke muligheter gir dette og annen ny funksjonalitet, og hvordan kan din virksomhet ta løsningene i bruk?

Digital post kan også benyttes til faktura for effektiv og rask betaling hvor brukeren samtidig får et varig fakturaarkiv.
Leverandørene informerer om hvilke fakturaløsninger de tilbyr for kommunal og statlig sektor.

Kurs 9:
Praktisk anvendelse av nasjonalt rammeverk for samhandling

Tirsdag 23. oktober kl. 10:00 – 12:00

Ansvarlige: Trond Os Haare og Erik Hagen, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi)
Du vil på dette kurset få en innføring i Norsk arkitekturrammeverk for samhandling – hva det er og hvordan det kan anvendes, med eksempler og presentasjoner fra virksomheter som går foran. Primære målgrupper er virksomhetsarkitekter og løsningsarkitekter, men en retter seg også mot tjenestedesignere, ledere og andre roller som er involvert i planlegging og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter.

Kort om rammeverket her:
Norsk arkitekturrammeverk for samhandling bygger på European Interoperability Framework (EIF) og er tatt fram av Difi i regi av Skate i samarbeid med flere virksomheter i offentlig sektor. Rammeverket er under innføring i 2018 og allerede tatt i bruk av flere virksomheter. Dette vil være et sentralt hjelpemiddel i arbeidet med å definere, designe, utvikle og forvalte digitale tjenester som utveksler data på tvers i offentlig sektor. Rammeverket gir tilgang til en felles «verktøykasse» som inneholder prinsipper, begrepsdefinisjoner, modeller og retningslinjer for samhandlingsarkitektur på juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk nivå.

I tråd med rammeverket, er det også under etablering et felles nasjonalt bibliotek for gjenbrukbare arkitektur- og løsningsbyggeklosser, referansearkitekturer, maler, m.m. Utvikling av løsninger og innhold i dette biblioteket gjøres sammen med utvalgte pilotvirksomheter, med fokus på det som er av tverrsektoriell interesse. Ved å etablere felles strukturer og maler, er tanken at en skal kunne lenke sammen innhold i sektor- og virksomhetsspesifikke biblioteker.

Foredragsholdere: Trond Os Haare og Erik Hagen, Difi. I tillegg blir det foredragsholdere fra kommunesektoren, helse, Kartverket, Politiet

Workshops kl. 13:00 – 17:00

Workshop 1:
Studiebesøk ved NTNU

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Freddy Barstad, NTNU og Eli Vinogradoff, NTNU

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.
Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.
For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker miljøer som Ocean Space Centre, Telenor-NTNU AI Lab, Innovative Læringsarealer og Campus utviklingsprosjektet.
Praktisk: Det settes opp buss fra konferansehotellet på Brattøra, varighet 4 timer, begrenset antall plasser.
Velkommen!

Workshop 2:
Kommunesammenslåing: Erfaringsdeling knyttet til digitalisering

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune, Gunnar Nybø Tieto og Astrid Øksenvåg KS

Det pågår for tiden en rekke kommunesammenslåinger i Norge. Dette er omfattende prosesser som skaper store utfordringer og muligheter innenfor IT og digitaliseringsområdet.

Lillestrøm kommune vil 1.1.2020 fremstå som resultatet av sammenslåingen av kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. I Lillestrøm har an valgt å etablere en helt ny IKT-plattform basert på redundant og konvergert infrastruktur. I tillegg er de aller fleste fag- og kjerneløsninger konkurranseutsatt. Målet er å etablere en integrert, effektiv og moderne portefølje som kan gjøre det videre digitaliseringsarbeidet enklere og mer effektivt. Vi ser på utfordringene Lillestrøm har møtt og får en oppdatert status på arbeidet ved Torbjørn Pedersen som er digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune og Lillestrøm kommune. I tillegg ser vi på utfordringer sett fra leverandørsiden ved representanter fra blant annet Tieto. Astrid Øksenvåg deltar fra KS for å belyse hvordan KS kan bidra med erfaringsdeling og støtte i forbindelse med kommunesammenslåing.

Workshop 3:
Nye personvernregler fra i sommer, hva har det betydd for virksomhetene?

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Hallstein Husand, Datatilsynet og Atle Bergfjord, Capgemini

Den nye personopplysningsloven som inkorporerer EU sin personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i sommer. I denne workshopen vil Datatilsynet og Capgemini sammen med workshopdeltakerne se på hva dette har betydd i den korte tiden loven har vært gjeldende. Her ser vi på områder som Data asset Management (DAM), Identity and Access Management (IAM), informasjonssikkerhet, behandlingsprinsipper, datasubjekters rettighetsutøvelse (SRA), databehandleravtaler, forholdet til annen lovgivning og andre aktuelle områder.
Endelig beskrivelse av workshop kommer.

Workshop 4:
Hvorfor er et digitalt økosystem viktig for et smartere samfunn?

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlig: Tonje Nordli EVRY, Torbjørn Pedersen Skedsmo kommune, Leif Wedøe Telenor

Stadig flere kommuner og offentlige aktører jobber med å utvikle løsninger hvor målet er å kunne kombinere data om innbyggere fra mange ulike kilder. Man ønsker å kunne tilby intuitive og gode tjenester i tråd med føringene i digitaliseringsrundskrivet: Vi skal ikke spørre innbyggeren på nytt om data vi allerede har og vi skal tilby proaktive tjenester basert på det vi allerede vet. Vi vet alle at det offentlige har tilgang på massive datamengder og at man med tillit, teknologi og smart design kunne ha skapt svært verdifulle løsninger. I denne workshopen vil vi jobbe med målbilder for arkitektur og konkrete løsningsforslag som kan bidra til å realisere slike tjenester. Vi vil også se på hvilke utfordringer en kommune ofte står overfor både når det gjelder (manglende) lovhjemler og manglende åpenhet fra løsningsleverandørenes side.
Representanter fra Telenor, EVRY og Skedsmo kommune vil belyse tematikken og utfordringene fra hver sin side og vi ønsker aktive deltakere som vil være med å bringe frem konkrete løsningsforslag som kan bidra til forenkling og effektivisering.

Workshop 5:
Hvorfor forstår ikke brukeren løsningen min

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Jørund Leknes, Kantega
Når man designer og utvikler en publikumsløsning gjøres det mange valg som påvirker brukeropplevelsen. Selv om man har god erfaring med å utvikle løsninger er det lett å gjøre feil.

Workshopen skal gi bedre innsikt i hvordan du kan sikre at løsningene som lages har god brukskvalitet. Du vil lære mer om sansene våre, hvordan vi tenker og dermed hvorfor brukskvalitetsprinsipper er slik de er.

Workshop 6:
Virksomhetsarkitektur – nasjonal arkitektur og tjenestedesign

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Merethe Wiel, Lånekassen og Freddy Barstad, NTNU

Denne workshopen tilbyr en møteplass for alle som er interessert i virksomhetsarkitektur, virksomhetsarkitektenes rolle og deres verdiskapning. Målsetningen med workshopen er at deltagerne skal styrke sitt nettverk, se sin rolle og sin virksomhet i en nasjonal helhet og få innsikt i konkrete virkemidler til arbeidet med utvikling og forbedring av egen virksomhetsarkitektur.

Årets workshop vil omfatte følgende temaer;
Referansearkitektur
Nasjonal arkitektur, hva finnes og hva er det behov for
Tjenestedesign i samspill med virksomhetsarkitektur

Målgruppe:
Virksomhetsledere som allerede har eller vurderer å ansette virksomhetsarkitekter
Virksomhetsarkitekter
Personer som er interessert i virksomhetsarkitektur og rollen som virksomhetsarkitekt

Mål for workshop:
Hva er hovedleveransene fra virksomhetsarkitekter, inn i hvilke prosesser og til hvilke interessenter
Pragmatisk og operasjonell tilnærming
Erfaringsutveksling mellom virksomhetsarkitekter

Case presentasjonene er fra virksomhetsarkitekter i norsk offentlig sektor, deltakere i Vanos nettverket

Workshop 7:
Fremtidens klasserom

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Vibeke Kløvstad, Utdanningsdirektoratet

Innovasjon i utdanning – hvordan skape framtidens skole?
Kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering er på vei inn i skolen og påvirker undervisning og læring.

Hvordan kan programmerbar elektronikk og lett tilgjengelig materialer gi elevene engasjement, skaperglede og utforskertrang? Roboter kan løse mange problemer og utfordringer for oss, men det er ikke alltid det går som det skal. I workshopen tar vi i bruk papp og mikrokontroller for å bygge roboter som hjelper oss å ‘løse’ ikke-eksisterende problemer. Vi er omgitt av programmerbar elektronikk hver dag uten at vi tenker over det, og som oftest er vi opptatt av at disse skal ha en nytteverdi for oss – for eksempel at lyset skrus på når du kommer inn i rommet eller at komfyren slår av varmen når den når en viss temperatur. Men hva skjer om vi lar kreativiteten få fritt spillerom og lager noe som er totalt unyttig? Robotene vi bygger kan enkelt programmeres i nettleseren, helt uten erfaring med programmering fra før.

Workshopen gir innsikt i hvordan programmering, algoritmisk tenkning, dataspill kan brukes i skolen. Workshopen er organisert med en innledning og deretter et skaperverksted der du blant annet får prøve ut enkel robotbygging, programmering, droner og VR (eller Virutal Reality) og dataspill brukt i undervisningen.

Vibeke Guttormsgaard, Kristine Sevik, Lars Gimse og Jørund Høie Skaug, Utdanningsdirektoratets BetaLab.

Udir BetaLab er Utdanningsdirektoratets lab for eksperimentering med digital teknologi for undervisning og læring.

Vibeke Guttormsgaard
Vibeke Guttormsgaard

Lars Gimse
Lars Gimse

Jørund Høie Skaug
Jørund H. Skaug

Kristine Sevik
Kristine Sevik

Workshop 8:
Kompetanseplan for ledere i offentlig sektor

Tirsdag 23. oktober kl. 13:00 – 17:00

Ansvarlige: Jens Nørve, DIFI og Astrid Øksenvåg, KS

Målgruppe:
Ledere og andre som bidrar til å utvikle lederne og virksomheten til å lykkes med digital transformasjon.

Målet med WS:
Deltakerne skal bli engasjerte og forstå viktigheten av riktig kompetanse i virksomhetene for å lykkes med digital transformasjon
Vi skal dele erfaringer om hva som skal til for å lykkes
Vi skal også teste ut og vurdere ulike kompetanseområder og virkemidler for å få økt kompetanse

Virkemidler:
Deltakerne vil bli aktive deltakere i ulike former for erfaringsdeling og diskusjoner, fasilitert på en engasjerende måte.