Kurs og workshops tirsdag 31. oktober (2017)

Kurs kl. 10:00 – 12:00

Kurs 1:
Tjenestedesign – redesign av tjenester

Tirsdag 31. oktober kl. 10:00 – 12:00
Rom: Cosmos 1B
Ansvarlig: Eirik Vefsnmo, Bouvet og Hege Johanne Tafjord, DIFI

Hva skjer når offentlige tjenester skal utvikles på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, når tjenester i økende grad skal gi innbyggerne et reelt digitalt førstevalg?

Tjenestedesign er en fellesbetegnelse for metoder, prosesser og verktøy som brukes for å skape gode brukeropplevelser. I nasjonal IKT-politikk heter det at; offentlige tjenester skal oppleves som helhetlig for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Et tjenesteforløp inneholder vanligvis mange kontaktpunkter både fysiske og digitale – mellom brukeren og tjenesten.

I dette kurset tar vi utgangspunkt i «tjenestereisen» som metode og kursdeltakerne vil gjennom tjenestereisen få en introduksjon til tjenestedesign. Vi gjennomgår grunnprinsipper for tjenestedesign, sentrale begreper og verktøy.

Øvelse gjør mester – «redesign»
Ofte kan det være vanskelig å komme i gang – hva starter vi med? Med utgangspunkt i en praktisk øvelse, får kursdeltakerne øve på å redesign en tjeneste og gjennom arbeidet bli kjent med noen verktøy for praktisk bruk i tjenestedesignprosesser.

Trude Arntsen

Bouvet

Trude Arntsen

Kjersti Winsnes

Bouvet

Kjersti Winsnes

Ingvild Sundby

Oslo kommune

Ingvild Sundby

Kurs 2:
Nye personvernregler i Norge fra 2018 – er din virksomhet klar?

Tirsdag 31. oktober kl. 10:00 – 12:00
Rom: Cosmos 1A
Ansvarlig: Hallstein Husand, Datatilsynet

I 2018 får Norge nye personvernregler. Da vil EUs personvernforordning (GDPR) erstatte dagens regelverk. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Dere får flere og strengere plikter enn før. Brudd på regelverket kan gi større økonomiske konsekvenser, enn ved dagens regelverk. Datatilsynet skal fortsatt håndheve regelverket i Norge. Hva blir nytt og hva betyr det for din virksomhet? Kurset vil gi svar på de mest relevante problemstillinger man vil møte i implementering og etterlevelse av nytt regelverk. Fram mot kurset kan du lese mer om det nye regelverket på Datatilsynet.no

Dana Jaedicke

Datatilsynet

Dana Jaedicke

Kurs 3:
Hvordan gjennomføre innovative anskaffelser

Tirsdag 31. oktober kl. 10:00 – 12:00
Rom: Cosmos 3A
Ansvarlige: Odd Henrik Hansen, Tieto og Jens Nørve, DIFI

Innovative anskaffelser – er det en myte at metoden fører til innovative løsninger? Kan det offentlige oppnå målsetninger om fornying og forbedring og bedre løsninger ved en effektivt samhandling mellom det offentlige virksomheter og private leverandører. Vi spør om offentlig sektor kan tilby bedre tjenester i takt med samfunnets og innbyggernes behov ved å anvende prosess for innovative anskaffelser.

Johan Englund

Difi

Johan Englund

Marianne Stålaker

Trondheim kommune

Marianne Stålaker

Gunnar Nybø

Tieto

Gunnar Nybø

Elin E. Harder

Trondheim kommune

Elin Harder

Hilde Sætertrø

NHO

Hilde Sætertrø

Kurs 4:
Lean startup: hvordan hurtig få verdi av digitalisering

Tirsdag 31. oktober kl. 10:00 – 12:00
Rom: Cosmos 2
Ansvarlige: Jørund Leknes, Kantega og Axel Birkeland, Statens innkrevingssentral

Innen utvikling av IT-løsninger er ofte det aller mest kompliserte å forstå brukerne. Mennesket er en komplisert organisme og det er vanskelig å forutse hvordan brukere vil reagere på programvare. Derfor er det viktig å ha mekanismer for å teste konsepter, ideer og løsninger på reelle brukere så tidlig som mulig. Lean startup er en metode for produkt- og forretningsutvikling som tilfører verdi gjennom å tidlig avklare hvilke ideer som er gode.

Et sentralt element i Lean startup er tilbakemeldingssyklusen bygge-måle-lære. For å kunne måle resultater uten å bruke for mye ressurser på utvikling bygger man det som omtales som MVP (Minimum Viable Product). MVP brukes så som grunnlag for testing på reelle brukere og tilbakemeldingene brukes til å videreutvikle produktet. Vi ser på utvikling som eksperimentering, og på den måten blir det mulig å raskt å få tilbakemelding på om utviklingen av prosjektet skal endres, fortsettes eller stoppes.

Kurset vil gjennomgå Lean startup og gi deltakerne hjelp til å forstå hvordan metodikken kan brukes til å skape verdi for sine brukere hurtigere enn før.

Nils Brede Moe

Sintef

Nils Brede Moe

Jørund Leknes

Kantega

Jørund Leknes

Kurs 5:
Offentlig godkjent hacking Avlyst

Tirsdag 31. oktober kl. 10:00 – 12:00

Kurs 6:
Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet

Tirsdag 31. oktober kl. 10:00 – 12:00
Rom: Cosmos 3B
Ansvarlig: Lars Nokken og Ragnhild Anker Ljosland, Difi

En viktig intensjon med Prosjektveiviseren er å skape god og enhetlig styring av prosjekter, med felles styringsprinsipper, struktur og begrepsbruk på tvers av offentlig sektor. Samtidig ser mange virksomheter behov for å tilrettelegge og tilpasse Prosjektveiviseren til bruk i sin virksomhet, slik at den får størst mulig praktisk nytteverdi. For eksempel ved å knytte den opp mot egen organisasjons struktur, størrelse og beslutningsprosesser, sine prosjekters type og kompleksitet, egne rutiner og dokumentmaler, etc.

I dette kurset tar vi for oss hvordan disse to hensynene kan kombineres og balanseres på en god måte. Vi presenterer og diskuterer eksempler på hvordan virksomheter har løst dette på ulike måter, dessuten erfaringer fra blant annet Digitaliseringstrådet knyttet til styringsdokumentasjon og bruk av dokumentmaler. Vi diskuterer hva som kan og ikke bør endres i forhold til originalen og utfordringer knyttet til lokalt implementerte varianter av Prosjektveiviseren.

Det er stor forskjell på innholdet i dagens versjon (3.0) av Prosjektveiviseren og slik den fremsto for bare 2-3 år siden. Hva med virksomheter som har basert sin lokale prosjektmodell på en tidlig versjon av Prosjektveiviseren? Hvilke utfordringer ligger i dette?

Ragnhild Ljosland

Difi

Ragnhild Ljosland

Lars Nokken

Difi

Lars Nokken

Workshops kl. 13:00 – 17:00

Workshop 1:
Hvor digitalt moden er din virksomhet?

Tirsdag 31. oktober kl. 13:00 – 17:00
Rom: Cosmos 3A
Ansvarlige: Ann-Kristin Skarbøvig, Sopra Steria og Axel Birkeland, Statens innkrevingssentral

Ønsker du å sammenligne din digitale modenhet med andre tilsvarende virksomheter? Du er ikke alene. Sopra Steria bistår en rekke virksomheter med å kartlegge deres digitale modenhet gjennom vår modenhetsanalyse. Modenhetsanalysen brukes for å få forstå nå-situasjon, og er et utmerket utgangspunkt for å lage målbilde og handlingsplaner for videre digitalisering av brukerinteraksjonen. I denne workshopen får du mulighet til å gjennomføre en kartlegging av din virksomhet. Ved bruk av Sopra Steria sin tverrfaglige analyse vil du i etterkant få en modenhetsscore for din virksomhet. Gjennom hele analysen vil Sopra Steria trekke frem eksempler fra kartlegging og analyse av digital modenhet i norske virksomheter.

Mål for workshop:
I Sopra Sterias modenhetsanalyse blir digital modenhet målt med utgangpunkt i dimensjonene strategi, organisasjon, teknologi, og digital brukerinteraksjon. Workshopen skal gi deltagerne en forståelse av hvilke faktorer som påvirker digital modenhet i brukerinteraksjon, og hvordan virksomheten kan øke sin digitale modenhet. Gjennom gruppediskusjoner vil det bli rikelig med tid til å utveksle erfaringer rundt digitalisering. Gjennom workshopen vil deltagerne få mulighet til å kartlegge egen digital modenhet, og vil i etterkant av workshop få en score for virksomheten.

Innleder Kjersti Solem er direktør digitale medier i Sopra Steria.

Kjersti Solem

Sopra Steria

kjersti solem

Lars Løe

Sopra Steria

lars løe

Louise Helliksen

Sopra Steria

Louise Helliksen

Workshop 2:
Virksomhetsarkitektur og porteføljestyring i offentlig sektor

Tirsdag 31. oktober kl. 13:00 – 17:00
Rom: Cosmos 2
Ansvarlige: Merethe Wiel, Lånekassen, Freddy Barstad, NTNU og Jens Nørve, DIFI

Virksomhetsarkitektur er en integrert del av virksomhetsstyringen og legger føringer for porteføljestyring, program- og prosjektgjennomføring og er et viktig element i prosjektleveranser. Denne workshopen tilbyr en møteplass for alle som er interessert i virksomhetsarkitektur, virksomhetsarkitektenes rolle og deres verdiskapning, spesielt i sammenheng med porteføljestyring, program- og prosjektgjennomføring. Workshopen skal være faglig lærerik, tilrettelegge for erfarings- og meningsutveksling, og fungere som en nettverksplattform.

I forkant av workshopen oppfordres deltakerne til gjennomføring av en modenhetsanalyse for virksomhetsarkitektur. Denne vil bli distribuert til de påmeldte god tid i forveien slik at resultatene kan presenteres og diskuteres i workshopen.

Målgruppe:

 • virksomhetsledere som allerede har eller vurderer å ansette virksomhetsarkitekter
 • virksomhetsarkitekter
 • personer som er interessert i virksomhetsarkitektur og rollen som virksomhetsarkitekt

Mål for workshop:

 • se ulike måter å definere virksomhetsarkitektenes rolle og sikre verdiskapning
 • presentasjon av case med diskusjon av roller og leveranser
 • erfaringsutveksling mellom virksomhetsarkitekter

Innleder Torbjørn Larsen er IT direktør hos NAV om arkitektur, muligheter og utfordringer.
Case presentasjon fra virksomhetsarkitekter i norsk offentlig sektor, deltakere i Vanos nettverket

Merethe Wiel

Lånekassen

Jens Nørve

Difi

Jens Nørve

Freddy Barstad

NTNU

Freddy Barstad

Workshop 3:
Innovasjonsworkshop

Tirsdag 31. oktober kl. 13:00 – 17:00
Rom: Cosmos 3D
Ansvarlige: Jørund Leknes, Kantega og Leif S. Flak, UiA

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd. En innovasjon kan være så stor som verdensveven eller så liten som en ny knapp i et skjema på et offentlig nettsted.

I workshopen får du praktisk erfaring med verktøy for å fasilitere innovasjonsprosesser. Vi vil bruke case knyttet til digitalisering i offentlig sektor.

Frode Standal

Kantega

Frode Standal

Workshop 4:
LEAN IT – hvordan utvikle din IT-funksjon for å møte dagens – fremtidens krav. Apollo og Devops simulering

Tirsdag 31. oktober kl. 13:00 – 17:00
Rom: Cosmos 3B
Ansvarlig: Ole-Vidar Christensen, Sopra Steria

IT-organisasjoner er under press for å forbedre stabilitet, levere raskere med færre feil og mindre ressursbruk, og samtidig drive nyskaping. Det er ikke lenger et spørsmål om det er riktig å ta i bruk DevOps, det er snarere et spørsmål om når og hvordan man gjør det. DevOps er ikke et rammeverk, men beskriver en kultur for hvordan forretningen, utvikling og drift må samhandle for å levere bedre produkter, tjenester og økt nytteverdi til virksomheten. Et viktig prinsipp i DevOps er å skape god flyt, fjerne flaskehalser, avdekke og korrigere feil tidlig, samt unngå omarbeid.

Simuleringen
The Phoenix Project Business Simulation er en DevOps-simulering som baserer seg på historien om et selskap som taper mot sine konkurrenter og er i økonomisk krise. Forretningssiden lanserer «The Phoenix Project» for å bedre den økonomiske situasjonen og styrke selskapets posisjon i markedet.

Hvordan foregår simuleringen
Deltagerne utfører oppgaver knyttet til ulike roller. Rollene omfatter virksomhetsledelsen og forretningen, IT-ledelsen, utvikling og drift. Deltagerne vil gjennom praktiske øvelser erfare relevante problemstillinger og se resultater av egen samhandling, prioritering og beslutninger.

Praktisk informasjon
Simuleringen gjennomføres med max 15 deltagere.

Mål for workshop

 • En innføring i hva DevOps er, filosofi, prinsipper og tilnærming
 • Praktisk erfaring med viktige forutsetninger for å lykkes med DevOps
 • Praktisk erfaring med viktigheten av god samhandling og kommunikasjon
 • Innsikt i hvilke kulturelle endringer som kreves for å lykkes med DevOps
 • En innføring i bruk av praktisk hjelpemidler som Kanban tavle

Gjennom dagen vil du erfare hvordan DevOps kan bidra til å realisere nytteverdi til din virksomhet!

Ole-Vidar Christensen

Sopra Steria

Ole Vidar Christensen

Kristian Spilhaug

Sopra Steria

Kristian Spilhaug

Workshop 5:
Lettvekts IT (mikrotjenester) Avlyst

Tirsdag 31. oktober kl. 13:00 – 17:00


Workshop 6:
Blokk-kjede også for offentleg sektor

Tirsdag 31. oktober kl. 13:00 – 17:00
Rom: Cosmos 1A
Ansvarlige: Odd Ruud, EVRY, Leif S. Flak, UiA og Svein Ølnes, Vestlandsforskning

Bitcoin og blokk-kjedeteknologi er ikkje berre revolusjonerande for finanssektoren, men har også eit stort potensial for offentleg sektor. Teknologien kan bli ei viktig plattform for framtidig digitalisering, men vil krevja ei omstilling i måten digitale tenester blir utvikla på.

I denne workshop-en får du i tillegg til ei grundig innføring i teknologien og presentasjon av aktuelle eksempel også sjansen til å utvikla idéar om bruk av blokk-kjedeteknologi i eigen organisasjon. Gjennom gruppearbeid med andre deltakarar kan du diskutera nye og innovative digitale løysingar der blokk-kjedeteknologi er sentralt.

Mål for workshop:

 • forstå korleis blokk-kjedeteknologien fungerer
 • få informasjon om aktuelle forsøk med teknologien i offentlege etatar, både norske og svenske – utvikla idéar om bruk av teknologien i eigen organisasjon

Svein Ølnes

Vestlandsforsking

svein ølnes

Christian Thindberg

NAV

Christian Thindberg

Peter Frøystad

Evry

peter frøystad

Mats Snäll

Lantmäteriet

Mats Snäll

Workshop 7:
Innbyggerdialog basert på Altinn og ID-porten

Tirsdag 31. oktober kl. 13:00 – 17:00
Rom: Cosmos 1B
Ansvarlige: Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune og Runar Gunnerud, Accenture

Skedsmo kommune har valgt å bli tjenesteeier i Altinn. Andre kommuner har i liten grad jobbet direkte med plattformen, mens noen har til en viss grad samarbeidet med KS om dette. Skedsmo kommune ser store fordeler i å benytte Altinn-plattformen for å utvikle gode innbyggertjenester og ønsker gjerne å få med andre kommuner og leverandørmarkedet med på dette – i tillegg til samarbeid med KS om forvaltning og deling.

Det er mange fordeler med å bruke Altinn. Blant annet er det en nasjonal felleskomponent som gir god støtte for bruk av offentlige data (folkeregister, matrikkel, enhetsregister mm). Den har arbeidsflyt og støtte for utforming av stegvise dialoger. Den gir mulighet for kombinasjon av nasjonale og lokale data / systemer og den benytter standardiserte integrasjonsteknologier og autentisering.

Skedsmo kommune har etablert en tjeneste som kombinerer nasjonale data med lokale data (hvilken skole og klasse går ditt barn på) i en løsning som forenkler prosessen med å søke fri fra undervisning. Dette er en prosess som har stor nytte av digitalisering (rett fra foreldre og inn i saksbehandlingen) og hvor automatisering av beslutningen er en naturlig neste funksjon. Den gir også et viktig blueprint for fremtidige dialogtjenester.

I denne workshopen ønsker Skedsmo kommune sammen med Brønnøysundregistrene å dele erfaringer, kompetanse, konkrete tips og kode slik at andre kan ta løsningen i bruk og få motivasjon og kompetanse til å utvikle nye tjenester.

Erlend Oksvoll

Brønnøysundregistrene

Erlend Oksvoll

Håvard Wiik

Skedsmo kommune

Håvard Wiik

Stig Ihle

Skedsmo kommune

Stig Ihle