Sesjoner (2018)

 

S1A


 

 

S1B


 

 

S1C


 

 

S2A


 

 

S2B


 

 

S2C


 

 

S3A


 

 

S3B


 

 

S3C


 

 

S4A


 

 

S4B


 

 

S4C


 

Sesjon 1
onsdag 23. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjon 1A:
Innovasjon i offentlig sektor

spor: «Kultur/organisasjon»
onsdag 23. oktober kl. 12:00 – 13:00

Ansvarlige: Freddy Barstad, NTNU og Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene

Hvilke muligheter ligger i samarbeidet mellom Næringsliv, Akademia og Offentlig sektor. Stikkord er Kompetanse, Innovasjon, Smarte Kommuner, Digital transformasjon og AI

Eksempler på innovasjonssamarbeid
o Telenor-NTNU AI-Lab, v/Egil Bredgaten Telenor og AI-Lab NTNU
o Smarte kommuner

Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor v/Hanne-Cecilie Bjørka utredningsleder/prosjektleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet avdeling for IKT og fornying

Panel: «Hvilke muligheter ligger i samarbeidet mellom Næringsliv, Akademia og Offentlig sektor» ​

Hanne-Cecilie Bjørka
Hanne-Cecilie Bjørka

Sesjon 1B:
Eksperimentell bruk av disruptiv teknologi i offentlig sektor

spor: «Teknologi»
onsdag 23. oktober kl. 12:00 – 13:00
Rom: Cosmos 2
Sesjonsansvarlige: Peter Christopher Musæus, Skatteetaten og Jørund Leknes, Kantega

Mens særlig de to senere år har vært preget av å finne ut av og formidle tanker om alle de disruptive mulighetene nye teknologier gir, er det fortsatt mangelvare på reelle tilfeller der de er iverksatt. Denne seansen ser på tre konkrete tilfeller der «umoden» teknologi blir testet for å kunne løse en samfunnsoppgave på en helt annen måte.

Sesjon 1C:
Innovative anskaffelser: Eksempler fra virkeligheten

spor: «Fundament»
onsdag 23. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Atle Bergfjord, Capgemini og Freddy Barstad, NTNU

Stadig flere offentlige virksomheter ser effekten av å vurdere om behovet de skal dekke kan dekkes på andre måter enn ved tradisjonell anskaffelse, og heller ha økt fokus på markedsdialog og innovasjonssamarbeid med leverandører.

Samtidig som det offentlige med en slik tilnærming kan fremstå som er krevende kunde, ser næringslivet nytten av å innovere og utvide, som igjen kan bidra til å skape nye markeder og forretningsområder.

Det offentlige utgjør en stor innkjøpsmakt i alle regioner og kommuner i Norge, og det er gledelig å registrere at spesielt bykommunene og fylkeskommunene i stadig større grad bruker innovative anskaffelser aktivt for å bidra til næringsvekst og utvikling i egen region.

NHO, KS og Difi har med deltagelse og støtte fra innovasjon Norge og Forskningsrådet identifisert felles interesser og forent sine krefter i arbeidet med å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser i Norge. I tillegg har et partnerskap på rundt 30 statlige og kommunale aktører bidratt og støttet arbeidet nasjonalt og regionalt. Nå begynner vi så smått å se resultater og effekter av dette arbeidet, og ikke minst hva det kan lede til.

Det er gjennomført en rekke piloter og eksempelprosesser som viser at innovative offentlige anskaffelsesprosesser virker. Stat og kommune får bedre løsninger for sine behov (moderniserer seg) samtidig som næringslivet innoverer. Evalueringen viser på generell basis at det er en markant økning i bruk av markedsdialog i offentlige anskaffelser, og stadig flere offentlige aktører fokuserer på offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel i omstillingsarbeidet.

I denne sesjonen ønsker vi å se nærmere på noen konkrete eksempler med utgangspunkt i en innovative offentlig anskaffelsesprosess:

Innolab i Bergen kommune.

Innolab vil være det naturlige samlingsstedet for medlemmer av innovatørnettverket. Dette nettverket fokuserer spesielt på digitalisering og innovasjon og inkluderer ansatte, innbyggere, næringslivet og akademia som har et brennende engasjement for byen og kommunen sin.

Nytt ERP for Værnesregionen

Sesjon 2
onsdag 23. oktober kl. 16:30 – 17:30

Sesjon 2A:
Feire feil!

spor: «Kultur/organisasjon»
onsdag 23. oktober kl. 16:30 – 17:30

Sesjonsansvarlige: Lars Erik Antonsen, NAV og Jørund Leknes, Kantega

I offentlig sektor har vi mange mekanismer som skal forhindre og avdekke feil; kvalitetssikringsregimer, kontrollrutiner og revisjon. Utviklingsprosjekter som ikke lykkes gir medieoppslag om skandaler, og noen ganger må ledere gå. Samtidig skal offentlig sektor bli mer innovativ, og innovasjon krever risikotoleranse. Altså må vi tolerere feil, og vi må lære av dem. Kanskje til og med elske dem og gjøre flere av dem?

Hvordan få positiv nytte av det når du gjør en feil? Hvordan skape en kultur hvor man lærer av feil? Sesjonens foredragsholdere vil fortelle om feil som de har vært med på å gjøre og hvordan organisasjonene deres har lært av dette.

Sesjon 2B:
Er den kunstige intelligensen til å stole på?

spor: «Teknologi»
onsdag 1. november kl. 16:30 – 17:30

Sesjonsansvarlige: Runar Gunnerud, Accenture og Eva Kjeldal, Computas

Det følger et stort ansvar med det å jobbe med stordata og bruke kunstig intelligens teknikker som utvikler seg i et volsomt tempo. Hvilke utfordringer finnes når vi skal ettergå handlinger og råd gitt fra kunstig intelligens? Og hvilken forhold har vi til sannferdigheten i de dataene vi bruker til å trene den kunstige intelligensen?

Dette er temaer som Professor Ole Jakob Mengshoel fra AI-labben ved NTNU skal addressere. Etter professorens innlegg vil temaet diskuteres mellom flere aktører som enten har brukt, eller er i ferd med å ta i bruk ulike former for kunstig intelligens til å løse sine oppgaver.

Sesjon 2C:
Strategisk IKT-kompetanse for ledere i offentlig sektor – hvor vanskelig kan det være?

spor: «Fundament»
onsdag 23. oktober kl. 16:30 – 17:30

Sesjonsansvarlige: Jens Nørve, DIFI

Hvordan kan digitalisering bli en integrert del av virksomhetsstyringen i din virksomhet? Og hva skal til for å lykkes med digital transformasjon – og hvilken kompetanse trengs for ledere på ulike nivå?

Offentlig sektor (DIFI) samarbeider med leverandører og akademia for å tydeliggjøre hvilken kompetanse ledere på ulike nivå trenger for å lykkes med digital transformasjon i sin organisasjon. Vi vil presentere noen gode eksempler fra virksomheter i offentlig og privat sektor.

Sesjon 3
torsdag 2. november kl. 09:00 – 10:00

Sesjon 3A:
Prosessforbedring – forenkling til forbedring

spor: «Kultur/organisasjon»
torsdag 24. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjonsansvarlige: Merethe Wiel, Lånekassen og Gunnar Nybø, Tieto

Denne sesjonen gir innblikk i hvordan utvalgte virksomheter arbeider frem vesentlige endringer og prosessforbedringer med høy kundeverdi; økt kvalitet, større grad av likebehandling, vesentlig redusert saksbehandlingstid mm.

NAV

Motorveier, bratte bakker og manuelle avkroker – om arbeidet med automatisering i Foreldrepengeprosjektet; i dag mottar NAV søknader om foreldrepenger digitalt, men registrering og saksbehandling gjøres manuelt. Årlig sendes 900 000 inntektsskjemaer per post fra arbeidsgivere til NAV. Dette er noen av utfordringene Foreldrepengeprosjektet i NAV står overfor. Anne og Ina skal fortelle om hvordan NAV har grepet an modernisering av familieområdet og hvilke erfaringer prosjektet sitter med så langt. Målet for prosjektet har vært at brukerne skal møte en sammenhengende digital verdikjede som forenkler informasjonssøk og søknadsprosesser, effektiviserer samhandling og saksbehandling, samt reduserer saksbehandlingstiden. Komplisert regelverk, stor bredde i målgrupper og mange avhengigheter har gitt prosjektet utfordringer. Anne og Ina byr på en reise i automatiseringens irrganger.

Foredragsholdere: Anne Nørstenes og Ina Rudaa

NVE

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. Med økt tilfang av krevende oppgaver på vegne av samfunnet er det nødvendig at digitalisering og prosessforbedring står svært høyt på agendaen. Som et eksempel på slik effektivisering og forenkling vil NVE i foredraget gjennomgå prosessen for behandling av søknader om opprinnelsesgarantier. Behandlingen har vært manuell og tidkrevende både for brukerne og saksbehandlerne. NVE har gjennom prosessforenkling og automatisering redusert saksbehandlingstid fra 14 dager til 2 minutter.

NVE har også oppnådd en rekke andre gevinster som standardisering, reduksjon i manuelt arbeid, frigjort ressurser til annet verdiskapende arbeid, økt kvalitet, mer fornøyde ansatte og aktører/kunder og realisert pålegg i tildelingsbrevet og NVEs egen digitaliseringsstrategi. Siri og Karoline vil fortelle om hvordan NVE har jobbet med prosessforbedringen.

Foredragsholdere: Siri Slettvåg, NVE og Karoline Ellingsrud, Tieto

Statens Vegvesen

Trafikant og kjøretøyområdet i Statens vegvesen har de siste årene jobbet med utvikling av selvbetjeningsløsninger og digitalisering av ulike saksbehandlerløsninger. Gjennom digitalisering av tjenester har tilgjengelighet og tjenestetilbudet til brukerne økt, samtidig som tjenesteleveransene er mindre ressurskrevende og ressursbruken i etaten er redusert. Digitalisering av saksbehandlerløsninger har innebygd regelstøtte og er rettet mot interne brukere. De digitale løsningene vil sikre likebehandling, redusert saksbehandlingstid og økt tilgjengelighet for brukerne. Løsningene har innebygget sikkerhetselementer som sikrer identitet og trygge handlinger. Bodil vil fortelle hvordan etaten jobbet med prosessen «kjøp/salg av kjøretøy» for å finne gode løsninger slik at behovet for oppmøte på trafikkstasjonen ikke lenger er tilstede. Tjenesten er nå digitalisert og bruksprosenten følges opp månedlig. I de årlige resultatavtalene settes krav til gevinstuttak i takt med utviklingen.

Foredragsholder: Bodil Rønning Dreyer

Vestre Toten kommune

Innføring av Lean og veien mot å bli en lærende organisasjon i Vestre Toten kommune; Vestre Toten kommune startet systematisk forbedringsarbeid i organisasjonen i 2011 og har vedtatt implementering av Lean i hele organisasjonen. Til nå har kommunen oppnådd store besparelser og økt kvalitet på tjenestene. Innføringen av Lean må ses i et tidsperspektiv på 10 til 15 år før hele organisasjonen jobber etter prinsippene. Veien dit har bestått og vil bestå av prøving og feiling.
Langsiktigheten skal ivareta at alle enheter lykkes i å identifisere og realisere sine gevinster i økt kvalitet, kvantitet eller besparelser. Odd-Arnvid vil vise hvordan Vestre Toten kommune stringent jobber med prosessforbedring og Lean samt hvordan tankesett og metode videreutvikles og legger til rette for innovative prosesser og ny strategi og handlingsplan for Lean fra 2018.

Foredragsholder: Odd-Arnvid Bollingmo

Anne Nørstenes
Anne Nørstenes

Ina Rudaa
Ina Rudaa

Bodil Rønning Dreyer
Bodil Rønning Dreyer

Odd-Arnvid Bollingmo
Odd A. Bollingmo

Sesjon 3B:
Smarte byer – i Norge

spor: «Teknologi»
torsdag 24. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjonsansvarlig: Leif Skiftenes Flak, UiA og Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune

Smart city-fenomenet er på mange måter en respons til befolkningsfortetting og fremveksten av stadig større byer – såkalte mega cities. Høy befolkningstetthet gir en rekke utfordringer, blant annet knyttet til energiforbruk, forurensing, kommunikasjon og generell livskvalitet. I smart city tenkning brukes ulike typer teknologi til å minimere utfordringene og gjøre byene attraktive og bo i. Flere norske byer arbeider med å bli «smarte». Denne sesjonen viser 3 ulike eksempler på smarte norske byer som kan være til eksempel for andre.

Sesjon 3C:
Datadeling; Muligheter og utfordringer

spor: «Fundament»
torsdag 24. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjonsansvarlige: Jan Stensby, Kartverket og Hallstein Husand, Datatilsynet og Leif Wedøe, Telenor

Det ligger store muligheter og verdi i samfunnet ved å dele informasjon innen offentlig sektor og mellom privat og offentlig sektor. Vi vil gi 3 forskjellige eksempler som illustrer dette med muligheter, dilemmaer og utfordringer.

Den påfølgende paneldebatten i neste sesjon vil gi deg innblikk i betydningen av hvordan du som leder skal kunne håndtere dilemmaene for å kunne ta ut verdien av datadeling. Hvordan skal du samtidig drive akseptabel risikostyring og ta vare på integriteten av data om personer, eiendommer, institusjoner og virksomheter. Vil trusselaktørene i verste fall kunne utfordre demokratiet?

Bernt Reitan Jenssen
Bernt R.Jenssen

Olav Petter Aarrestad
Olav P. Aarrestad

Hanne Tangen Nielsen
Hanne Tangen Nielsen

Sesjon 4
torsdag 24. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjon 4A:
Fremtidens kommune

spor: «Kultur/organisasjon»
torsdag 24. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlige: Astrid Øksenvåg – KS, Tonje Nordli – EVRY og Stian Norli – Arkivverket

Hvordan ønsker innbyggerne at kommunens tjenester skal fremstå i fremtiden?
Hvordan utfordrer kommunens nye tjenestetilbud demokratiet i forhold til sporbarhet, lagring av data og innsyn.
På denne sesjonen blir det innlegg og debatt.

Sesjon 4B:
Fremtidens applikasjonsplattform

spor: «Teknologi»
torsdag 24. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlige: Erlend Kristoffersen, Basefarm og Runar Gunnerud, Accenture

Ny teknologi og nye leveransemodeller gir muligheter for realisering av tjenester og leveranser langt mer dynamisk enn tidligere. Tradisjonell infrastruktur fra eget datasenter kan suppleres med tjenesteutsetting, private skyløsninger eller som fullstendig offentlig skybasert. Ulike teknologier kan anvendes for å utvikle, teste og produksjons sette løsninger som skalerer og er svært fleksible. Vi vil i sesjonen vise hvordan mulighetene anvendes av en stor virksomhet som virkelig tenker nytt

Svein Winje
Svein Winje

Sesjon 4C:
Åpent og sikkert?

spor: «Fundament»
torsdag 24. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlige: Jan Stensby-Kartverket, Hallstein Husand – Datatilsynet og Hallstein HusandLeif Wedøe, Telenor

Det ligger store muligheter og verdi i samfunnet ved å dele informasjon innen offentlig sektor og mellom privat og offentlig sektor. Vi vil gi 3 forskjellige eksempler som illustrer dette med muligheter, dilemmaer og utfordringer.

Den påfølgende paneldebatten i neste sesjon vil gi deg innblikk i betydningen av hvordan du som leder skal kunne håndtere dilemmaene for å kunne ta ut verdien av datadeling. Hvordan skal du samtidig drive akseptabel risikostyring og ta vare på integriteten av data om personer, eiendommer, institusjoner og virksomheter. Vil trusselaktørene i verste fall kunne utfordre demokratiet?

Panelleder: Torgeir Waterhouse, direktør for Internett, IKT Norge
Debatt deltagere:
Bernt Reitan Jenssen, adm direktør, Ruter
Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Offiser, Telenor Norge
– Olav Petter Aarrestad, IT-direktør, Kartverket
Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet

Torgeir Waterhouse
Torgeir Waterhouse

Bernt Reitan Jenssen
Bernt Reitan Jenssen

Hanne Tangen Nielsen
Hanne Tangen Nielsen

Olav Petter Aarrestad
Olav Petter Aarrestad

Bjørn Erik Thon
Bjørn Erik Thon