Sesjon 1
onsdag 1. november kl. 12:00 – 13:00

Sesjon 1A:
Tjenestedesign 2.0

spor: «Bedre kvalitet»
onsdag 1. november kl. 12:00 – 13:00
Rom: Cosmos 3A
Ansvarlige: Axel Birkeland, Statens Innkrevingssentral og Jørund Leknes, Kantega

Grunntanken med tjenestedesign er å sette brukeren i sentrum for utviklingsprosessen og se hele tjenestetilbudet fra brukerens perspektiv. På den måten kan tjenestedesignerne utvikle og organisere mer verdifulle, effektive og helhetlige tjenester, som svarer på reelle brukerbehov. Mange virksomheter har tilegnet seg kunnskap om tjenestedesign og gjort utredninger for å tilrettelegge for gode brukeropplevelser. Ikke fullt så mange har levert forretningsverdi i form av tilpassede tjenester og reduserte kostnader.
I denne sesjonen får du en innføring i hva vi legger i tjenestedesign 2.0 og noen gode eksempler fra virksomheter som har levert tjenesteinnovasjon og forretningsverdi med utgangspunkt i tjenestedesign.

Trine Lind

Oslo kommune

Trine Lind

Trude Hole

Bouvet

Trude Hole

Sesjon 1B:
Modernisert folkeregister for raskere, sikrere og enklere tjenesteyting i offentlig og privat sektor

spor: «Det gode vs det onde»
onsdag 1. november kl. 12:00 – 13:00
Rom: Cosmos 2
Sesjonsansvarlige: Peter Christopher Musæus, Skatteetaten og Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune

I 2019 får Norge nytt, moderne folkeregister. Moderniseringen betyr enklere og raskere tilgang til folkeregisteropplysninger. Prosesser som i dag tar uker og måneder, vil skje i løpet av minutter og sekunder. Virksomheter som bruker Folkeregisteret kan få oppdateringer i sanntid.

Moderniseringen gjør det mulig for virksomheter å forenkle og effektivisere egne prosesser. Men det krever at virksomhetene gjør nødvendige tilpasninger i egne systemer for å tilpasse seg det nye registerets grensesnitt og informasjonsfelter. I dette foredraget vil Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret, sammen med Skedsmo kommune redegjøre for de viktigste endringene ved det moderniserte registeret og hvordan endringene treffer virksomheter som bruker folkeregisteropplysninger. Skedsmo kommune vil orientere om hvordan de vil ta i bruk den moderniserte informasjonen i folkeregisteret og om hvilke nye publikumstjenester de ser komme i Skedsmo kommune. Vel møtt!

Therese Fischer

Skatteetaten

therese fischer

Torbjørn Pedersen

Skedsmo kommune

torbjorn pedersen

Sesjon 1C:
Felles plan mot samme mål

spor: «Å lykkes sammen»
onsdag 1. november kl. 12:00 – 13:00
Rom: Cosmos 3C
Sesjonsansvarlige: Jens Nørve, DIFI – Hilde Kristin Storvig, BRREG – Astrid Øksenvåg, KS
Paneldebatt-leder: Morten Skodbo

Difi har utarbeidet en digitaliseringsstrategi for nasjonen bestående av målbilde, strategiske satsingsområdet med tilhørende handlingsplan. I denne strategien legges noen av føringene for hvordan vi må jobbe for å levere på forventningene i Digital Agenda for Norge. Tiltakene i strategien er sektorovergripende og dekker behov flere virksomheter har. De støtter også ambisjonene om en brukerrettet og effektiv forvaltning med samhandling på tvers. I denne sesjonen ser vi nærmere på digitaliseringsstrategien og hva den betyr for oss i forvaltningen generelt og for deg og din virksomhet spesielt. Den digitale transformasjonen forvaltningen må gå igjennom kan ikke gjøres av virksomhetene hver for seg.

Grete Orderud

Difi

Grete Orderud

Morten Skodbo

Rambøll

Morten Skodbo

Cathrine Holten

Brønnøysundregistrene

Cathrine Holten

Line Richardsen

KS

Line Richardsen

Sesjon 2
onsdag 1. november kl. 16:30 – 17:30

Sesjon 2A:
Teknologikappløpet – hvor mye teknologi er nok ?

spor: «Bedre kvalitet»
onsdag 1. november kl. 16:30 – 17:30
Rom: Cosmos 3A
Sesjonsansvarlige: Lars Erik Antonsen, NAV og Merethe Wiel, Lånekassen

Fortellinger om ny teknologi tyter ut i alle medier – revolusjonerende nyvinninger med store muligheter og ukjente utfordringer. Offentlig sektor ser også på hvordan de nyeste teknologiene kan brukes strategisk; alle vet at det skjer mye der ute og virksomhetene er i et er et kappløp mot tiden og samfunnsutviklingen.

Teknologikappløpet er et kappløp for å utnytte muligheter tidsnok. I en verden med fallende produktivitetsvekst og stadig knappere ressurser på sikt er ambisjonen for en digitalisert velferdsstat å levere bedre tjenester med best utnyttelse av samfunnets ressurser.

Sesjonen gir deg oversikt over teknologiske trender og anvendelse av teknologiske løsninger i Norge i dag, samt konkrete eksempler på hvordan utvalgte virksomheter tilnærmer seg ny teknologi. Eksemplene skal illustrere hvordan virksomhetene kom i gang med egen læring og utnyttelse av nye teknologiske muligheter og inspirere til publikums egen konseptutvikling.

Teknologisk utvikling og anvendelse av nyere teknologiske løsninger i Norge i dag
«Nokios teknologiradar» presenteres for første gang på konferansen i 2017. Virksomheter fra privat og offentlig sektor har deltatt i undersøkelsen som ble gjennomført i perioden mai – oktober 2017 med støtte fra konferansens samarbeidspartnere. Undersøkelsen viser hvilke teknologier som ansees som viktigst i dag og for de kommende årene, samt hvor langt norske virksomheter er kommet i å utnytte mulighetene teknologisk utvikling gir. Dette er Nokios’ egen rykende ferske oversikt over teknologiske muligheter og faktisk anvendelse i Norge i dag.

Eksempler på hvordan utvalgte virksomheter tilnærmer seg nye teknologiske muligheter
A. Lånekassen satser tungt på bruk av skyen for å sikre innovasjon, effektivitet og fleksibilitet. Vi har en sky-først strategi og har allerede tatt første skritt ut i skyen med de administrative tjenestene og ser nå på hva som skal til for å ta kjernesystemene ut i skyen. Parallelt har vi brukt 2017 til utforskning og utprøving av ulike løsninger basert på kunstig intelligens. På Nokios vil vi dele våre perspektiver og erfaringer fra disse prosessene.

B. I 2016 stilte NAV seg følgende spørsmål: «Hvordan kan NAV, ved å bruke og koble tilgjengelige data, få økt innsikt om vår egen virksomhet?» På bakgrunn av dette opprettet man en stordatalab med et tverrfaglig team som jobbet eksperimentelt og use-case orientert. Denne lab’en skal levere et innspill til plan for toppledelsen høsten 2017. NAV skal bli mer data- og innsiktsdrevet for å levere stadig bedre og mer effektive velferdstjenester. Dette krever en ny tilnærming til teknologi der muren mellom den analytiske og den operasjonelle teknologi-sfæren brytes ned. For å svare på dette er det tatt fram et målbilde for en IT Informasjonsplattform. På Nokios deler vi vår strategiske tilnærming til ny teknologi knyttet til data og analytics.

Innledere er Sigurd Eriksson, avdelingsdirektør IT, Lånekassen og Jonas Slørdahl Skjærpe, avdelingsdirektør for Informasjonsplattform, NAV IT.

Michelle Jensen

Sopra Steria

Michelle Jensen

Severin B. Hanssen

Lånekassen

Severin B. Hanssen

Marie Solberg Hjermann

Sopra Steria

Marie Hjermann

Jonas Slørdahl Skjærpe

NAV IT

Jonas S. Skjærpe

Sigurd Eriksson

Lånekassen

Sigurd Eriksson

Sesjon 2B:
Digital transformasjon – mulighetsrom eller sårbarhet

spor: «Det gode vs det onde»
onsdag 1. november kl. 16:30 – 17:30
Rom: Cosmos 2
Sesjonsansvarlige: Odd Henrik Hansen, Tieto, Odd Ruud, EVRY og Jan Stensby, Kartverket

Digitalisering er på alles radar, og utnyttelse av teknologi er nå et prioritert satsingsområde for offentlige virksomheter. De fleste virksomheter er bevisst på at digitalisering krever dyptgående endringer for å utnytte ny teknologi. Vi stiller også spørsmålet om virksomhetene beskytter seg mot de nye sårbarhetene og truslene som digital transformasjon fører med seg?

Innleder Thomas F. Anglero er direktør for Innovasjon i IBM Norge.

Thomas F. Anglero

IBM Norge

Thomas Anglero

Peter Musæus

Skatteetaten

Peter Musæus

Bente Hoff

NSM

Bente Hoff

Sesjon 2C:
Samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører

spor: «Å lykkes sammen»
onsdag 1. november kl. 16:30 – 17:30
Rom: Cosmos 3C
Sesjonsansvarlige: Freddy Barstad, NTNU og Atle Bergfjord, Capgemini

Offentlig sektor, inkludert helse og velferd, er ryggraden i den norske velferdsmodellen. Med stadig økende behov for digitalisering, innovasjon og endring, er leverandørmarkedet et viktig element i moderniseringen. Har vi nok kunnskap om hvordan vi får best mulig leveranser fra leverandørmarkedet, og handler vi i tråd med den kunnskapen vi har? I denne presentasjonen vil Oddgeir og Roar forklare hvorfor bruken av strategiske partnerskap og relasjonskontrakter i norske eHelse-initiativer vil øke i tiden som kommer. Fra sitt ståsted som forskere og fagpersoner vil de også bidra til å gi en bedre forståelse for hvilke utfordringer en kan møte i slike kontraktsrelasjoner.

For KS er dialog med næringslivet gjennom innovative offentlige anskaffelser en viktig tilnærming til fornyelse av offentlig sektor, og KS er medeier av Leverandørutviklingsprogrammet sammen med NHO og Difi. Anne vil holde innlegg om hvordan de gjennom programmet arbeider med å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester.

Etter innleggene blir det debatt med foredragsholderne, der NAV representert ved Ola Furu også vil delta med bakgrunn i sin tilnærming og strategi for bruk av leverandørmarkedet. Ola Furu har lang fartstid fra konsulentbransjen og kjenner godt til hvordan det er å være leverandør til offentlig sektor.

Roar Jakobsen

Sykehuspartner

roar jakobsen

Anne Romsaas

KS

Anne Romsaas

Oddgeir Hvidtsten

Sykehuspartner

Oddgeir Hvidsten

Ola Furu

NAV IT

ola furu

Sesjon 3
torsdag 2. november kl. 09:00 – 10:00

Sesjon 3A:
Smidig utvikling for hyppig produksjonssetting – Hvordan sikre kvalitet og stabilitet?

spor: «Bedre kvalitet»
torsdag 2. november kl. 09:00 – 10:00
Rom: Cosmos 3A
Sesjonsansvarlige: John Krogstie, NTNU og Ann Kristin Skarbøvig, Sopra Steria

Mens man før opererte med 2-3 produksjonssettinger i året, ønsker man nå å kunne produksjonssette endringer ukentlig eller til og med oftere spesielt i privat sektor. Kan vi gjøre det samme også i offentlig sektor? Nye metoder og teknikker som Lean og DevOps gjør smidig utvikling enda smidigere samtidig som vi greier å beholde kontrollen over de installerte systemene. Sesjonen inneholder både visjoner fra sektoren og praktisk erfaring rapportert gjennom følgeforskning over flere år.

Presentasjon 1: «Storskala smidig utvikling: Mulighet eller en selvmotsigelse?»
Innledere: Torgeir Dingsøyr, Sintef og Kjetil Røe, Sopra Steria

Smidige utviklingsmetoder ble laget for prosjekter med små, samlokaliserte team og har blitt bransjestandard i store deler av verden. De siste årene har metodene også blitt brukt på store IT-prosjekter. Disse er krevende på grunn av stor teknisk kompleksitet og at at det er mange aktører involvert både på kunde- og leverandørsiden. Dette innlegget vil presentere forskningsfunn og erfaringer fra store IT-prosjekter med bruk av smidig metodikk, med spesiell fokus på metodetilpasning, koordineringspraksiser og utfordringer med hyppig produksjonssetting.

Presentasjon 2:
Innleder: Stig Øwre, NAV

For å kunne sikre brukersentrert design og kontinuerlig utvikling, utøker NAV sin IT-kapasitet og integrerer IT-folkene med fagekspertene i linjen i tverrfaglige produkt-team. Hør hvordan NAV gjør disse organisatoriske endringene og hvordan man bruker moderne automatiserte løsninger for raskere og sikrere få ut effekten av IT i en stor virksomhet

Torgeir Dingsøyr

NTNU

Torgeir Dingsoyr

Kjetil Røe

Sopra Steria

kjetil røe

Stig Øwre

NAV

Bilde av person mangler, viser avatar

Sesjon 3B:
Ny personvernsforordninger (GDPR) – muliggjører eller brems?

spor: «Det gode vs det onde»
torsdag 2. november kl. 09:00 – 10:00
Rom: Cosmos 2
Sesjonsansvarlig: Hallstein Husand, Datatilsynet

I mai 2018 får Norge nye personvernregler. Da erstattes dagens regelverk med EUs personvernforordning (GDPR). Som storforbrukere av personopplysninger, får både stat og kommune – og også private – flere og strengere plikter enn før med det nye regelverket. Vil det ivareta personvernet for den enkelte bedre, eller blir det en brems på digitaliseringen og ytterligere byråkrati?

I denne sesjonen vil vi få presentert noe av de viktigste elementene og endringene sett fra Datatilsynets ståsted. Bl.a. gjennom en praktisk tilnærming til noen av de nye pliktene i regelverket, slik som innebygd personvern og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Er dette en mulighet eller en brems i utviklingen.

Vi vil også få et innblikk i hvordan en relativt stor norsk kommune har valgt å tilnærme seg de endringene som et nytt regelverk på personopplysningsområdet vil gi for dem. Hva har vært de største utfordringene og finnes det noen gode råd for alle de andre som må gjennom samme prosess. Gir det nye regelverket noen nye muligheter eller er det bare enda flere nye regler som pålegges?

Innledere er Martha Eike, senioringeniør, Datatilsynet og IT-sjef Frode Seipäjärvi, Tromsø kommune

Martha Eike

Datatilsynet

martha eike

Frode Seipäjärvi

Tromsø kommune

Frode Seipäjärvi

Sesjon 3C:
Ut av startblokka – å lykkes med digitalt førstevalg

spor: «Å lykkes sammen»
torsdag 2. november kl. 09:00 – 10:00
Rom: Cosmos 3C
Sesjonsansvarlige: Hilde K. Storvig, BRREG og Jens Nørve, DIFI

Digital Agenda beskrev digital kommunikasjon mellom offentlig sektor og personer og offentlig sektor og virksomheter som hovedspor for digitalt førstevalg.

Forvaltningen skal være tilgjengelig på nett, og nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. Hvor står vi i dag i forhold til dette når en bruker er representert av andre, f. eks. verge? Hvor langt har vi kommet med å gi informasjon til det offentlige bare en gang? Hvilke utfordringer og muligheter ser vi?

Steinar Skagemo:
Digitalt førstevalg? Først må digitale løsninger ta igjen papirets funksjonelle forsprang Det lages fabelaktige digitale løsninger som gir innsyn i egne data, forhåndsutfyller informasjon og gir umiddelbart svar på søknader. Men noe så enkelt som å be andre om å hjelp til å fylle ut en søknad, eller dele informasjon som det offentlige har om deg med andre, er i mange situasjoner blitt vanskeligere enn det var før. Sånn trenger det ikke være. Skal vi ta innbyggernes behov på alvor, og ikke minst sørge for at innbyggerne har eierskap og kontroll over egne data, må vi legge til rette for at innbyggerne kan delegere oppgaver og dele egne data.

Nils Inge Brurberg:
DSOP – suksess med offentlig privat samarbeid Gevinstene som følge av digital informasjonsutveksling mellom privat og offentlig sektor viser seg å være store – både i form av besparelser og bedre tjenester til fordel for innbyggere og næringsliv. Viktige forutsetninger for slikt samarbeid er kunnskap og modenhet innen åpenhet, samarbeid, samspill og pådriverevne, informasjonsforvaltning og teknologi. Samarbeidsprosjektet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) bruker slagordet “Vi gjør det enklere – sammen” og samarbeidsprosjektet omfatter i dag Finans Norge på vegne av finansnæringen, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Politiet og NAV. Jeg vil fortelle om bakgrunnen for at dette samarbeidet kom i gang, og hvordan man jobber for å kunne produsere konkrete resultater på løpende bånd med korte beslutningsveier og effektivt samarbeid på tvers. Som del av denne gjennomgangen vil jeg også beskrive de ulike aktørenes roller i DSOP programmet. Senere vil jeg fortelle om- og gi status på de konkrete prosjektene som er i gang – blant annet ”Samtykkebasert lånesøknad” og ”Kontrollinformasjon”. Oppdaterte estimater viser at disse prosjektene alene vil ha ca.10 milliarder i positiv samfunnseffekt. Avsluttningsvis kommer jeg inn på de ca 30 ideene som vil kunne utgjøre de nye bølgene av prosjekter. Han vil både snakke om innholdet i noen av konseptforslagene og hvordan innovasjonsprosessen foregår (uten langdryge høringsrunder).

Andreas Rafaelsen:
Digital kommunikasjon trenger autorisasjon Autorisasjonskomponenten i Altinn ivaretar tilgangsstyring og tilgangskontroll. Den ble først utviklet for å gi relevante medarbeidere tilgang til å operere på virksomhetenes data og skjemaer. Disse medarbeiderne kan gi rettigheter videre til dem de måtte ønske. Altinns autorisasjonsystem gjør det tydelig hvem som har rettigheter for en person eller virksomhet, og hva de har rettigheter til å gjøre. Dette har lagt grunnlaget for brukerstyrt samtykke i Altinn, en viktig forutsetning for «Samtykkebasert lånesøknad». I min gjennomgang vil jeg snakke om fremtidens autorisasjonsnav i Altinn og vårt ønske om å samle oversikten over «eierskap» til data på tre nivåer; lovbestemte rettigheter, delegerte rettigheter og midlertidig tilgang gjennom samtykke.

Steinar Skagemo

Oslo kommune

Steinar Skagemo

Nils Inge Brurberg

BITS

Nils Inge Brurberg

Andreas Rafaelsen

Brønnøysundregistrene

Andreas Rafaelsen

Sesjon 4
torsdag 2. november kl. 10:30 – 11:30

Sesjon 4A:
Innovasjon gjennom bruk av ny teknologi – kultur for å feile

spor: «Bedre kvalitet»
torsdag 2. november kl. 10:30 – 11:30
Rom: Cosmos 3A
Sesjonsansvarlige: Runar Gunnerud, Accenture og Odd Ruud, EVRY

Dette er en inspirerende sesjon hvor vi går dypere inn på de kreative prosessene knyttet til blant annet produktdesign og hvordan disse kan gjenbrukes i kappløpet om bedre kvalitet i offentlig sektor.

EGGS Design er Norges ledende tverrfaglige design- og innovasjonsbyrå. Vi designer fysiske og digitale produkter og tjenester i samarbeid med alt fra store, internasjonale foretak og offentlige institusjoner til start-ups og mindre organisasjoner. Sammen skaper vi morgendagens gode brukeropplevelser i samspillet mellom teknologi, forretning og design – alt fra flyplassopplevelser og helsetjenester til radonmålere og smarttelefoner. Vår tverrfaglighet og brede bransjeerfaring har en spennende tilleggsverdi som vi kaller “krysspollinering”. Dette handler om å skape noe nytt og verdifullt ved å overføre ideer, metoder og erfaringer mellom ulike bransjer, fagområder og organisasjoner. f.eks. hvordan offentlige institusjoner kan innovere og skape resultater med inspirasjon fra start-ups. Blueye utvikler verden beste undervannsdrone for utforsking og opplevelser i havet. De er et godt eksempel på en start-up som har brukt design på en helhetlig og smart måte. Veien fra en god idé til et realiserbart, lønnsomt og attraktivt produkt eller tjeneste handler om mer enn form og farge. Foredragsholder har ledet EGGS sin innsats siden oppstarten for 2 år siden, og vil vise hvordan start-ups bruker design for å skape fantastiske brukeropplevelser under krevende forutsetninger, og hvordan større organisasjoner kan lære og nyttegjøre seg dette.

Espen Jørgensen

EGGS Design

Espen Jørgensen

Sesjon 4B:
Hvordan ruste Norge for det digitale skiftet?

spor: «Det gode vs det onde»
torsdag 2. november kl. 10:30 – 11:30
Rom: Cosmos 3C
Sesjonsansvarlige: Vibeke Kløvstad, IKT-senteret og Eva Kjeldal, Computas

Norges digitale fremtid vil preges av raske endringer, teknologi- og kunnskapsutvikling, mangfold, kompleksitet, store samfunnsutfordringer og utviklingsmuligheter. Hvordan utvikle digital kompetanse i befolkningen, hos barn og unge i utdanning, hos dagens og fremtidens arbeidstakere og ledere? På kort sikt er det lett å avfeie at vi i Norge har en kompetanseutfordring. På lang sikt er det livsfarlig.
På alle nivåer i samfunnet blir digital kompetanse stadig viktigere, både i utdanning, for å kunne få jobb og for å bli værende der. Det er viktig for å kunne fungere som en fullverdig part av samfunnet. For å sikre konkurransekraft for Norge i fremtiden må teknologi og digital kompetanse inn i alle ledd gjennom hele utdanningsløpet og til toppledernivå. Norge trenger en ny og inspirerende utdannings- og arbeidspolitikk som motiverer både de beste (ved å tiltrekke og utvikle flere av dem) og alle de andre (ved å løfte relevansen til alle).

Utdanningssektoren skal gjennomføre et digitalt skifte, der målet er både effektivisering og bedre kvaliteten på undervisning og læring. Det er avgjørende at vi ser arbeidet med digitalisering i sammenheng med det arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager, skoler og lærerutdanninger. Per i dag finnes noen klare utfordringer i arbeidet for en digital skole. Vi finner vi digitale skiller mellom elever, mellom skoler og mellom kommuner. Majoriteten av norske elever har god digital kompetanse. Samtidig er det nærmere en fjerdedel av norske elever på 9. trinn som har så svake digitale ferdigheter at de vil ha problemer i skole og arbeidsliv. Konstituert direktør for det nye Utdanningsdirektoratet, direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT som etableres 1. januar 2018 er opptatt av det er behov for mer systematikk. Det nye direktorat vil arbeide spesielt med de fire sentrale områdene for tiltak i Digitaliseringsstrategien: Elevenes læring og skolens innhold; kompetanse; infrastruktur og fag- og yrkesopplæringen.

Erik vil snakke spesielt om behovet for ledelse, og hvordan vi må starte tidlig med å utvikle digital kompetanse hos elever, studenter og læringer slik at de kan delta aktivt i arbeid og felleskap i et mer og mer digitalt samfunn

Erik Westrum

IKT-senteret

erik westrum

Hege Nilssen

Udir

Hege Nilssen

Sesjon 4C:
Uten data stopper Norge – vet du hvor dataene er?

spor: «Å lykkes sammen»
torsdag 2. november kl. 10:30 – 11:30
Rom: Cosmos 2
Sesjonsansvarlige: Jens Nørve, DIFI og John Krogstie, NTNU

Data er blitt en viktig vare for å skape endring og muligheter i hele samfunnet, offentlig og privat. Det er ikke alltid enkelt å forstå hvilke data man kan ta i bruk, når mengden datasett er så enorm. Gjennom et praktisk eksempel viser vi hvordan vi sammen har lyktes med å ta det første steget for å oppnå en raskere takt i tjenesteutviklingen.

Pia Jøsendal

Difi

Pia Jøsendal

David Norheim

Brønnøysundregistrene

David Norheim

Liv Simonsen

Lånekassen

Liv Simonsen