Fyrlyktvinner 2018

VARSOM-plattformen – Din kilde til varsling av naturfare i Norge

Vinnere av Fyrlyktprisen 2018 Erik Rose Johnsen, Arne Bjørn Mildal og Svein Taksdal
NVE vant Fyrlyktprisen 2018: Fra venstre: Erik Rose Johnsen, Arne Bjørn Mildal og Svein Taksdal
foto: Terje Trobe

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har utviklet VARSOM-plattformen for å distribuere naturfarevarsler gjennom en rekke kanaler. VARSOM-plattformen er godt etablert for distribusjon av NVEs egne naturfarevarsler (flom, snøskred, jordskred), og tas nå også i bruk for varsling av naturfare fra andre etater (i første omgang Meteorologisk institutt, MET). Klimaendringer medfører økt ekstremvær og dermed behov for gode verktøy for å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler.

VARSOM-plattformen består av følgende komponenter:

  • Portalen varsom.no som i tillegg til å presentere varslene inneholder mye bakgrunnsinformasjon og undervisningsmateriell
  • En abonnementsløsning hvor brukere kan skreddersy egne varsler via SMS og/eller e-post
  • Appen RegObs for mobil tilgang til naturfarevarsler, samt muligheten til å registrere egne observasjoner i felt og dele disse med alle andre brukere
  • Portalen RegObs.no der brukere kan registrere, redigere og se observasjoner gjort i felt

NVEs kjernesystemer har avanserte modeller for å beregne farenivået for snøskred, jordskred og flom basert både på NVEs egne målestasjoner i felt samt bruk av meteorologiske data fra MET. I de ulike sesongene utstedes det daglige varsler ihht. internasjonale fareklasser. Varslene og feltobservasjonene er tilgjengelige for alle og distribueres gjennom åpne APIer (beskrevet på
api.nve.no). Varsom-plattformen kan både gjengi varsler og gi fra seg data via en internasjonal standard for farevarsling (CAP – Common Alerting Protocol). Via API og CAP kan alle som ønsker gjenbruke NVE sine varslinger i egne løsninger.

VARSOM-plattformen benytter NVEs åpne APIer og presenterer naturfarestatus tilpasset ulike brukergrupper og ulike kanaler (web, mobil, sms, epost). NVEs kartmotor er godt integrert med løsningen og sammen med ulike farekart gir den brukeren en god oversikt over hvor det er trygt å ferdes og hvor det er økt sannsynlighet for naturfarer.

Spesielt innenfor snøskredvarslingen er VARSOM-plattformen blitt svært populær. Ved økt farenivå refereres det til Varsom.no både i riksdekkende værmeldinger, på yr.no og på en rekke nettsteder som omhandler vintersport. Varsom.no benyttes aktivt for å planlegge turer i ulike fjellområder. I spørreundersøkelser i 2014 og 2015 mener 43% av de spurte at snøskredvarslingen har medført at de selv eller noen de kjenner har unngått ulykker gjennom sesongen. Sist vinter (jan.-mai 2018) har Varsom.no hatt ca 375.000 brukere som er en økning på ca 70% fra forrige sesong. Ca 51.000 brukere har i samme periode benyttet RegObs.no for å se på aktuelle snøobservasjoner, noe som er en økning på 103% fra året før.

For å sikre mest mulig korrekte snøskredvarsler, er det ønskelig med flest mulig feltobservasjoner av snøforholdene da det kan være store lokale variasjoner i snøforholdene. RegObs er videreutviklet slik at alle som benytter appen kan legge inn sine egne snøobservasjoner og disse benyttes sammen med de teoretiske modellene for å angi farenivået. Over 70.000 observasjoner er samlet inn via appen RegObs vinteren 2017/2018, og totalt ca 27.000 brukere benytter appen (økning på 156% fra året før).

NVE har et eget observasjonskorps som regelmessig foretar observasjoner og målinger, men mottar samtidig et stort antall observasjoner fra fjellførere, ansatte i Vegvesenet og vanlige skigåere. Det tilbys svært populære kurs i vurdering av snøskredfare hvor deltakere også læres opp til å registrere snøobservasjoner. Jo bedre kvalifisert en innsender av snøobservasjoner er, dess mer vekt tillegges det observasjoner fra denne brukeren i vurdering av snøskredfare.

Statistikken over døde i snøskred i Norge har vært sterkt synkende de siste årene, samtidig som det er økende trafikk i skredutsatt terreng. Vi er overbevist om at Varsom-plattformen sammen med et dyktig fagmiljø er en av hovedårsakene til denne utviklingen. Gode snøskredvarsler og effektiv varsling i alle kanaler bidrar til høy årvåkenhet for snøskredfare både for profesjonelle aktører og for turgåere.

Ny teknologi utvikles for å tilby stadig bedre snøskredvarsler. Gjennom Sentinel-satelittene gjøres observasjoner tilgjengelig i sanntid som NVE nå via maskinlæring benytter for å detektere snøskred. Disse observasjonene brukes nå til å verifisere modellene for varsling av snøskredfare da både høyden og retningen der skred utløses er viktige parametre for å gi korrekte snøskredvarsler.

I vår kartplattform (GIS) analyseres bratthet og andre forhold som påvirker snøskredfaren, og basert på våre modeller er det etablert ferdige kartlag som viser aktsomhetsområder i alle fjellområder. Store veggkart som viser aktsomhetsområdene rundt de 20 mest utsatte turisthyttene er produsert og distribuert fra NVE før siste vintersesong.

Avanserte fagsystemer sammen med gode og brukervennlige web-løsninger og apper har gjort at varsling av naturfare i Norge er verdensledende. For snøskredvarslingen er det dokumentert at brukere opplever tjenestene som et viktig bidrag til deres planlegging av aktiviteter, og antall liv som går tapt i snøskred i Norge er nå svært lavt bl.a. som en følge av dette. Alle NVE sine faredata publiseres via åpne grensesnitt for å oppnå så stor deling og gjenbruk som mulig. Gjennom samarbeid med MET inkluderes nå relevante faredata fra dem på samme plattform ved bruk av åpne standardiserte APIer. Dermed slipper brukere å forholde seg til ulike etatsspesifikke løsninger innenfor varsling av naturfare.

VARSOM-plattformen er også et eksempel på at nært samarbeid mellom ulike store offentlige etater gir stor gevinst og effektiv ressursbruk. De viktigste samarbeidspartnere har vært NVE, MET, Statens Vegvesen og Bane NOR, med NVE som ansvarlig for utvikling og drift.

Fyrlyktpris vinner