Selvbetjeningsløsning for omregistrering av kjøretøy

Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Skatteetaten om å utvikle en selvbetjeningsløsning hvor omregistrering av kjøretøy og avgiftberegning skjer i sammenheng/samme digitale prosess. Tiltaket gir store tidsbesparelser (slipper å møte opp personlig) for et stort antall brukere, næringsliv, og effektivisering både hos Skatteetaten og Statens Vegvesen. Dette er et eksempel hvor to store offentlige prosjekter/etater samarbeider om felles mål og løsning.

Tidligere har omregistreringsprosessen tatt mye kalendertid. Etter at melding om eierskifte/salgsmelding var mottatt og eierskiftet registrert, sendte Vegvesenet ut brev med innbetalingsblankett for omregistreringsavgiften. Selv om eier betalte umiddelbart måtte en påregne opptil 14 dager før man mottok vognkortet i posten, avhengig av betalingsform og postgang. For å fremskynde prosessen var det mange som valgte personlig oppmøte, og i 2013 var det over 300.000 personer som møtte på trafikkstasjonene for å betale og omregistrere kjøretøy. Dette har beslaglagt mye tid både for saksbehandlere og kjøpere av kjøretøy.

Med ny selvbetjeningsløsning kan den enkelte kjøretøyeier og forhandler gjennomføre eierskifte og omregistrering av kjøretøy elektronisk uten at en trenger å møte opp på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Ny løsning har videre gjort det mulig å automatisk fastslå om ny eier har krav på å få innvilget fritak for omregistreringsavgift. Dette bidrar ikke bare til bedret kundebehandling, men også riktigere fastsatt avgift og likebehandling.

Samhandling på tvers i forvaltning

Prosjektene SAFIR i regi av Skatteetaten og Autosys kjøretøy i regi av Statens vegvesen legger grunnlaget for to systemporteføljer som vil ha gjensidige avhengigheter til hverandre. SAFIR står for utvikling av nytt IKT system for avgiftshåndtering knyttet til kjøretøy mv, og Autosys kjøretøy lager tilsvarende en ny løsning for godkjenning og registrering av kjøretøy. Hovedprinsippene er at Statens vegvesen skal oppdatere og vedlikeholde tekniske data, eierforhold og registreringsstatus for kjøretøy. Informasjonen gjøres fortløpende tilgjengelige for Skatteetaten som har ansvar for å beregne, fastsette og innfordre avgifter mot rettmessig eier. Etatene har gjennom godt samarbeid tilrettelagt for datautveksling som rendyrker arbeidsprosesser og sikrer en effektiv og god saksbehandling.

Gjenbruksverdi for andre virksomheter

Statens vegvesen og Skatteetaten har allerede startet arbeidet med utvidelse av selvbetjeningsløsningen slik at den også kan benyttes for andre avgiftsarter. Tilgang til informasjon i Autosys vil også kunne benyttes i andre av Skatteetatens prosesser som for eksempel å hente ut informasjon om formuesobjekter som grunnlag for formuesbeskatning.

Kjøretøyinformasjonen benyttes videre av andre etater som Tolletaten, Politiet og forsikringsselskap.

Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapingspotensial

I 2013 var det 310 000 fysiske oppmøter på trafikkstasjonene knyttet til omregistreringsavgiften. I tilfellene der kunden møter direkte i skranke, er det i lønnsomhetsanalysen lagt til grunn et tidsforbruk på 15 minutter til saksbehandling for de ansatte på trafikkstasjonene. Elimineres behovet for oppmøter vil dette gi en årlig tidsbesparelse på ca. 75 000 timer for Statens vegvesen. I tillegg vil det gi en enda større gevinst for private og næringsliv som slipper reisetid, venting, tid i skranke og på betaling. Det er i lønnsomhetsanalysene til både SAFIR og Autosys kjøretøy anslått at tid per oppmøte på trafikkstasjon for bruker er 75 minutter. Begge analysene legger til grunn at antall oppmøter skal reduseres med 80-90% fra nivået i 2013. Allerede benytter over 50% av brukerne den nye løsningen, så gevinstuttaket er godt i gang.

Ny avgiftskalkulator innvilger også fritak automatisk basert på informasjon om kjøper og selger. Årlig innvilges det omlag 85.000 fritak for omregistreringsavgiften. Det er i lønnsomhetsanalysene til prosjektene lagt til grunn at 80-90% av fritakene skal kunne innvilges automatisk uten saksbehandling og oppmøte på trafikkstasjonen.

Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter

Kjøper som skal omregistrere et kjøretøy vil bruke langt mindre tid på å sende relevante opplysninger, de vil oppleve langt høyere servicegrad og bedre innsyn i saksbehandlingen gjennom den nye løsningen. I tilfeller der saken går til manuell behandling vil brukeren oppleve en forbedring av prosessen gjennom at de umiddelbart vil få beskjed om at saken har gått til manuell behandling. De vil dermed oppleve større grad av transparens og forutsigbarhet.

Estimerte gevinster:

  • Selvbetjeningsløsning for omregistreringsavgift gir millioner i tidsbesparelser. Det er for Statens vegvesen lagt til grunn en årlig besparelse på drøyt 25 millioner kroner
  • Det er imidlertid for næringsliv og borgere at en venter den store besparelsen. Det er ved full effekt av løsningen estimert årlige gevinster på omlag 140 millioner kroner.
  • Automatisk behandling av fritak er også ventet å gi vesentlige besparelser.
  • Selvbetjeningsløsningen bidrar til økt kvalitet, eksempelvis gjennom rask oppdatering av korrekte opplysninger og tilgjengeliggjøring av ny informasjon om kjøretøy og avgiftsstatus.
  • Den etablerte selvbetjeningsløsningen er lett tilgjengelig for brukeren. Effekten støtter således opp under digitalt førstevalg.

Med den nye løsningen blir det adskillig enklere å handle rett. Prosjektenes samlede lønnsomhetsanalyser anslår den samfunnsøkonomiske nytteverdien som så mye som 2 milliarder kroner. Dette fordi løsningen er svært arbeidsbesparende for innbyggere og næringsliv, samt vil gi enklere saksbehandling for både Skatteetaten og Statens vegvesen, I tillegg gir løsningen større grad av likebehandling, økt sikkerhet og forebygging av kriminalitet knyttet til registrering av kjøretøy.

Fyrlyktpris finalist