Vitnemålsportalen

www.vitnemalsportalen.no

Forfalskning av vitnemål og karakterutskrifter er et stort problem, og det brukes stadig mer ressurser på kontroll av dokumentasjon.

Vitnemålsportalen gjør det enkelt å synliggjøre resultater fra høyere utdanning for arbeidsgiver, utdanningsinstitusjoner og andre. Mottakerne kan stole på at resultatene er korrekt gjengitt.

Tjenesten er utviklet av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Når du søker på studier og jobb blir du ofte bedt om å fremvise vitnemål/karakterutskrifter. Disse har frem til lansering av Vitnemålsportalen kun vært tilgjengelig på papir. Studiestedene bruker mye tid på produksjon av vitnemål og karakterutskrifter. Det går også med store menger papir. Studiesteder og arbeidsgivere, som mottakere av vitnemål og karakterutskrifter, bruker tid på kontroll av dokumentasjon. Vitnemålsportalen motvirker problemet med falske vitnemål. Dette siden resultatene hentes direkte fra studiestedet og til oppgitt mottaker.

NHO støttet opprettelsen av Vitnemålsportalen med begrunnelse om at portalen bedrer sikkerhet og pålitelighet av karakterutskrifter og vitnemål fra norske utdanningsinstitusjoner, og således bidrar til å motvirke problemet med falske vitnemål.

Vitnemålsportalen:

 • Gjør det enkelt for personer å tilgjengeliggjøre sine resultater
 • Gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
 • Sikrer at resultater som deles er korrekte
 • Reduserer behov for utskrifter/papir

Hvordan fungerer Vitnemålsportalen?

Eier av resultatene kan logge seg på via ID-porten eller Feide. Ved pålogging henter portalen opp alle resultater direkte fra studiestedenes databaser. Hver enkelt velger hvilke resultater en ønsker å dele. Vitnemålsportalen vil så generere lenke som kan sendes til ønsket mottaker. Eier av resultatene kan bestemme hvor lenge lenken skal være aktiv og har til enhver tid mulighet til å ugyldiggjøre lenken. Løsningen er tilrettelagt for bokmål, nynorsk og engelsk.

Det er også mulig å overføre resultater fra Vitnemålsportalen til rekrutteringsplattformer som er koblet opp til Vitnemålsportalen. Prosessen starter da i rekrutteringsplattformen hvor eier av resultatene gis mulighet til å hente inn resultater han/hun ønsker å dele med potensielle arbeidsgivere.

Realiserte gevinster

 • Forenkling og besparelser i kvalitetssikring av dokumentasjon. Tjenesten gir økt sikkerhet i forhold til forfalskning, samt bedre datakvalitet sett i forhold til manuell registrering av informasjon.
 • Forenkling og besparelser i rekrutteringsprosess for arbeidsgiver og arbeidssøker
 • Forenkling og besparelser i søknadsprosess for søkere og saksbehandlere i utdanningssektoren
 • Forenkling og besparelser i prosesser knyttet til produksjon av vitnemål og karakterutskrifter
 • Reduksjon av papirutskrifter gir miljøgevinster

Nytteverdi

Søkere til studier og jobb vil som oftest bli bedt om å fremvise vitnemål/karakterutskrifter. Disse har tidligere kun vært tilgjengelig på papir. Vi vet at studiestedene bruker mye tid på å produsere vitnemål og karakterutskrifter og at det går med store menger papir i denne produksjonen. Vi vet også at studiesteder og arbeidsgivere, som mottakere av vitnemål og karakterutskrifter, bruker mye tid og ressurser på å kontrollere om papirene er korrekte.

Hvis vi tenker oss at om lag 2,7 millioner nordmenn er i arbeid og 23 % skifter jobb hvert år, betyr dette at 620 000 personer skifter jobb hvert år. For hver av disse brukes det ressurser på sending, mottak, registrering og verifikasjon av karakterutskrifter og vitnemål. Dersom kostnadene knyttet til sending, mottak, registrering og verifikasjon for hver bestilling av karakterutskrift/vitnemål eksempelvis beløper seg til kr 200,-, gir dette en besparelse på over 100 mill. kroner pr år.

Brukerorientering

Ved utviklingen av Vitnemålsportalen har vi hatt et stort fokus på god brukeropplevelse. Det er enkelt å navigere seg gjennom den trinnvise prosessen og tjenesten er intuitiv for brukeren. Vitnemålspotalen støtter kravet til Universell utforming og er tilpasset mobilbruk. Vitnemålsportalen er tilgjengelig på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk.

Nyskaping

Dette er første gang man i Norge kan hente ut sine studieresultater elektronisk og dele dem på en sikker måte med digital signering. Digital signering er fremdeles relativt nytt for både privatpersoner som avsendere, samt privatpersoner og bedrifter som mottakere. Vi håper at bevissthet, kunnskap og erfaring rundt dette vil øke slik at ønsket om å benytte papirer reduseres betraktelig.

Samhandling

Tjenesten bidrar til bedre samhandling mellom:

 • Studenter, tidligere studenter og høyskoler og universitet
 • Søkere til studier og høyskoler og universitet
 • Arbeidssøkende og arbeidsgivere
 • Norske og internasjonale institusjoner
 • Studenter, tidligere studenter og rekrutterere

Ved idemyldring rundt Vitnemålsportalens muligheter for videreutvikling, har samarbeid med andre offentlige etater slik som Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Helsedirektoratet vært viktig. Det har da blitt sett på hvilke data en bruker kan ha nytte av å dele på en enkel, digital og sikker måte, og på hvilken måte samarbeid mellom offentlige etater kan gjøre dette enklere for bruker.

Fyrlyktpris finalist