Utstillerseminar

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester. Det gis 7 ulike presentasjoner parallelt onsdag og 7 på torsdag.

 

Ons


 

 

Tors


 

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30

U1 – Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrenes fremtidsbilde

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 2
Foredragsholdere: Morten Græsby, Altinn og Sverre Hovland, Brønnøysundregistrene

Altinn som innovasjonsplattform, Morten Græsby, Altinn
Hvordan kan de nye verktøyene i Altinn bidra til tjenesteutvikling, gjenbruk av data og «kun én gang»? Vi presenterer arbeidet med den nye tjenesteutviklingsløsningen i Altinn, i tillegg til arbeidet med informasjonsforvaltning.
Morgendagens digitale registerforvaltning v/fagdirektør Sverre Hovland, Brønnøysundregistrene
Hvordan møte de nye brukerbehovene i forvaltningen av våre 17 registre? Det kommer stadig nye brukerbehov og vi jobber for å gjøre prosessene med innrapportering, saksbehandling og tilgjengeliggjøring av informasjon helautomatiserte. Vi presenterer noen eksempler på hvordan vi jobber og hvordan vi samarbeider med både offentlig og privat sektor for å utvikle innovative, digitale løsninger.

U2 – Capgemini

Automatiserte prosesser gir rask levering og bedre datakvalitet

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Comet
Foredragsholder: Dan Edvard Halvorsen

Sjøfartsdirektoratet vil automatisere utstedelse av sertifikater som dokumenterer at et rederi har tilstrekkelig forsikring til å dekke eventuelle erstatningskrav etter oljesøl. En automatisert prosess vil gi bedre datakvalitet og spare direktoratet for ressurskrevende manuelt arbeid. Tiden det tar fra et såkalt CLC- eller CLB-sertifikat bestilles til det det foreligger kan ofte være kritisk. Som et resultat av automatiseringen vil rederiene nå kunne ha sertifikatene tilgjengelig digitalt i løpet av sekunder, hele døgnet. Den nye løsningen, som er skybasert, vil i første rekke være av stor verdi for rederiene, men også for forsikringsselskapene og Sjøfartsdirektoratet. Systemet er designet for å kunne tilpasses enhver annen flaggstat, og utviklingsarbeidet vakte stor interesse da Sjøfartsdirektoratet presenterte det i FNs internasjonale maritime organisasjon, IMO, i april i år.

U3 – Computas

Bruk smartsøk og maskinlæring til å finne frem!

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Andromeda
Foredragsholder:

Det å kunne finne relevant informasjon raskt øker effektiviteten til alle i organisasjonen. Dessverre er de fleste virksomheter et stykke fra å tilby en god søkemotor i interne systemer.

Informasjonen ligger gjerne spredt i forskjellige systemer og i forskjellige formater. Noe strukturert i en database og noe ustrukturert som i fritekst i dokumenter eller logger. Hvordan håndterer man tilgang, og hvem som kan se på hva, eller hvem som har søkt på hva i din applikasjon? Hvordan tilbyr du et smartere søk som ikke bare gir relevante søketreff men også tilpasser søkeresultatene til den som søker? Hvordan kan du lage et søk som over tid lærer hva som er mest relevant informasjon for den som søker?

I foredraget viser vi hvordan Smartsøk benytter maskinlæring for å gi relevant informasjon på tvers av systemer og formater i virksomheten. Ønsker du å bli mer effektiv? Tenk før og etter Google-søk. Det gjør en forskjell!

U4 – Accenture

Accenture Technology Vision 2018

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Pirsenteret
Foredragsholder: Jyoti Sharma, Accenture

Kunstig intelligens og ny teknologi vil skape enorme endringer i arbeidslivet. Nye krav til digital kompetanse og evnen til å jobbe sammen med teknologi vil bli avgjørende for å være relevant i fremtiden. Samtidig kan samfunn- og næringsliv hente ut store verdier ved tettere samspill mellom menneske og maskin.

Hvilke teknologitrender vil påvirke samfunnet, næringslivet og vår hverdag de neste tre årene? Hvordan muliggjør den raske teknologiutviklingen ikke bare det å skape innovative produkter og tjenester, men også integrere dem i folks liv? Akkurat disse spørsmålene adresseres i Accentures årlige Technology Vision som er basert på intervjuer og spørreundersøkelser av over 6300 ledere fra 25 ulike land.

Jyoti Sharma; As Manager in Accenture’s Strategy practice, Jyoti has extensive experience from analyzing industry and technology trends, developing technology strategies, and defining operating model mechanisms. Her experience from a broad range of industries provides valuable insight into how business needs and challenges are translated into digital strategies for Accenture’s clients.

U5 – Sopra Steria

Endringsentusiasme eller endringsmotstand?

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 3B
Foredragsholder: Elin Vik

Digitalisering krever endringer i organisasjonen, det vet alle. Men, hvordan skape entusiasme og en sterk kultur for endringer? Foredraget vil spesielt belyse de erfaringene man har knyttet til hvordan noen organisasjoner tar et aktivt grep for å utnytte digitaliseringensmuligheter. Hvordan jobber man med organisering, prosesser og kompetanse for å få til kontinuerlige forbedringer? Elin Vik er avdelingsleder for Organization & Change i Sopra Steria. Etter snart 20 år som rådgiver og konsulent har hun vært i mange virksomheter i privat og offentlig sektor, og vil dele sine erfaringer rundt organisasjon og teknologi. Hun er opptatt av hvordan lederrollen utfordres og hvordan moderne organisasjoner samhandler internt. «Det hadde vært fint om vi sluttet å snakke om endringsmotstand, men heller tenker mer gjennom hva som skal til for å skape entusiasme».

U6 – Telenor Norge

Trusselen er kanskje nærmere enn du tror – er den på innsiden av din virksomhet ?

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Cosmos 3A
Foredragsholder: Richard Skjærstad

Telenor leverer tjenester som beskytter virksomheter, oppdager avvik, analyserer forholdene og kan hjelpe med å sette i gang tiltak ved hendelser. Gjennom vårt landsdekkende nettverk ser vi 80% av all internett trafikk i Norge. Vi investerer hundrevis av millioner i tjenester og kompetanse for å møte truslene. Din sikkerhetskultur er viktig – hva kan dine ansatte om cybertrusler? Har du innsikt – hva er fakta? Cyberangrep mot norske bedrifter blir stadig mer avanserte – er du neste offer?

Vi jobber døgnet rundt for å overvåke kommunikasjonsnettverk og kritisk infrastruktur, slik at du kan sove godt.

Link til artikkel: https://telenorsoc.blogspot.no/

https://telenor.no/bedrift

Målgruppe:
Ledelse CEO/CFO/CIO, IT-sjef, IT-drift, Sikkerhetsansvarlig

U7 – EVRY

Lønnsomhet gjennom neste generasjon HR

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Vega
Foredragsholder: Jeanette Louise Rønne

Mange bedrifter går gjennom store endringer for tiden. Et større fokus på Human Resources (HR) kan gjøre bedriften din mer attraktiv for unge talenter og bidra til nye ideer, ny energi og økt lønnsomhet.

I samarbeid med EVRY ser vi nærmere på hvordan HR kan brukes til å skape vekst og utvikling i bedriften. Ved å ta i bruk av nye metoder og ny teknologi har selskapet oppnådd svært gode resultater gjennom HR:
* Antall treff på selskapets stillingsutlysninger er doblet på Finn.no
* 800 stillinger ble besatt i 2017
* Kvinneandelen er økt til over gjennomsnittet for bransjen

Møt Head of Emerging Tech, Jeanette Louise Rønne og hør deres spennende historier!

U15 – Bouvet

Ta Digitaliseringen ut til feltarbeideren med Hololens

Onsdag 24. oktober kl 14:00 – 14:30
Rom: Meteors
Foredragsholder: Steffen Myklebust, Enhetsleder Bouvet

Digitaliseringen går som vind over landet, men feltarbeideren har så lang ikke blitt inkludert i den digitale transformeringen som mange yrker og bransjer har opplevd de siste årene. Bouvet har tatt denne utfordringen på alvor og laget en løsning for arbeidere i felt som gir tilgang til dokumentasjon og mulighet for fjernassistanse samtidig som en utfører vedlikehold eller andre tekniske oppgaver.

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00

U8 – Difi

ID-porten – også for ansatte og virksomheter?

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom: Cosmos 2
Foredragsholdere: Frank Fardal og Jørgen Binningsbø

ID-porten er i dag en nasjonal fellesløsning som benyttes av over 4 millioner innbyggere og ca 830 virksomheter. Løsningen har gjort slutt på pinkodekaoset og gjør det mulig å bruke samme eID mot hele offentlig sektor.
Difi utreder i høst om man kan gjenbruke eksisterende infrastruktur i ID-porten til å dekke to andre behov i offentlig sektor; autentisering av ansatte og autentisering av virksomheter. I foredraget vil vi gi en nærmere presentasjon av behov, muligheter og status for utredningene. Kom og finn ut om vi anbefaler lansering av «ansattporten» og «maskinporten» som nye fellesløsninger for offentlig sektor.

U9 – Tolletaten

Teknologikonkurranse: Digitale grensestasjoner i Tolletaten

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom: Cosmos 3A
Foredragsholder: Andreas Dypvik Landmark, forsker, Sintef

I forbindelse med lansering av teknologikonkurranse for digitale grensestasjoner har Sintef, på oppdrag fra Tolletaten, utarbeidet en demonstrator vi presenterer på NOKIOS-konferansen. Målet med konkurransen er å få frem unike teknologiforslag til realisering av et konsept for fremtidens digitale grensestasjon, 24/7/365. Utstillerseminaret gir en gjennomgang av demonstratoren som underlag for teknologikonkurransen og
utdyper kravene til og målet med konkurransen. Konkurransen vil pågå 3-4 uker, frist og premiebeløp blir publisert i månedsskiftet august/september på toll.no under nyheter. Lansering av og invitasjon til teknologikonkurransen for digitale gensestasjoner, vil foregå ved åpningen av NOKIOS-konferansen.
Informasjon om teknologikonkurransen, krav, regler og evalueringskriterier, vil under hele konferansen bli tilgjengelig i utstillearealet, plass 15, der Tolletaten og Sintef vil være representert.

U10 – Netcompany

Digitalisering av Oslo kommune

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom: Cosmos 3B
Foredragsholder:Jon Reinert Myhre og Arnfinn Sandnes

Oslo kommune har jobbet med digitalisering i flere år, og har en tydelig fremtidsvisjon rundt dette. For å lykkes med den digitale transformasjonen er det viktig med god samhandling på tvers av initiativer, rett prosess, og en teknisk plattform som vil gjøre det mulig å realisere kommunens visjon. Netcompany vil fortelle om hvordan de skal gjennomføre dette arbeidet sammen med Oslo kommune.

U11 – Kantega

Lean startup og datadrevet utvikling

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom: Meteors
Foredragsholder: Jørund Leknes

Innen utvikling av IT-løsninger er ofte det aller mest kompliserte å forstå brukerne. Mennesket er en komplisert organisme og det er vanskelig å forutse hvordan brukere vil reagere på programvare. Derfor er det viktig å ha mekanismer for å teste konsepter, ideer og løsninger på reelle brukere så tidlig som mulig. Lean startup er en metode for produkt- og forretningsutvikling som tilfører verdi gjennom å tidlig avklare hvilke ideer som er gode.

Et sentralt element i Lean startup er tilbakemeldingssyklusen bygge-måle-lære. For å kunne måle resultater uten å bruke for mye ressurser på utvikling bygger man det som omtales som MVP (Minimum Viable Product). MVP brukes så som grunnlag for testing på reelle brukere og tilbakemeldingene brukes til å videreutvikle produktet. Vi ser på utvikling som eksperimentering, og på den måten blir det mulig å raskt å få tilbakemelding på om utviklingen av prosjektet skal endres, fortsettes eller stoppes.

Utstillerseminaret vil gjennomgå Lean startup og gi deltakerne hjelp til å forstå hvordan metodikken kan brukes til å skape verdi for sine brukere hurtigere enn før.

U12 – Basefarm

Hvordan ser fremtidens IT-løsninger ut?

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom: Vega
Foredragsholder: Petter M. Tømmeraas, SVP Datacenters, Co-location & Data Center Services

I dag ser vi at det private næringslivet strever etter å få innovative løsninger ut til sine kunder raskt nok. Det samme opplever vi med den offentlige sektoren, hvor det stilles høye krav både fra politikere og
det norske folk. DevOps, IT- sikkerhet, nettsky og maskinlæring er bare noen av stikkordene man må forholde seg til i den nye hverdagen. Er nettskyen trygg nok? Og kutter man egentlig kostnader? Skal man eie og drifte egne datarom i egne datahaller i Norge, og hvordan skal utvikling og drift jobbe sammen slik at man skaper fremtidsrettede og gode digitale plattformer for den norske befolkningen?

Dette og mer vil vi gå nærmere inn på i dette foredraget.

Basefarm jobber med mange ulike aspekter av dagens IT-løsninger, både innenfor datasenter, flere as-a-service-tjenester, kunstig intelligens, hybride- og dedikerte driftsløsninger.

U13 – Kommuneforlaget

Chatbot – digitalisering og økt tilgjengelighet

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom: Andromeda
Foredragsholder: Stig Andre Dignæs Rundhaug

Behandling av innkommende henvendelser er svært ressurskrevende. Digitalisering gjennom ansettelse av en chatbot som svarer publikum døgnet rundt gir store gevinster. Publikum vil samtidig oppleve en mer tilgjengelig, digital og fremtidsrettet virksomhet.
Hør Stig Andre Dignæs Rundhaug, produktansvarlig i Kommuneforlaget AS fortelle hvordan KF Chatbot gir gevinster innen digitalisering, omdømme og økonomi.

U14 – Miles Oslo AS

Fremtidens innbyggerdialog i kommunal regi

Torsdag 25. oktober kl 12:30 – 13:00
Rom: Comet
Foredragsholder: Vebjørn Brastad, forretningsrådgiver Miles, Prosessansvarlig Lørenskog kommune

Å lykkes med dette setter krav til endringsledelse og vi tror det handler om å sette menneske i sentrum. En vellykket endring handler om adferdsendring på individnivå. Men hvordan går man frem for å få til dette? Hvordan endrer jeg min adferd og hvordan kan jeg få deg til å endre din?

Vebjørn har et brennende engasjement for endringsaspektet på organisasjons- og individnivå, som følge av blant annet digitalisering. Han har lang erfaring som rådgiver, med hovedfokus på prosessledelse, endringsledelse, organisasjonsutvikling og virksomhetsarkitektur.