NOKIOS programråd

Runar Gunnerud

Accenture

Runar Gunnerud

Runar er opptatt av hvordan teknologi påvirker mennesker og hvilke muligheter de nye teknologiene gir. Han er utdannet sivilingeniør og sosialantropolog og brenner for kombinasjonen av de to fagretningene. Gjennom Accenture har han jobbet som konsulent ved flere store offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Runar har også en periode bak seg som byråkrat og har blant annet jobbet flere år som forsvarsråd ved den norske ambassaden i Kabul under nedtrekket av de norske styrkene. Runar ønsker å bidra til å gjøre norsk offentlig sektor blant de beste i verden.

Runar har ansvar for kurs 1, sesjon 2B og sesjon 4B

Stian Norli

Arkivverket

Stian Norli

Stian Norli har jobbet i Arkivverket siden 2011, hvor han fra 2016 ble fagdirektør for seksjon for avlevering.
Seksjonen har et nasjonalt ansvar for at statsforvaltningen leverer arkiv og informasjonssystemer til bevaring i Arkivverket.
Stian har tidligere arbeidet som konsulent i privat sektor med statsforvaltningen som kunde.
På bakgrunn av dette har han en bred og allsidig erfaring med hvilke utfordringer offentlig forvaltning har i å dokumentere og sikre digitalt skapt informasjon, og han er spesielt opptatt av hvordan dette blir bevart og gjort tilgjengelig for ettertiden.

Stian har ansvar for sesjon 4A.

Erlend Kristoffersen

Basefarm

Erlend Kristoffersen
Erlend har i over 10 år vært direktør med forretnings- og personalansvar og er nå direktør kundeleveranser i Basefarm med ansvar for selskapets avtaler i tre land. Erlend har teknisk utdannelse som ingeniør og spesialisering innen data. Erlend har hatt stilling som testingeniør, konsulent, account manager og partneransvarlig i store internasjonale selskaper som representerer leverandører til offentlig sektor. Gjennom dette har Erlend jobbet tett på store offentlige prosjekter i Skatteetaten, NAV, UDI, Forsvaret, Jernbaneverket og Posten.
Basefarm er en ledende driftsleverandør av komplekse IT-løsninger for virksomhetskritiske applikasjoner. Vi tilbyr avanserte skytjenester og colocation med applikasjonsdrift fra våre seks datasenter i Europa. Med over 350 medarbeidere forvalter vi driften av mer enn 35.000 tjenester, med over 40 millioner sluttbrukere i 23 land. Vi sikrer at virksomhetskritiske IT-tjenester alltid er tilgjengelige.

Erlend har ansvar for sesjon 4B.

Kjetil Århus

Bergen kommune

Kjetil Århus
Kjetil Århus er IKT Direktør i Bergen kommune. Han har vært pådriver og ansvarlig for at Bergen er kommet langt i arbeidet med å levere elektroniske tjenester til innbyggere og næringslivet i Bergen. Han har videre sørget for at Bergen ligger lang fremme når det gjelder å IKT-samhandle med det offentlige samt deres bruk av nasjonale felleskomponenter.
Kjetil har vært sentral i etableringen av IKT samarbeidet mellom de 10 største kommunene, K10. Han sitter der i arbeidsutvalget sammen med Oslo og Trondheim.
Fokus nå er å medvirke til økt samhandling i kommunesektoren via nyetablerte Kommit samt å jobbe for at kommunene sine behov blir ivaretatt inn mot nasjonale felleskomponent prosesser.

Eirik Vefsnmo

Bouvet

Eirik Vefsnmo
Eirik er regionsdirektør i Bouvet. Han har mer enn 35 års erfaring fra IT-bransjen. Han har allsidig bakgrunn som forsker ved FFI og SINTEF, samt fra ulike lederroller i selskapene Computas, Capgemini, Mandator, Cell Network og nå i Bouvet. Han har praktisk erfaring fra offentlige prosjekter og har kundeansvar i Bouvet for en rekke store offentlige kunder og har derigjennom hatt et tett engasjement mot mange offentlige IT-prosjekter.

Bouvet er et norsk konsulentselskap som jobber for viktige samfunnsaktører innenfor alle store bransjer. Oppdragene bidrar blant annet til stabil energiforsyning, mer effektiv offentlig sektor, bedre helsevesen, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Bouvet designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og digital kommunikasjon – og gir råd om bruken av slike løsninger. Bouvet har over 1000 ansatte fordelt på 11 kontorer i Norge og 3 i Sverige. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Eirik har ansvar for Kurs 5.

Hilde Kristin Storvig

Brønnøysundregistrene

Hilde Storvig
Hilde Kristin Storvig er seniorrådgiver ved Brønnøysundregistrene og har lang erfaring og bred kompetanse på eForvaltning og eForvaltningsløsninger på tvers av sektorielle og nasjonale grenser. Et viktig arbeidsområde er mål og strategier. Hun representerer etaten i ulike samarbeidsfora, blant annet arbeidsutvalget for Skate («veikartarbeidet») og arbeidet med strategi for nasjonale fellesløsninger. Hilde Kristin har vært medlem av programrådet siden 2008.

Hilde har ansvar for workshop 9 og sesjon 1A.

Atle Bergfjord

Capgemini

Atle Bergfjord
Atle Bergfjord er direktør for offentlig sektor i Capgemini Norge. Han er utdannet Master of Science innen Technology Management fra SDSM&T i Sør-Dakota, USA. Atle er har vært i Capgemini siden 2006 og har arbeidet med rådgivning, salg og leveranseoppfølging av IKT-prosjekter i offentlig sektor, og han har hatt kundeansvar og vært engasjert i noen av de største IT-prosjektene. Han var tilbudsansvarlig for ny IT-løsning for modernisering av Lånekassen, og i perioden 2008 – 2012 var han medlem av styringsgruppen sammen med toppledelsen fra kunden og Capgemini Norge. Moderniseringen av Lånekassen omtales stadig, og av flere og flere, som en suksesshistorie, der IKT-fornyelsen var den mest krevende og omfattende delen av moderniseringsprogrammet.

Atle har ansvar for workshop 3 og sesjon 1C.

Eva Helen Kjeldal

Computas

Eva Kjeldal
Eva Helen Kjeldal er avdelingsleder i Computas. Hun har bred erfaring fra flere store offentlige IKT prosjekter, hvor hun blant annet har hatt roller som løsningsarkitekt, funksjonelt ansvarlig, scrummaster og utvikler. Eva har jobbet mye med modellering av arbeidsprosesser og saksflyt for offentlig forvaltning, og har slik fått et meget godt innblikk i mange av de problemstillinger som reises og de muligheter som oppstår – både før, under og etter store IKT-prosjekter i komplekse offentlige organisasjoner.

Computas AS er et norsk IT-konsulentselskap som leverer konsulent- og rådgivningstjenester til kunder som Politiet, Utlendingsforvaltningen, Domstolene, Mattilsynet, NAV – for å nevne noen. Gjennom over 30 år har Computas bygget opp en unik kompetanse innen utvikling av gode og prisvinnende fagsystemer, arbeidsprosess-løsninger og samhandlingsløsninger. Informasjons- og dataforvaltning, med blant annet semantisk teknologi og datavarehus/BI, er et annet sentralt fagområde for selskapet. Computas har ofte totalansvar for prosjektene, og leverer systemutviklere, arkitekter og prosjektledere i utviklingsteam som jobber tett og godt med kundene på en smidig måte. Slik skapes de beste løsningene.

Eva har ansvar for Kurs 4 og sesjon 2B.

Hallstein Husand

Datatilsynet

Hallstein Husand
Hallstein Husand er ansatt som seniorrådgiver i Datatilsynet, og har spesielt fokus på offentlig sektor og digitaliseringsprogrammet. Han har lang erfaring fra, og mye kompetanse på eForvaltning der hans fokusområder er eForvaltningsløsninger på tvers av etater og sektorer. Hallstein har også vært avdelingsdirektør for Avdeling for nasjonal eforvaltning og infrastruktur ved Brønnøysundregistrene og programleder for satsingsprogrammet Altinn II. Han har også sittet i styringsgrupper for nasjonale satsinger som eID og SERES, og deltatt i utredningsarbeid og utarbeidelse av rapporter på nasjonalt nivå. Hallstein ble kåret til «Årets IT-direktør 2010», for sitt arbeid med satsingsprogrammet Altinn II. Han har også jobbet som rådgiver hos konsulentselskapet Bouvet en periode. Hallstein har, med et kort avbrudd, vært medlem i programkomiteen siden starten.

Hallstein har ansvar for workshop 3, sesjon 3C og sesjon 4C.

Jens Nørve

Difi

Jens Nørve
Jens Nørve er ansatt i avdeling IT-styring og samordning i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Jens har vært med helt fra etableringen og utviklingen av Difi. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har blant annet ansvaret for Digitaliseringskonferansen og utviklingen av prosjektveiviseren.no. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet. DIFI er sammen med NTNU hovedarrangør av NOKIOS.

Jens har ansvar for kurs 3, kurs 5, kurs 8, kurs 9, workshop 8 og sesjon 2C.

Tonje Kristin Hokholt Nordli

EVRY

Tonje Kristine Hokholt Nordli

Tonje Kristin Hokholt Nordli salgsdirektør for Offentlig og helse i EVRY. Hun har jobbet med offentlig sektor i 15 år, og har et brennende engasjement for hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt – nemlig hvordan kan vi gjøre det enklere å være innbygger i Norge gjennom smart bruk av teknologi.

Tonje har ansvar for workshop 4 og sesjon 4A. Hun skal også bidra i workshop 4: Hvorfor er et digitalt økosystem viktig for et smartere samfunn?

Astrid Øksenvåg

KS

Astrid Øksenvåg
Astrid arbeider som rådgiver, med fokus på modernisering og effektivisering av offentlig sektor. Hun har lang fartstid fra kommunesektoren gjennom ulike roller. Astrid har vært IKT-sjef i en kommune, direktør for Digital Forvaltning for en leverandør i kommunemarkedet der jeg hadde ansvaret for satsing på NOARK4, portalløsninger og OSK/Servicetorg, og videre rådgiver for kommuner og kommunesammenslutninger, samt oppdrag for ulike leverandører med fokus på offentlig sektor. Jeg har deltatt i flere nasjonale prosjekter, er medlem av styret i RNeF (Ressursnettverk for eForvaltning) og sitter i styringsgruppen i Semicolon-prosjektet.

Astrid har ansvar for workshop 2, workshop 8 og sesjon 4A.

Jørund Leknes

Kantega

Jørund Leknes
Jørund Leknes jobber som avdelingsleder i Kantega. I Kantega har han arbeidet både som systemutvikler og leder, særlig med kunder i offentlig sektor.

Jørund satt i det regjeringsoppnevnte Digitutvalget som leverte en offentlig utredning (NOU 2013:2) med anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å sikre mer digital verdiskaping. Utvalget hadde et bredt mandat som blant annet gikk ut på å identifisere utfordringer og hindringer for digital verdiskaping og å gi innspill til politikkutvikling på området.

Jørund var fra 2005 – 2009 politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet og arbeidet da særlig med statlig IT-politikk. Han arbeidet da blant annet med utarbeidelsen av St.meld.nr. 17, opprettelsen av DIFI, åpne IT-standarder og arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Jørund har ansvar for kurs 4, der han også bidrar med innlegg. Han har også ansvar for workshop 5 og sesjon 2A

Jan Stensby

Kartverket

Jan Stensby
Jan Stensby har vært i Kartverket siden 1988 og har i tillegg kart og geomatikk bakgrunn fra både kommunal og privat sektor. Han er IT sjef for arkitektur og porteføljestyring i IT-avdelingen og jobber med strategi og helhetlig styring av IT-løsninger for å dekke Kartverkets mangfoldige behov og gi samfunnet gode lokasjonsdata og -tjenester. Deltar i arbeidsgrupper i Skates strategiske arbeid for samordning av digitaliseringen av offentlig sektor.

Jan har ansvar for sesjon 3C og sesjon 4C.

Merethe Wiel

Lånekassen

Merete Wiel
Merethe jobber med forretningsutvikling i Lånekassen. Hun har lang erfaring med prosjekter knyttet til modernisering, effektivisering og endring. Hun har tidligere jobbet som konsulent for Arthur Andersen og Deloitte med oppdrag i privat og offentlig sektor, i Norge og internasjonalt. Lånekassen arbeider i dag med tiltak som strukturert ser på utnyttelse av mulighetene de politiske rammene og teknologisk utvikling gir, i tillegg til å sikre etterlevelse av nye regler. Vi vil dele erfaringer fra utvalgte initiativ på konferansen.

Lånekassens visjon er å bli oppfattet som den mest moderne offentlige virksomheten i Norge. Vi anstrenger oss hele tiden for å tilby en enklere, raskere, kundetilpasset digital dialog med kundene. Vi satser tungt på tjenesteutvikling og analytisk kompetanse for å understøtte dette og vår rolle som en aktiv og kunnskapsrik samfunnsaktør. Lånekassen er en lærende organisasjon med høy produktivitet – vi gjør utdanning mulig!

Merethe har ansvar for workshop 6 og sesjon 3A.

Lars Erik Antonsen

NAV

Lars Erik Antonsen
Lars Erik jobber som strategirådgiver for IKT og forretning i NAV. NAV er en av de største aktørene i IKT i Norge uavhengig av sektor, og har stort volum av både omstillingsprosesser, politisk vedtatte reformer og forretningsdrevet innovasjon. Lars Erik arbeider med strategiske perspektiver på IKT sin rolle og funksjon og bistår IKT-direktøren med rådgivning, analyser, ledelsesstøtte og kommunikasjon. Lars Erik arbeider eksternt overfor flere av de nasjonale felleskomponentene og bilateralt med andre etater, og har vært med i programrådet for Nokios konferansen fra 2012.

Lars Erik har ansvar for sesjon 2A.

Arne Krokan

NTNU

arne krokan
Dr.polit. Arne Krokan er professor i «teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse» ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han underviser kurs i «Teknologiendring og samfunnsutvikling», eGovernment, «Sosiale medier i offentlig sektor» med mer. Hans siste bok er smart læring, som handler om hvordan IKT og sosiale medier endrer læreprosesser. Tidligere har han blant annet skrevet Den digitale økonomien om hvordan tradisjonelle varer og tjenester blir til digitale tjenester og hvilke konsekvenser dette har for utvikling av forretnings- og tjenestemodeller. Han holder også 50-100 foredrag årlig om ulike temaer. På Twitter er han @arnek, på Facebook krokan og om du søker på Linkedin, Pinterest, Diigo eller Delicious finner du han der også.

Arne er debattleder i avslutningsplenum.

John Krogstie

NTNU

John Krogstie
Professor ved NTNU, leder for gruppene for informasjonssystemer og systemutvikling og leder det nye fyrtårnet OADE – Open and Autnomous Digital Ecosystems. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Ledet forskningsprosjektet EFFIN – Efficiency through user involvement, som omhandlet teknikker for brukerinvolvering i utvikling av IT-løsninger innen offentlig sektor.
Leder for Offentlig sektors dataforum – OSDF.

Freddy Barstad

NTNU

Freddy Barstad
Freddy Barstad er en erfaren strateg, rådgiver og leder med hovedvekt innenfor informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, innen fagfelt som Organisasjon og ledelse, Innovasjon og nyskapning, IKT-styring, IKT-anskaffelser, Strategisk rådgivning, Kundeansvar, Virksomhetsarkitektur, Informasjonssikkerhet, Prosjektledelse, Prosjekt – og porteføljestyring. Å bidra til å etablerer gode relasjoner og sørge for samarbeid om problemstillinger på et organisatorisk nivå, sektor- og/eller et nasjonalt nivå er noe han har hatt gleden av og trives meget godt å jobbe med.

Freddy har ansvar for workshop 1, workshop 6, sesjon 1A og sesjon 1C.

Eli Vinogradoff

NTNU

Eli Vinogradoff
Eli har vært prosjektleder for NOKIOS siden 2012. Hun har arbeidet med utvikling og tilrettelegging av kurs og konferanser, både teknisk og administrativt i 20 år. Jobber også med webdesign og webbaserte konferanseverktøy. I 2008 – 2009 var hun portalansvarlig i Domstoladministrasjonen og representerte DA i NOKIOS programkomite.

Trond Ingebretsen

Utdanningsdirektoratet

Trond Ingebretsen
Trond Ingebretsen er stabsdirektør for digitalisering i Utdanningsdirektoratet. Det innebærer at han har en pådriverrolle både for digitaliseringen i barnehage, grunnutdanningen og lærerutdanningen, men også for direktoratets interne digitalisering. Digitalisering skaper nye muligheter for utdanningssektoren, for læring og undervisning, samtidig som vi må håndtere utfordringene bruk av ny teknologi kan medføre.

Ingebretsen har 10 års erfaring som konsulent i Accenture, samt at han har vært daglig leder i flere mindre teknologiselskaper. Han har erfaring fra aetat og NAV, som hhv. IKT-direktør og Direktør for virksomhetsutvikling med ansvaret for etablering av nye NAV-kontorer i 428 kommuner. Videre har han arbeidet 6 år som direktør i Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen. Som del av sitt arbeid har Ingebretsen deltatt i NOU-utvalg, Teknologirådets ekspertgrupper og vært deltager i rådgivningsgruppen til den danske undervisningsministeren.

Ingebretsen er utdannet siviløkonom med sterkt interesse for teknologianvendelse i privat og offentlig sektor, og han har siden 1991 jobbet med ulike aspekter av digitalisering, systemutvikling, systeminnføring, opplæring, prosjektledelse, programledelse og ledelse av teknologirike virksomheter.

Trond har ansvar for workshop 7.

Peter Chr. Musæus

Skatteetaten

Peter Musæus
Peter Christopher er seniorrådgiver og forretningsutvikler i innovasjons- og utviklingsavdelingen i Skattedirektoratet. Avdelingen driver langsiktig og helhetlig utvikling av Skatteetaten ved å påvirke og endre kjerneprosesser slik at de er tilpasset fremtidsbildet og samfunnets behov. Dette medfører å utfordre grensene for hva som er forretningsmessig mulig for å løse samfunnsoppdraget best mulig – ved hjelp av teknologi i samspill med juridiske og økonomiske rammer. Han har før dette vært konsulent i Accenture, Deloitte og PA Consulting med rådgivning til privat og offentlig sektor i nær 15 år, som har gjort ham godt vant med å navigere budskap gjennom landskap med faglige, administrative og politiske interessenter. Peter Christopher er brennende opptatt av å få til et teknologisk terskelskifte i den offelige forvaltningen, og deltar i en rekke initiativ knyttet til dette.

Peter har ansvar for kurs 7 og sesjon 1B.

Torbjørn Pedersen

Skedsmo kommune

torbjorn pedersen
Torbjørn er digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune og har i tillegg bred erfaring fra den norske IT-industrien fra sentrale stillinger innenfor konsulentvirksomhet og programvareutvikling. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Gjennom samarbeid med andre kommuner og sentrale aktører som KS og Altinn forsøker Skedsmo kommune å bidra til utvikling av løsninger som gjør at dette målet nås. Skedsmo kommune er tjenesteeier i Altinn og har allerede utviklet flere tjenester som andre kommuner kan benytte. Torbjørn er opptatt av økt samordning og samarbeid innenfor offentlig sektor. Det brukes mye tid og ressurser på utvikling av lokale løsninger i de enkelte kommunene. Ingen kommuner har ressurser til å løse alle utfordringene alene og erfaringen viser også at leverandørmarkedet heller ikke alltid har de optimale løsningene. I mangel av sentralisert styring må kommunene søke å finne løsninger i en felles dugnad. Skedsmo kommune ønsker å bidra til dette gjennom deling av egen kompetanse og løsninger.

Torbjørn har ansvar for workshop 2, workshop 4 og sesjon 3B.

Gunnar Mørne

Sopra Steria

Gunnar Mørne
Gunnar leder satsningen på helse og offentlig sektor i Sopra Steria. Som utdannet samfunnsøkonom stiller han seg ofte spørsmål som – er dette effektivt, hvilke endringer vil nå gjøre seg gjeldende, og nesten alltid: finnes det her potensiale for mer samfunnsøkonomisk nytte? Med bakgrunn fra Riksrevisjonen, er helikopterperspektivet da alltid nyttig. I Sopra Steria brenner vi for å dele – og gjennom dette sikre gode løsninger for så mange som mulig. Det arbeidet forenkles og forbedres gjennom konferanser som Nokios, hvor både kunder og leverandører kan bli bedre kjent og utveksle tanker og ideer.
Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 40 000 med-arbeidere i 20 land, og hadde omsetning på €3,7 milliarder i 2016.

Gunnar har ansvar for kurs 2 og kurs 6.

Leif Wedøe

Telenor

Leif Wedøe
Leif har en mastergrad Business and Marketing fra Handelshøyskolen BI. Han har lang erfaring fra Telenor og har jobbet med salg, med produktledelse og partnere. Han har vært ansvarlig for bransjepartnere og ledet utvikling og salg av mobile tjenester overfor systemintegratorer. I Salg Storkunde har han vært bransjeleder for Bank- og forsikring.

Leif jobber nå som programleder for WCS programmet (World Class Sales). Hovedfokus er å videreutvikle salgskompetanse som kan rådgi kundene i sin digitalisering av arbeidsprosesser og forretning. Dette inkluderer å utvikle kompetanse, drive endringsprosesser, arenaer og møteplasser på tvers av Telenor og med våre kunder.

Leif har ansvar for kurs 7, workshop 4, sesjon 3C og sesjon 4C.

Gunnar Nybø

Tieto

Gunnar Nybø

Gunnar brenner for digitalisering av offentlig sektor og er leder for markedsområdet offentlig sektor i Tieto Norge. Han har fartstid fra en rekke virksomheter i it-bransjen, og har erfaring fra konsulentvirksomhet, rådgivning og ulike drifts og skyløsninger. I tillegg har Gunnar vært CIO i en større virksomhet innenfor Retail-området, samt vært delaktig i oppstart av ny virksomhet innenfor it-bransjen.

Gunnar har ansvar for workshop 2 (hvor han også bidrar i workshop’en) og sesjon 3A.

Leif Skiftenes Flak

Universitetet i Agder

Leif Flak
Leif Skiftenes Flak er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Han har en doktorgrad i informatikk fra Aalborg Universitet. Hans forskningsinteresser er på e-Government generelt med vekt på lokale e-Government innsats, kommunalt samarbeid og ledelse. Hans arbeid har blitt publisert i Kommunikasjon av AIS, Government Information Quarterly og Scandinavian Journal of Information Systems. Dr. Flak er i dag leder av forskergruppen på e-Government ved UiA og er aktiv innen internasjonal e-Government forskningsmiljøet gjennom medlemskap i nettverk som DEMO-net europeisk nettverk for forskning og Norsk nettverk av eGovernment forskere, hvor han fungerer som styremedlem. Han er også medlem av AIS SIG EGOV og er involvert i ulike e-Government forskning og praksis prosjekter i Norge. Dr. Flak er for tiden medredaktør av tidsskriftet Transforming Government: People, Process and Policy.

Leif har ansvar for sesjon 3B.

Knut-Helge Ronæs Rolland

Universitetet i Oslo

Knut-Helge Ronæs Rolland

Les mer om Knut-Helge Rolland