NOKIOS 2021
Utstillerseminar

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester.

Utstillerseminarene går i paralleller onsdag kl 14:00 og torsdag kl. 12:30

(siden oppdateres etterhvert som vi mottar innhold.)

Utstillerseminarer – onsdag 27. oktober

Accenture og Bærum kommune logoer

Pandemien har endret på alt vi tok for gitt – hvordan løser vi fremtidens utfordringer?

Onsdag 27. oktober

14:00–14:30

Rom: Vega

Den globale pandemien har endret måten vi lever, jobber, lærer og shopper, og hvordan vi opplever omgivelsene rundt oss. Ikke minst har pandemien synliggjort nødvendigheten av å ha gode digitale løsninger og tjenester.

Hvert år fremhever Accenture trender innenfor næringsliv, teknologi og design (Fjord Trends). I 2021 fokuserer vi på hvordan mennesker, organisasjoner og merkevarer sammen skaper nye og innovative løsninger på utfordringene vi står overfor. Vi deler tre av årets syv trender for å inspirere til et fremtidsrettet tankesett.

Med oss har vi også Bærum kommune som vil vise hvordan de gikk frem for å løse et helt nytt samfunnsproblem på svært kort tid gjennom en smidig tilnærming. På den måten leverte de en helt ny vaksinasjonsplattform fra konsept til implementering på bare 2 uker.
Kom og hør mer om hvordan det siste året har endret våre forventninger til digitale tjenester. Vi gir deg også et innblikk i hvordan Bærum kommune raskt omstilte seg og leverte en helt ny løsning som vaksinasjonspersonellet er svært fornøyde med.

Foredragsholdere:
Tuva Lunde Smestad
Tjenestedesigner i Accentures design- og innovasjonsbyrå Fjord.

Nils Haugland Winther
Leder Microsoft Power Platform i Avanade.

Tonje Vågårøy
Avdelingsleder i Bærum kommune.

Bouvet logo

Individets vs samfunnets interesse - i en ny tid

Onsdag 27. oktober

14:00–14:30

Rom: Cosmos 3A

Et barn og en familie har krav på å få tilrettelagt personlige tjenester gjennom medvirkning på en tillitsvekkende måte. Med økt digitalisering vil de offentlige ansatte stadig måtte ta tøffe valg i praktisk tjenesteutførelse og utvikling i balansen mellom individets behov og samfunnets interesser. Rammene er ofte gitt på nasjonalt nivå. Det er et sprik mellom lokal kompetansesammensetning og hvilke verktøy som kan brukes for å løse oppgavene.

Foredraget tar utgangspunkt i vår ferske rapport om personvern i skolen, og praktiske erfaringer fra pandemihåndteringen i Oslo kommune.

Kom og lytt til to eksempler på utfordringene som må løses både av folk som lager og leverer tjenestene helt ut til innbyggerne. Slår digitalisering beina under higen etter å få oversikt og innsikt over omverdenen omkring, eller er individets personvern en illusjon før vi har sømløse systemer på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer?

Foredragsholdere:
Simen Sommerfeldt
Bouvet

Pia Jannike Virmalainen Jøsenda
Bouvet

Ottar Wiklund, Helseetaten
Oslo kommune

Brønnøysundregistrene logo

Sammen gjør vi det enklere å starte og drive bedrift!

Onsdag 27. oktober

14:00–14:30

Rom: Comet

Tid har vi kanskje fått mer av i de annerledes-årene som 2020 og 2021 har vært – men alle ønsker vi å bruke tid på de tingene som er viktige for oss. For den som skal starte bedrift, er tid en viktig faktor. Det å komme raskt i gang med å tilby sine varer og tjenester kan være alfa og omega for om man lykkes eller ei.

Det er mange steg fra forretningsplanen er klar til organisasjonsnummeret er mottatt, og i den prosessen skal den som starter en bedrift forholde seg til mange aktører, som ikke snakker sammen. Brønnøysundregistrene ønsker å legge til rette for en mer effektiv prosess for de som starter bedrift ved å sette brukeren i sentrum. For det offentlige er det avgjørende at vi vet hvem som driver virksomhet, for blant annet å kreve inn riktige skatter, betale ytelser, gjøre risikobaserte tilsyn og sikre at seriøse aktører kommer i gang rett fra start.

Prosjektet «Digital selskapsetablering» bygger på en konseptutredning gjennomført 2017/2018, i regi av DSOP (Digital Samhandling Offentlig og Privat). Brønnøysundregistrene har tatt prosjektet inn i egen portefølje og søkt finansiering gjennom Medfinanseringsordningen.

Vi vil fortelle om hvordan vi skal realisere en sammenhengende tjeneste for den generiske delen av etablererfasen i livshendelsen «starte og drive en bedrift» for aksjeselskap med kontantinnskudd og for enkeltpersonforetak. Dette gjør vi sammen med aktører i privat sektor som skal lage sluttbrukerløsningen for selskapsetablering. Prosjektet inngår som et av tiltakene i offentlig-privat sektorutvikling. Brønnøysundregistrene vil etablere et åpent API som vil være tilgjengelig for enhver aktør som vil tilby selskapsetableringstjenester, være seg banker, regnskapssystemleverandører eller andre aktører.

Foredragsholder:
Jan Otto Johansen, Brønnøysundregistrene

logoer: Capgemini og Sjøfartsdirektoratet

«Heller strengt enn stengt!» fra vedtak til lansering av løsning på 10 dager

Onsdag 27. oktober

14:00–14:30

Rom: Andromeda

Koronapandemien medførte at det i januar ble innført nye og strengere innreiserestriksjoner i Norge. Som en konsekvens av dette ønsket Regjeringen å få på plass en unntaksordning for å få inn kritisk arbeidskraft til tross for stengte grenser.Nærings- og fiskeridepartementet ga Sjøfartsdirektoratet et hasteoppdrag om å lage et system for mottak av søknader, samt ta ansvar for den videre oppfølgingen med veiledning og saksbehandling. På ti dager, utviklet Sjøfartsdirektoratet, sammen med Capgemini og Altinn en løsning med tilhørende ressurser. Etter lansering er det behandlet over 37.000 søknader, mot et forventet volum på 4.000. Jorunn Lindøe, forvaltningsansvarlig for løsningen i Sjøfarsdirektoratet og Ragnhild Berntsen, ansvarlig arkitekt i Capgemini, deler hvordan dette var mulig å få til.

Foredragsholdere:
Jorunn Lindøe og Ragnhild Berntsen

Digdir logo

Bygg sammenhengende tjenester med dagens fellesløsninger!

Onsdag 27. oktober

14:00–14:30

Rom: Cosmos 2

Vi ser nå en formidabel innovasjonstakt i forbedring av våre digitale tjenester og utvikling av helt nye tjenester basert på datadeling og samhandling. Det handler om nye løsninger som ivaretar innbyggernes behov og utvikler velferdsstaten, samtidig som vi effektiviserer forvaltningen.

Èn digital offentlig sektor skal levere sammenhengende tjenester. Vi skal benytte oss av fellesløsningene fremfor å etablere egne, og sørge for at disse fungerer på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Hvordan kan vi bygge disse tjenestene ved hjelp av eksisterende fellesløsninger som ID-porten, Maskinporten, Altinn og våre felles registerløsninger? Hva er det eventuelt som mangler, og hva jobber Digdir nå med å realisere?

Du vil her møte produktspesialisert og virksomheter som har tatt i bruk flere av disse løsningene, og som deler sine erfaringer med oss.

Velkommen til en spennende panelsamtale og presentasjon av fremtidens tjenester

Netcompany logo

Modulus Barn - et nytt fagsystem for det kommunale barnevernet i Norge.

Onsdag 27. oktober

14:00–14:30

Rom: Callisto

Det er behov for et digitalt løft innen offentlig sektor for å understøtte en enklere hverdag for innbyggerne og en mer effektiv oppgaveløsning hos ansatte. Et digitalt løft omhandler ikke bare teknologi – men vel så mye hvordan vi bruker teknologien og endrer organisasjoner og prosesser for å unytte de digitale mulighetene. Samarbeidet mellom aktørene i offentlig sektor er nøkkelen for å lykkes.

Derfor ønsker vi i Netcompany å dele det unike ved digitaliseringsprosessen av barnevernet, et samarbeid på tvers av kommuner, Bufdir og KS. Digitaliseringsløftet i barnevernet er organisert i prosjektet Digibarnevern, og vi mener et slikt samarbeid har stor overføringsverdi for å lykkes i andre pågående og kommende digitaliseringsløft i offentlig sektor.

Hovedtema som vil belyses er:

  • Ny samarbeidsmåte: Planlegging, utvikling, forvaltning
  • Gevinsten for offentlig sektor ved lignende samarbeidsformer
  • Løsningens kobling mot andre plattformer – fagsystemets økosystem, sammenhengende tjenester
  • Slik treffer prosjektet Trondheim kommune (pilotkommune), og slik gir det verdi utover selve fagsystemet
  • Neste steg – hvordan sikre effektiv digitalisering hos mindre kommuner?

Foredragsholder:
Kjetil Westgaard, Netcompany

Telenor logo

Flere av dagens operasjoner vil snart utføres i folks hjem

– hvordan utnytte nødvendig kompetanse sentralt til beste for pasienten lokalt – og helsevesenet?

Onsdag 27. oktober

14:00–14:30

Rom: Meteor

Ved å ta i bruk moderne og tilgjengelig teknologi som 5G, Edge Computing, skytjenester, maskinlæring og kunstig intelligens (KI) vil vi være nærmere å realisere det utadvendte sykehuset slik at morgendagens utfordringer kan løses. Utnyttelsen av denne teknologien gjør at nye helsetjenester kan sees mer i sammenheng på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten – og med pasientenes og helsepersonellets behov i fokus. Dette må også henge sammen med utvikling av medisinsk teknisk utstyr, nye behandlingsteknikker, metoder og utvikling av nye kliniske tjenester som utnytter teknologien på best mulig måte.

Fremtidens Operasjonsrom er et samarbeid mellom St. Olavs hospital og NTNU og er ledende innen forskning på nye operasjonsteknikker. Jan Gunnar Skogås, leder for Fremtidens Operasjonsrom (FOR) vil fortelle om fremtidens operasjonsteknikker og hvordan de utnytter tilgjengelig teknologi (som for eksempel Augmented reality (AR)) i dette. Han vil forklare hvorfor operasjoner i fremtiden kan gjøres mer desentralisert, hvordan en kan utnytte nødvendig kompetanse sentralt og hvilken effekt dette vil ha for helsevesenet og pasientene.

Jan Petter Torgersrud er sikkerhetsekspert i Telenor, og vil fortelle robustheten og sikkerhetsmekanismene i det nye 5G-nettet. Hvorfor helsetjenester i fremtiden kan tilbys desentralisert på en sikker måte, hvordan en ivaretar konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til dataen?

En desentralisert helsetjeneste som skal løse helsevesenets utfordringer utfordrer samspillet og samarbeidet mellom kommuner og helseforetak på en helt ny måte. Bli med på dette utstillerseminaret og forstå mer konsekvensene og utfordringene vi i felleskap må løse.

Telenor har i sitt utstillerseminar valgt å fokusere på dette temaet, da det illustrerer godt hvordan Telenors nye nett – med helt ny arkitektur kan brukes til innovasjon og helt nye anvendelsesområder. Og lever opp til vår visjon #empower societies #connectingyoutowhatmattersmost

Bakgrunn:
Norsk helsevesen må effektiviseres. Det er ikke bærekraftig om vi er organisert på samme måte om 10-20 år. Siden den norske befolkningen blir stadig eldre vil de innen få år vil det være nesten dobbelt så mange 80-åringer i Norge som i dag. En aldrende befolkning gjør at det blir flere kronisk syke og flere som vil ha behov for medisinsk hjelp og behandling på sykehus eller andre institusjoner.

Helsesektoren står overfor store kapasitetsutfordringer, både i forhold til tilgjengelige sengeplasser på sykehus og institusjoner, antall ressurser til å behandle alle pasientene, tilgang på nødvendig kompetanse overalt i Norge, for å nevne noe.

Som ett av tiltakene for hvordan disse utfordringene skal møtes, tok Helseministeren i sin Sykehustale i 2019 frem det «utadvendte sykehuset». I det utadvendte sykehuset skal mange av tjenestene som i dag tilbys innenfor sykehuset, tilbys hjemme hos pasienten, eller der pasienten befinner seg.

Sopra Steria logo

Lederskap i møtet med det smidige skiftet

Onsdag 27. oktober

14:00–14:30

Rom: Cosmos 3C

Ansvaret for å utvikle fremtidens endringsdyktige virksomhet starter på toppen. Smidige virksomheter har tillitsbasert ledelse som bygges med sterk tro på kompetente medarbeidere organisert i team. Ledelsen gir strategisk retning til team som får rammer til å utforske og utnytte mulighetene med høy fart. Det stiller krav til at lederne bygger nytt tankesett, og måler suksess gjennom verdiskapning og effekt for kundene fremfor å følge opp milepæler og oppgaver. Det kan oppleves paradoksalt for mange som må redefinere sitt eget lederskap og stil, når de møter det smidige skiftet.

Foredragsholdere:
Eli Ystad
Magnus Hasselø

Utstillerseminarer – torsdag 28. oktober

Computas logo

7 steg for å lykkes med automatisering i offentlig sektor

Torsdag 28. oktober

12:30–13:00

Rom: Cosmos 3A

De teknologiske mulighetene som åpnes ved bruk av i skyteknologi, kombinert med kunstig intelligens og nye, mer samhandlingsorienterte organisasjonsformer, skaper grobunn for mer intelligente og effektive virksomheter. I Computas utvikler vi effektive og automatiserte løsninger, og har bistått flere små og store virksomheter med automatisering, bl.a. automatisering av statsborgerskap hos UDI. Når rutineoppgaver utføres av maskinene, kan ansatte fokusere på de mer kompliserte oppgavene. Men hva skal til for å få til automatisering og hva bør du tenke på? I dette utstillerseminaret gir vi deg 7 konkrete tips til hvordan du kan komme i gang med automatisering.

Foredragsholder
Pål Knudsen er løsningsarkitekt og forretningsutvikler i Computas. Han har 15 års erfaring med å hjelpe kunder ta i bruk moderne teknologi og metoder for å løse kundenes forretningsbehov og effektivisere deres arbeidsprosesser. Han har blant annet vært med å lage UDIs nye løsning for automatisering av statsborgerskap.

Datatilsynet logo

Datatilsynet sier nei til side på Facebook. Hva nå?

Torsdag 28. oktober

12:30–13:00

Rom: Meteor

I september offentliggjorde Datatilsynet en rapport som skapte mye oppmerksomhet og debatt. Rapporten var en intern risikovurdering og vurdering av personvernkonsekvenser: skal Datatilsynet opprette og kommunisere gjennom en side på Facebook? Konklusjonen var nei. Nå er spørsmålet hva denne konklusjonen betyr for alle andre virksomheter som er aktive på Facebook.

Vi inviterer til åpen mikrofon: Hva betyr denne for deg og din virksomhet? Er det forsvarlig for offentlige myndigheter å være på Facebook? Planlegger Datatilsynet tilsyn mot slik praksis?

Kom med alle dine spørsmål, tanker og refleksjoner til utstillerseminaret. Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme svar. Datatilsynet holder en kort introduksjon, og vil svare etter beste evne.

Foredragsholdere:
Veronica Jarnskjold Buer, avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet.
Anders Ballangrud, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet.
Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

Intersoft logo

Prosjektstyring med Microsoft Teams og Power Apps

Torsdag 28. oktober

12:30–13:00

Rom: Comet

Hvordan styre prosjektene med god samhandling og dokumenthåndtering i Teams? Hva innebærer planlegging i nye Microsoft Project? Hvordan følge en definert prosjektprosess som f.eks. Prosjektveiviseren? Alt dette og mer om porteføljestyring, ressursplanlegging og rapportering med Intersofts standard konfigurasjon; IMS PPM.

Foredragsholder:
Knut Andreas Strøm-Gundersen

Velkommen!

Kreasjon logo

Hva betyr kvalitet i kompetanseheving og omstillingsprosesser for demokratiet?

Torsdag 28. oktober

12:30–13:00

Rom: Callisto

Lise Simensen forteller hva det gjør med kvaliteten i planlegging av kompetanseheving når du har relevante data som underlag for samtale. Lise er praktisk i tilnærmingen og deler eksempler fra forskjellige virkeområder.
CXS leverer datagrunnlag for arbeid med kompetanseheving og jobber nå også med Kreasjon for å løfte den metodiske siden ved læringsprosessene. Kreasjon har pedagogisk ekspertise og egen produksjon innenfor planlegging og gjennomføring av opplæringstiltak for ulike aktører. Jan Gamre fra Kreasjon bidrar med informasjon om effektiv metodisk og variert kompetanseheving.

Foredragsholder:
Lise Simensen
grunder og daglig leder i CXSJan Gamre
grunder og daglig leder i Kreasjon

Politiets IKT-tjenester logo

Det digitale politiet: Hvordan bekjempe kriminalitet med teknologi?

Torsdag 28. oktober

12:30–13:00

Rom: Cosmos 2

Politiet digitaliseres i økende fart og Politiets IKT-tjenester er primus motor i denne utviklingen. For å oppnå økt fart beveger vi oss derfor bort ifra store leveranser og tidkrevende prosjekter, til kontinuerlig produktutvikling med brukeren i fokus.

Politiets samfunnsoppdrag er bredt og IKT-tjenesten må derfor levere tjenester som understøtter politiets krisehåndtering, forebygging, etterretning, etterforskning, grensekontroll, samt pass-, våpen- og vandelsforvaltning m.m. Dette krever kompetanse og ressurser på mange nivåer. Alt fra strategiske planleggere til designere, servicepersonell, sikkerhetsfolk og ikke minst: Dyktige teknologer!

Bli med på et spennende foredrag hvor Politiets IKT-tjenester forteller om bredden i politiets samfunnsoppdrag og hvordan teknologi understøtter dette arbeidet.

Foredragsholdere:
Simen Bakke
informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester

Nina Merete Berg

Knowit logo

Hva sier forskningen om datadreven digital transformasjon i offentlig sektor?

Torsdag 28. oktober

12:30–13:00

Rom: Cosmos 3C

Knowit har fått midler fra Forskningsrådet til 4 år med forskningsprosjekt (2021-2025). Prosjektet skal utforske hvordan vi kan benytte data til å forstå hvordan organisasjoner transformeres, hvordan støtte utviklerteam i deres arbeid og utarbeide metoder for å bruke data til å skape nye produkter og tjenester.

Foredraget beskriver forskningsprosjektet som en sentral del av Knowits kompetanseutvikling. Vi gjennomgår hvilke problemstillinger vi ønsker ta opp. Vi ønsker også vi å vise to eksempel på hvordan et slikt prosjekt kan bidra med kunnskap. Vi oppsummerer hva forskningen vet om metrikker frem til nå og forteller hvordan vi skal studere dette. I tillegg viser vi noen funn vi har gjort selv om onboarding i en hybrid arbeidshverdag.

SINTEF er forskningspartner. NAV, Oslo Origo, Entur, DigDir og Kartverket er samarbeidspartnere i prosjektet. Forskningsteamet jobber i korte iterasjoner, der funn som gjøres underveis leveres tilbake til partnerne raskt. Hensikten er å verifisere funnene og å støtte partnerne i deres arbeid.

Eksempler på temaer som er aktuelle å studere. Hybrid arbeidshverdag: hvilke arbeidsformer fungerer best for team. Produktteam: hvordan skal de organiseres og hvordan jobber de best? Data og eierskap: hvem skal eie og hvordan skal vi dele data? Produkter fra data: hvordan går man fra data til produkter/tjenester? Metrikker og selvforbedring: hvordan kan team bruke data om seg selv for å drive selvforbedring?

Foredragsholdere:

Tor Sporsem
Tor er forsker ved SINTEF Digital og studerer organisasjoner som gjennomgår digitale transformasjoner, og som benytter smidige arbeidsmetoder i programvareutvikling. Hensikten er å beskrive hvordan folk jobber og å hjelpe bedrifter med råd fra forskningens verden. Forskningen publiseres i internasjonalt ledende konferanser og journaler innenfor fagfeltet Software Engineering.

Jan Henrik Gundelsby
Jan Henrik er nå leder for forskning og utvikling i Knowit Solutions, der han jobber med å tette gapet mellom akademia og praksis – med fokus på digitalisering, storskala smidig og plattformtankesett. Han har også et spesielt ansvar for felles fagarbeid og kompetanseutvikling, samt riktig bruk av teknologi på tvers av selskaper og kunder.

Torbjørn Moen
Torbjørn har lang og bred erfaring som ansatt i offentlig sektor der han blant annet har jobbet som linjeleder, som utviklingsleder, som produkteier og som prosjektleder for mange innovasjons- og utviklingsprosjekter både i stat og kommune. Han har vært med på den strabasiøse reisen fra gammeldagse fossefallprosjekter til smidig produktutvikling i autonome team, og har både sett hva det kan gjøre med innovasjonstakten, men også hvor utfordrende det kan være å få dette til i en verden styrt av budsjetter og tildelingsbrev. I dag jobber han med forretningsutvikling og salg med spesielt ansvar for offentlig sektor i Knowit Objectnet.

Tieto Evry logo

Praktisk KI i offentlig sektor

Torsdag 28. oktober

12:30–13:00

Rom: Vega

Vi lever i en digital verden hvor de digitale redskapene stadig må moderniseres. Næringslivet sammen med det offentlige må vi standardisere og bygge inn nyttig funksjonalitet som kan bidra til å ta bort unødvendig tidsbruk der det er mulig. Vi må i felleskap mellom alle aktører begynne å jobbe mer i samspill med teknologien, og øve oss frem til hvordan vi kan utnytte mulighetsrommet som ligger i ny teknologi. Og det er på tide å ta praten om kunstig intelligens (KI) ned og gjøre den forståelig.

For helt konkret:
Hvordan brukes KI i offentlig sektor i dag? Offentlige virksomheter har tatt i bruk KI som sparer dem for tusenvis av arbeidstimer hvert år. Sebastian Reichmann og Kristian Klaastad tar oss i dette seminaret gjennom konkrete eksempler om bruk av KI, ser på utfordringene og ikke minst mulighetsrommet som åpner seg. Sebastian leder tietoEVRYs satsing på data og KI, og Kristian er ansvarlig for forretningsutvikling innenfor sak og arkiv i produktenheten Public360.

Foredragsholdere:
Sebastian Reichmann
Kristian Klaastad

Visma logo

Er en skyplattform en forutsetning for kontinuerlig innovasjon i offentlig sektor?

Torsdag 28. oktober

12:30–13:00

Rom: Andromeda

Bruken av skyteknologi har vært en viktig forutsetning for oss i Visma i digitaliseringen av det offentlige Norge. Ved bruk av
hyperskalerbare skyplattformer som AWS er det enklere for oss å jobbe i autonome team med ende-til-ende ansvar, og automatisere det vi må for å kunne levere hyppige leveranser ut til kundene våre.

Foredragsholder:
T. Alexander Lystad