NOKIOS 2021
Utstillerseminar

I programposten utstillerseminar presenterer bedrifter sine prosjekter, produkter eller tjenester.

Utstillerseminarene går i paralleller onsdag kl 14:00 og torsdag kl. 12:30

(siden oppdateres etterhvert som vi mottar innhold.)

Utstillerseminarer – onsdag 27. oktober

Accenture logo

Pandemien har endret på alt vi tok for gitt – hvordan løser vi fremtidens utfordringer?


Den globale pandemien har endret måten vi lever, jobber, lærer og shopper, og hvordan vi opplever omgivelsene rundt oss. Ikke minst har pandemien synliggjort nødvendigheten av å ha gode digitale løsninger og tjenester.
Hvert år fremhever Accenture trender innenfor næringsliv, teknologi og design (FjordTrends). I 2021 fokuserer vi på hvordan mennesker, organisasjoner og merkevarer sammen skaper nye og innovative løsninger på utfordringene vi står overfor. Vi deler tre av årets syv trender for å inspirere til et fremtidsrettet tankesett.

Kom og hør mer om hvordan det siste året har endret våre forventninger til digitale tjenester, hvordan forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har endret seg når man ikke lenger er bundet av et fysisk kontor. I tillegg har kløften mellom de digitalt modne og de digitalt umodne økt under pandemien, og vi ser nærmere på hva man kan gjøre for å motvirke det.

Bouvet logo

Individets vs samfunnets interesse - i en ny tid


Et barn og en familie har krav på å få tilrettelagt personlige tjenester gjennom medvirkning på en tillitsvekkende måte. Med økt digitalisering vil de offentlige ansatte stadig måtte ta tøffe valg i praktisk tjenesteutførelse og utvikling i balansen mellom individets behov og samfunnets interesser.Rammene er ofte gitt på nasjonalt nivå. Det er et sprik mellom lokal kompetansesammensetning og hvilke verktøy som kan brukes for å løse oppgavene. Foredraget tar
utgangspunkt i vår ferske rapport om personvern i skolen, og praktiske erfaringer fra pandemihåndteringen i Oslo kommune. Fremtiden trenger data om oss alle:- Beslutningsgrunnlag- Rapportering og status- Innovasjon i tjenester- Effektivisering av utførelse- Bærekraft+sirkulær økonomiUtfordringer:

 • Offentlig sektors ansatte kan ikke – og vil ikke – ha data
  om alle
 • Rammebetingelsene og ansvaret strekker seg ut til det ytterste leddet i kommunene
 • Behov for rask utvikling og raske gevinster vs lange (viktige!)
  politiske og demokratiske prosesser
 • Kompleksitet i oppgaveløsningen med mange tverrgående temaer; bærekraft, demokrati og teknologi
 • «personlige tjenester» men uten å være invaderende og privat
 • Kompetanse-konkurranse om utviklere
 • Kompetansesprik internt i organisasjonene
 • Juridisk, teknisk, metodisk, organisasjonKoronahåndtering i kommunene:

 • Oslo kommune utviklet løsning for å kontinuerlig kunne monitorere situasjonen i regionen totalt sett OG håndtere individuelle behov under koronahåndteringen. Rask, fleksibel low code plattform som distribuerer nødvendig info til – Ledelse- Kommuneoverleger/medisinsk personell – Befolkningen – Media 9/10/2021

  Foredragsholdere:
  Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet
  Pia Jannike Virmalainen Jøsendal, Avdelingsleder Bouvet

Brønnøysundregistrene logo

Sammen gjør vi det enklere å starte og drive bedrift!


Tid har vi kanskje fått mer av i de annerledes-årene som 2020 og 2021 har vært – men alle ønsker vi å bruke tid på de tingene som er viktige for oss. For den som skal starte bedrift, er tid en viktig faktor. Det å komme raskt i gang med å tilby sine varer og tjenester kan være alfa og omega for om man lykkes eller ei.

Det er mange steg fra forretningsplanen er klar til organisasjonsnummeret er mottatt, og i den prosessen skal den som starter en bedrift forholde seg til mange aktører, som ikke snakker sammen. Brønnøysundregistrene ønsker å legge til rette for en mer effektiv prosess for de som starter bedrift ved å sette brukeren i sentrum. For det offentlige er det avgjørende at vi vet hvem som driver virksomhet, for blant annet å kreve inn riktige skatter, betale ytelser, gjøre risikobaserte tilsyn og sikre at seriøse aktører kommer i gang rett fra start.

Prosjektet «Digital selskapsetablering» bygger på en konseptutredning gjennomført 2017/2018, i regi av DSOP (Digital Samhandling Offentlig og Privat). Brønnøysundregistrene har tatt prosjektet inn i egen portefølje og søkt finansiering gjennom Medfinanseringsordningen.

Vi vil fortelle om hvordan vi skal realisere en sammenhengende tjeneste for den generiske delen av etablererfasen i livshendelsen «starte og drive en bedrift» for aksjeselskap med kontantinnskudd og for enkeltpersonforetak. Dette gjør vi sammen med aktører i privat sektor som skal lage sluttbrukerløsningen for selskapsetablering. Prosjektet inngår som et av tiltakene i offentlig-privat sektorutvikling. Brønnøysundregistrene vil etablere et åpent API som vil være tilgjengelig for enhver aktør som vil tilby selskapsetableringstjenester, være seg banker, regnskapssystemleverandører eller andre aktører.

Foredragsholder:
Jan Otto Johansen, Brønnøysundregistrene

logoer: Capgemini og Sjøfartsdirektoratet

«Heller strengt enn stengt!» fra vedtak til lansering av løsning på 10 dager


Koronapandemien medførte at det i januar ble innført nye og strengere innreiserestriksjoner i Norge. Som en konsekvens av dette ønsket Regjeringen å få på plass en unntaksordning for å få inn kritisk arbeidskraft til tross for stengte grenser.Nærings- og fiskeridepartementet ga Sjøfartsdirektoratet et hasteoppdrag om å lage et system for mottak av søknader, samt ta ansvar for den videre oppfølgingen med veiledning og saksbehandling. På ti dager, utviklet Sjøfartsdirektoratet, sammen med Capgemini og Altinn en løsning med tilhørende ressurser. Etter lansering er det behandlet over 37.000 søknader, mot et forventet volum på 4.000. Jorunn Lindøe, forvaltningsansvarlig for løsningen i Sjøfarsdirektoratet og Ragnhild Berntsen, ansvarlig arkitekt i Capgemini, deler hvordan dette var mulig å få til.

Foredragsholdere:
Jorunn Lindøe og Ragnhild Berntsen

Digdir logo

Bygg sammenhengende tjenester med dagens fellesløsninger!

Vi ser nå en formidabel innovasjonstakt i forbedring av våre digitale tjenester og utvikling av helt nye tjenester basert på datadeling og samhandling. Det handler om nye løsninger som ivaretar innbyggernes behov og utvikler velferdsstaten, samtidig som vi effektiviserer forvaltningen.

Èn digital offentlig sektor skal levere sammenhengende tjenester. Vi skal benytte oss av fellesløsningene fremfor å etablere egne, og sørge for at disse fungerer på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Hvordan kan vi bygge disse tjenestene ved hjelp av eksisterende fellesløsninger som ID-porten, Maskinporten, Altinn og våre felles registerløsninger? Hva er det eventuelt som mangler, og hva jobber Digdir nå med å realisere?

Du vil her møte produktspesialisert og virksomheter som har tatt i bruk flere av disse løsningene, og som deler sine erfaringer med oss.

Velkommen til en spennende panelsamtale og presentasjon av fremtidens tjenester

Netcompany logo

Modulus Barn - et nytt fagsystem for detkommunale barnevernet i Norge.


DigiBarnevern-prosjektet er et samarbeid mellom Bufdir, KS, og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog, og et av de største samarbeidsprosjektene mellom stat og kommune i norsk offentlig sektor. Utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. Prosjektet har en rekke leveranser som vil løse de utfordringer det kommunale barnevernet opplever, herunder manglende rapporteringsfunksjonalitet, brukerdialog og faglig støtte for saksbehandlere. Netcompany ble valgt som leverandør av nytt fagsystem og prosjektet startet opp i februar 2021. Modulus Barn skal tilpasses og integreres med de øvrige leveransene i DigiBarnevern-prosjektet. Tett samarbeid mellom Netcompany og DigiBarneverns ressurser har vært et suksesskriterium, og løsningen lanseres hos Trondheim kommune (pilotkommune) i februar 2022. De fleste av de øvrige DigiBarnevern-kommunene vil starte utrulling før sommeren 2022.

Vi presenterer Modulus Barn-løsningen og hvordan kommuner utenfor DigiBarnevern kan knytte seg opp til løsningen.

Foredragsholder:
Kjetil Westgaard, Netcompany

Telenor logo

Det utadvendte sykehuset – for et bærekraftig helsevesen


Demografien i Norge tilsier at vi i fremtiden vil leve lenger, flere vil ha kroniske sykdommer og totalt sett vil flere trenge helsetjenester. For å sikre et bærekraftig helsevesen for fremtiden er vi avhengige av å tenke nytt og utnytte de mulighetene teknologien kan gi oss.I det utadvendte sykehuset jobber vi i samskapende prosesser for å utnytte mulighetene teknologien gir oss til å flytte tjenester ut av sykehuset og hjem til der pasienten er, på en sikker måte. Det ligger en stor innovasjonskraft når krefter fra ulike kompetansemiljøer møtes i slike samskapende prosesser for å skape verdi for det som betyr mest – helsen vår.Vi vil vise noe av effekten teknologien kan gi oss, og belyse hvordan det utadvendte sykehuset utfordrer samspillet, samhandling og dialog mellom Spesialist- og Primærhelsetjenesten.Ved å delta på dette utstillerseminaret vil
du få innblikk i hvordan vi kan effektivisere driften av primær og sekundærtjenesten. Vi snakker ikke teknisk om 5G hastigheter, sikkerhet og
kapasitet – men om hvordan vi kan skape bærekraftig omsorg gjennom å ta i bruk ny teknologi, og det gode samarbeide for å få det til. Vi oppdaterer innlegget med foredragsholdere i august og september. På Telenor sin stand vil du møte foredragsholderne som kan demonstrere og utdype mere om dette.

Sopra Steria logo

Lederskap i møtet med det smidige skiftet


Ansvaret for å utvikle fremtidens endringsdyktige virksomhet starter på toppen. Smidige virksomheter har tillitsbasert ledelse som bygges med sterk tro på kompetente medarbeidere organisert i team. Ledelsen gir strategisk retning til team som får rammer til å utforske og utnytte mulighetene med høy fart. Det stiller krav til at lederne bygger nytt tankesett, og måler suksess gjennom verdiskapning og effekt for kundene fremfor å følge opp milepæler og oppgaver. Det kan oppleves paradoksalt for mange som må redefinere sitt eget lederskap og stil, når de møter det smidige skiftet.

Foredragsholder:
Benedicte Fjellanger er Senior manager og erfaren Agile coach i Sopra Steria. Hun brenner for å skape morgendagens vinnere i offentlig sektor slik at de leverer effektive, tilpassede og tilgjengelige tjenester. Hun har jobbet med transformasjon og omstilling i norske ledergrupper de siste årene. Gjennom et sterkt faglig engasjement har hun skapt motivasjon og sørget for at de utvikler sin endringsdyktighet og utvikler seg til mer bærekraftige virksomheter. Et grep hun alltid bruker er å dele håndfaste tips man selv kan anvende i sin hverdag for å drive endring.

Utstillerseminarer – torsdag 28. oktober

Computas logo

7 steg for å lykkes med automatisering i offentlig sektor

De teknologiske mulighetene som åpnes ved bruk av i skyteknologi, kombinert med kunstig intelligens og nye, mer samhandlingsorienterte organisasjonsformer, skaper grobunn for mer intelligente og effektive virksomheter. I Computas utvikler vi effektive og automatiserte løsninger, og har bistått flere små og store virksomheter med automatisering, bl.a. automatisering av statsborgerskap hos UDI. Når rutineoppgaver utføres av maskinene, kan ansatte fokusere på de mer kompliserte oppgavene. Men hva skal til for å få til automatisering og hva bør du tenke på? I dette utstillerseminaret gir vi deg 7 konkrete tips til hvordan du kan komme i gang med automatisering.

Foredragsholder
Pål Knudsen er løsningsarkitekt og forretningsutvikler i Computas. Han har 15 års erfaring med å hjelpe kunder ta i bruk moderne teknologi og metoder for å løse kundenes forretningsbehov og effektivisere deres arbeidsprosesser. Han har blant annet vært med å lage UDIs nye løsning for automatisering av statsborgerskap.

Intersoft logo

Prosjektstyring med Microsoft Teams og Power Apps


Hvordan styre prosjektene med god samhandling og dokumenthåndtering i Teams? Hva innebærer planlegging i nye Microsoft Project? Hvordan følge en definert prosjektprosess som f.eks. Prosjektveiviseren? Alt dette og mer om porteføljestyring, ressursplanlegging og rapportering med Intersofts standard konfigurasjon; IMS PPM.

Foredragsholder:
Knut Andreas Strøm-Gundersen

Velkommen!

Knowit logo

Hva sier forskningen om datadreven digital transformasjon i offentlig sektor?


Knowit har fått midler fra Forskningsrådet til 4 år med forskningsprosjekt (2021-2025).Prosjektet skal utforske hvordan vi kan benytte data til å forstå hvordan organisasjonertransformeres, hvordan støtte utviklerteam i deres arbeid og utarbeide metoder for åbruke data til å skape nye produkter og tjenester.Eksempler på temaer som er aktuelle å studere (her vil arbeidet med partnerne definerelisten):

 • Hybride arbeidsformer etter pandemien
 • Setting av mål på tvers av team og produkter/tjenester
 • Måleparametere for trivsel, produktivitet, samhandling, osv.
 • Autonome team og team topologier
 • Metoder for å skape produkter og tjenester fra data
 • Deling og eierskap til data
 • Transparens i utvikling av tjenester i det offentlige (åpen kildekode, åpne data, åpendokumentasjon, osv.)

SINTEF er forskningspartner og stiller med et forsker-team. NAV, Oslo Origo, Entur ogDigDir er samarbeidspartnere i prosjektet. Det betyr at dere skal delta i forskningen og være med å definere tema og problemstillinger som skal studeres.Forskningsteamet jobber i korte
iterasjoner, der funn som gjøres underveis leveres tilbake tilpartnerne raskt. Hensikten er å verifisere funnene og å støtte partnerne i deres arbeid.

Foredragsholder:
Forskningssjef Jan Henrik Gundelsby, Knowit

Politiets IKT-tjenester logo

Det digitale politiet: Hvordan bekjempe kriminalitet med teknologi?


Politiet digitaliseres i økende fart og Politiets IKT-tjenester er primus motor i denne utviklingen. For å oppnå økt fart beveger vi oss derfor bort ifra store leveranser og tidkrevende prosjekter, til kontinuerlig produktutvikling med brukeren i fokus.

Politiets samfunnsoppdrag er bredt og IKT-tjenesten må derfor levere tjenester som understøtter politiets krisehåndtering, forebygging, etterretning, etterforskning, grensekontroll, samt pass-, våpen- og vandelsforvaltning m.m. Dette krever kompetanse og ressurser på mange nivåer. Alt fra strategiske planleggere til designere, servicepersonell, sikkerhetsfolk og ikke minst: Dyktige teknologer!

Bli med på et spennende foredrag hvor Politiets IKT-tjenester forteller om bredden i politiets samfunnsoppdrag og hvordan teknologi understøtter dette arbeidet.

Foredragsholder
Simen Bakke, informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester

Visma logo

Er en skyplattform en forutsetning for kontinuerlig innovasjon i offentlig sektor?


Bruken av skyteknologi har vært en viktig forutsetning for oss i Visma i
digitaliseringen av det offentlige Norge. Ved bruk av hyperskalerbare
skyplattformer som AWS er det enklere for oss å jobbe i autonome team med ende-til-ende ansvar, og automatisere det vi må for å kunne levere hyppige leveranser ut til kundene våre.

Foredragsholder:
T. Alexander Lystad