Samarbeidspartnere

NOKIOS samarbeidspartnere er organisasjoner og institusjoner med kompetanse og interesse for feltet IKT i offentlig sektor/ e-forvaltning. Samarbeidspartnere blir invitert til å være med å utforme og legge rammene for konferansen og bidra til at konferansen har en stabil økonomi.

Arrangører


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk tok i 2006 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. NTNU er sammen med DIFI hovedarrangør for konferansen.

NTNU legger premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt.  Vår forskning, undervisning og innovasjon bidrar til å løse utfordringene og de endringsbehov Norge og verden står ovenfor. NTNU er en aktiv og konstruktiv samfunnsaktør som bidrar til utvikling til beste for verdenssamfunnet og enkeltmennesker. NTNU utvikler og tar i bruk ny kunnskap og er en attraktiv samarbeidspartner for ledende kunnskapsmiljøer, bedrifter og offentlig sektor.


Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og er departementets fagorgan for forvaltnings- og IKT-politikken i offentlig sektor. Vi skal utvikle offentlig sektor ved å se ulike elementer i forvaltningsutviklingen (organisering, arbeidsprosesser, digitalisering, endringsledelse, innovasjon og anskaffelser) i sammenheng, på tvers av sektor-, virksomhetsgrenser og mellom stat og kommunal sektor. Statsforvaltningen er Difis primærmålgruppe. Samtidig er kommunal sektor en brukergruppe innen både forvaltningsutvikling, innovasjon, anskaffelser og IKT. Difi arbeider også mot næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere.

Følgende bidrar med økonomisk og faglig støtte til konferansen

accenture
Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing. Vi leverer nyskapende løsninger og samarbeider med kundene, slik at de kan realisere sine visjoner og skape verdi for seg selv. Med vår omfattende bransjeekspertise, våre globale ressurser og vår erfaring innenfor konsulentvirksomhet og driftsutsetting kan vi mobilisere de riktige menneskene og den nødvendige kompetansen for å hjelpe våre kunder til å bli virksomheter med høy prestasjonsevne.

Accenture har solid bransjeekspertise innenfor de fleste nisjer i markedet, som bank, finans, forsikring, handel, transport og reiseliv, produksjonsbedrifter, olje, gass og energi, offentlig forvaltning, helse og tjenesteyting, telekommunikasjon, høyteknologi og media.

Arkivverket
Arkivverket samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver.
Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for blant annet faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid.
Arkivverket skal i tillegg iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.


Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group.

Basefarm støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform.

Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 550 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til globale kunder fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.


Bouvet leverer et bredt spekter av tjenester. Disse inkluderer IT-strategi, rådgivning, utvikling, integrasjon, arkitektur, søk, databaser, prosjektledelse, test, systemforvaltning, infrastruktur, drift, ASP, ERP, business intelligence, informasjonsstyring, sikkerhet, samhandling, mobile løsninger, rike web-løsninger, digitale publikumstjenester, content management, reklame, digital kommunikasjon, flerkanalstrategi, informasjonsarkitektur, grafisk design, innholdsutvikling, kurs og sertifiseringer
Blant våre kunder finnes Norges største virksomheter innen privat og offentlig sektor.

Brønnøysundregistrene utvikler og driver mange av samfunnets viktigste registre og elektroniske løsninger. Forvaltning av Altinn, samordning av data i offentlig sektor og veiledningstjenester er sentrale oppgaver som gjør hverdagen enklere for næringslivet.
Capgemini
Med 180 000 ansatte i 40 land, er Capgemini en av verdens ledende leverandører av rådgivning-, teknologi- og outsourcingstjenester. Selskapet omsatte for 10,5 milliarder euro i 2014. Capgemini bistår sine kunder gjennom leveranser innen forretnings- og teknologiløsninger. En betydelig del av tjenestene utføres innen offentlig sektor, og Capgemini har opparbeidet solid innsikt og forståelse for utfordringene sektoren står over for. Capgemini er engasjert i en lang rekke prosjekter, som spenner fra omfattende omstillingsprosjekter og nyutvikling av digitale løsninger for å oppnå bedret effektivitet og service, til forvaltning og videreutvikling av IT-systemer. De største prosjektene er store utviklingsprosjekter av kjernesystemer for saksbehandling og selvbetjening.
Computas
Computas er en norsk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester. Vi var det første selskapet i landet som jobbet med ekspertsystemer og maskinlæring, og er det eneste miljøet som siden den gang har holdt fokus på kunstig intelligens. Gjennom over 30 år har vi bygget opp en unik kompetanse innen verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til både offentlig og privat sektor. Vi er en av Norges fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring, med særlig spisskompetanse innenfor offentlig forvaltning, justis, tilsyn, helse, logistikk, olje og gass.

Vi utvikler løsninger for flere store virksomheter i offentlig sektor, som politiet, UDI og Domstoladministrasjonen og har ofte totalansvar for prosjektene. Når teknologien tar seg av det enkle og rutinemessige, kan de ansatte bruke tiden sin på saker som krever hjerte og hjerne, innsikt og omsorg. Det gir bedre flyt i driften av Norge!

Les vår blogg med aktuelle innlegg i tiden inn mot NOKIOS


EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft.

Forskningsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgivaren for Regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø med tilknyting til forsking og utvikling (FoU).

Forskingsrådet arbeider for eit økonomisk og kvalitetsmessig løft i norsk FoU og for å fremje innovasjon, i samspel mellom forskingsmiljøa, næringslivet og den offentlege forvaltninga.


Kantega er opptatt av å levere it-løsninger med nesten litt magiske brukeropplevelser. Vi er dyktige, pålitelige, nyskapende og engasjerte, og det gjør at vi leverer godt håndverk.

KS er kommunesektorens organisasjon. KS organiserer alle landets kommuner, fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak. KS’ øverste organ er Landstinget, som holdes hvert fjerde år. Delegatene til Landstinget er politisk valgt blant landets kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter. I tillegg til den politisk valgte ledelsen har KS et rådmannsutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå. Bedriftsmedlemmene – det vil si kommunale og interkommunale foretak – har en egen organisasjon i KS – KS Bedrift. Denne organisasjonen har egne årlige landsmøter og er representert i alle styringsorganer i KS.
Netcompany logo
Netcompany er et av Nord-Europas raskest voksende IT-selskap med kontorer i Norge, Danmark, England, Nederland og Polen – og har ca. 3000 ansatte. Som digitaliseringspartner for store selskaper og offentlige myndigheter leverer Netcompany tjenester innen rådgivning, endringsledelse, utvikling, vedlikehold og drift.

Mens selskapets kundeportefølje omtrent er en 50/50 blanding av private organisasjoner og offentlige, er det særlig innen offentlig sektor at selskapet har fått anerkjennelse for sine løsninger, spesielt i hjemmemarkedet i Danmark; de siste årene har selskapet blitt valgt som leverandør for en rekke høyprofilerte, samfunnskritiske løsninger, for eksempel det nye inkassosystemet for det danske skatteetaten og den nye kommunikasjonsplattformen for Danmarks skoler, Aula, som brukes av både lærere, foreldre og elever – og betjener mer enn 2 millioner brukere. I Norge teller Netcompany 250 ansatte, og betjener kunder som Oslo kommune, Tolletaten, Forskningsrådet, Kulturrådet og Arkivverket.


Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap. Selskapet tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer, deriblant strategiutvikling, it-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia, og kjenner en rekke bransjer fra innsiden. Selskapet har 35 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 28 milliarder kroner i 2013. I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Telenor Norge er landets største leverandør av tele- og datatjenester.

Telenor tilbyr kommunikasjonstjenester innen tele, data og media i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia. Hovedinntektene kommer fra mobilvirksomhetene våre. Telenor-konsernet er en av verdens ledende mobiloperatører med mer enn 150 millioner mobilabonnenter. Ledende på mobil-, bredbånd- og TV-tjenester i Norden.

Norsk telekommunikasjonshistorie er på mange måter sammenfallende med historien om Telenor. Selskapet har endret navn flere ganger i løpet av sin 150 år lange historie. Disse navneendringene avspeiler ulike faser av norsk telekommunikasjonshistorie. Det vi i dag kjenner som Telenor, ble etablert som statlig selskap i 1855 under navnet Det norske Telegrafverket. Selskapet har utviklet seg fra å være en offentlig institusjon med fokus på telegrafi, til et internasjonalt aksjeselskap som tilbyr noe av det mest avanserte i verden innen telekommunikasjonsteknologi og -tjenester.


Tieto er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester og skal være kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse.

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere