NB! Dette er programmet fra 2020. Programmet for 2021 er ennå ikke publisert

Sesjoner

 

S1A


 

 

S1B


 

 

S1C


 

 

S2A


 

 

S2B


 

 

S2C


 

 

S3A


 

 

S3B


 

 

S3C


 

 

S4A


 

 

S4B


 

 

S4C


 

Sesjon 1
onsdag 21. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjon 1A:
Gi innbyggerne datadrevet eierskap til lokal bærekraftig utvikling

Teaser:

spor: «Øko/felles fundament»
onsdag 21. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Erlend Kristoffersen, Basefarm og Stine Kristiansen, TietoEvry

Trondheim har invitert innbyggerne til en felles dugnad for å skape et bedre og mer bærekraftig miljø.

Gjennom Smartliv jobber Hurum Kraft for at andre kommuner kan gjøre det samme. I begge initiativene blir data brukt for å øke bevisstheten og hjelpe innbyggerne til å ta mer miljøvennlige valg. I Trondheim brukes digitale spor og forbruksmønstre til å beregne innbyggerens karbonavtrykk. Smartliv-appen i fra Asker kommune-eide Hurum Kraft hjelper i første omgang innbyggerne til å optimalisere strøm- og vannforbruk. Begge mener at åpenhet og tilgjengeliggjøring av data vil føre til smartere valg hos innbyggerne.

Tenk hvis vi kunne hjulpet innbyggere å se effekten av deres individuelle klimarelaterte aktiviteter? Og til og med gi forslag til hvordan å redusere deres personlige karbonavtrykk?
Dette var hensikten da Trondheim Kommune startet sitt arbeid for å engasjere innbyggerne i FNs bærekraftsmål.
Ved å ta utgangspunkt i digitale spor og forbruksmønster, er det langt på vei mulig å kalkulere individuelle innbyggeres karbonavtrykk.

Bruk av data på nye måter
Banker, lokale butikker og offentlige transporteringstjenester inneholder massevis av nyttige data. Hvis brukerne samtykker, kan data brukes til å opplyse dem om deres personlige klimapåvirkning. Appen bruker data som allerede finnes og bruker det til nytte for Trondheims innbyggere. Lær mer om hva som ble gjort, hvordan vi gjorde det og hva vi lærte gjennom prosessen. Men kanskje enda viktigere: hvorfor vi ville gjort det igjen!

Økt bærekraft gir høyere livskvalitet og lavere bokostnad – lær hvordan Smartliv skaper en vinn-vinn situasjon gjennom løsninger bygget på smart bruk av data.
Gjennom et online kontrollpanel gjør Smartliv det mulig for norske kommuner å overvåke vannforbruket og få varsler om avvik i nett og husstander. Kontrollpanelet er ikke propritært, dvs. at det kan vise datastrømmer fra ulike kilder inkludert radioteknologi, intelligente gatewayer og kilder for manuell avlesning.

Målet er å skape smartere forbruk og dermed redusert behovet for utbygging av vannettet, samt at tilbyderne enklere kan detektere avvik og rette feil før disse fører til større utbedringskostnader.

Dette skaper en perfekt balanse mellom personlig gevinst og samfunnsgevinst da reduserte kostnader gir rom for investeringer i områder som skaper høyere livskvalitet både for innbygger og kommune.
Smartliv kombinerer vann-teknologien med forbruksdata fra elektrisk kraft hvor intensjonen også er å gi forbrukerne bedre kontroll og samfunnet økt ressursutnyttelse.
Lær mer om Smartliv-prosjektet og hvordan smart bruk av data kan skape vinn-vinn løsninger.

Innledere
Kim Remvik-Larsen,TietoEVRY
Jan Aril Sigvartsen, Basefarm
Christian Aakermann, Hurum Energi
Øyvind Tanum, Trondheim Kommune
Mona Sprenger, Ducky.eco

Øyvind Tanum
Øyvind Tanum

Trondheim kommune

Sesjon 1B:
Digitalisering for bærekraftig utvikling

Teasere:

spor: «Ledelse i ny tid«
onsdag 21. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Torbjørn Pedersen, Lillestrøm kommune og Leif Skiftenes Flak, UiA

Digitalisering og bærekraft er sentrale elementer i stadig flere internasjonale, nasjonale og lokale strategier og handlingsplaner. Samtidig er mange nysgjerrige på sammenhengen mellom digitalisering og bærekraft og hvilke konsekvenser fokus på bærekraft har for digitalisering av offentlig sektor i Norge i praksis. Denne sesjonen gir internasjonale, nasjonale og kommunale eksempler på hvordan det arbeides med bærekraftig digitalisering.

Innledere:

Jan Hjelle, Kommunal – og moderniseringsdepartementet
Kari Eik, FN (OIER)
Helge Veum, Ålesund kommune
Gyrid Mangersnes, Asker kommune

Kari Aina Eik
Kari Aina Eik

FN (OIER)

Helge Veum

Ålesund kommune
Gyrid Mangersnes
Gyrid Mangersnes

Asker kommune

Sesjon 1C:
Har den nordiske tilliten gått ut på dato?

Teasere:

spor: «Etikk – sikkerhet»
onsdag 21. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Atle Bergfjord, Netcompany og Axel Birkeland, Skatteetaten

Vi har tillit til hverandre i Norden.Tilliten er kalt “Nordens gull” og den gir oss viktige konkurransefortrinn. Vi stoler på hverandre og på at institusjonene i samfunnet fungerer. Vi stoler på at skattepengene blir brukt riktig og at de ikke havner i lommen på uærlige embetsmenn. Vi forventer at ansatte får en rimelig lønn. Vi forventer at alle bidrar til samfunnet.

Men klarer vi å bevare den verdifulle tilliten i møte med økende grad av digitalisering og handel over grensene? I verden der ting går raskere og vi plutselig er omgitt av helt nye og internasjonale aktører. Hvordan kan vi vite at det polske bygningsfirmaet på oppdrag i Norge lønner sine ansatte riktig og betaler skatter og avgifter?

Mekanismene for å sikre tilstrekkelig tillit “henger igjen” i gamle prosesser. De er langsomme og rettet mot det nasjonale markedet. Når årsregnskapet offentliggjøres for et selskap, er det allerede basert på halvannet år gamle tall, og tallene er designet for norske mottagere.

Hva gjør vi for å møte disse utfordringene? Ligger svaret i en datadrevet økonomi? Kanskje vi må tilbake til middelalderen for å finne svaret på utfordringene.

Innledere
Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene
David Norheim, Brønnøysundregistrene
Jan Fredrik Håvie, Skatteetaten

Steinar Skagemo
Steinar Skagemo

Brønnøysundregistrene
David Norheim
David Norheim

Brønnøysundregistrene
Jan Fredrik Håvie
Jan Fredrik Håvie

Skatteetaten

Sesjon 2
torsdag 22. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjon 2A:
Avslørt av mobilen

Teaser:

spor: «Øko/felles fundament»
torsdag 22. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjonsansvarlige: Axel Birkeland, Skatteetaten og Jørund Leknes, Kantega

Hver dag røpte norske offiserer, soldater og mange andre hvor de befant seg. Uten at de visste det. Det avdekket NRK ved å kjøpe informasjon om nordmenns mobilbevegelser fra et britisk firma. Folk flest opplever å være maktesløse med hvordan personopplysninger samles inn og spres på internett. Bli med bak kulissene i bransjen som selger våre data og hvilke konsekvenser det kan få. Eksemplene viser oss hvor viktig det er med gode løsninger for å sikre at du har kontroll på hva dine personopplysninger brukes til. Samtidig er det å dele data viktig for at du skal få gode tjenester.

I sesjonen får du også høre om en praktisk og teoretisk tilnærming til samtykker; hva de er, hvordan de bør forvaltes og hvordan de i praksis kan gi den enkelte kontroll over sine egne data. De fleste sørger for å samle inn samtykker, men de færreste klarer å utnytte potensialet som ligger i helhetlig forvaltning av samtykkene og personopplysningene de gjelder.

Sesjon 2B:
Hvor smidig må du være for å overleve?

Teaser:

spor: «Ledelse i ny tid«
torsdag 22. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjonsansvarlige: Lars Ødegaard, Sopra Steria og Ellen W. Aas, Accenture

Fremtiden tilhører organisasjoner som evner å tilpasse seg endrede rammebetingelser – raskt. Hva kreves for å virkelig skifte gir og bli en smidig organisasjon?

COVID-19 har utfordret vår evne til å skifte takt i utvikling av både tjenester og organisering. Vi hører fra Helsedirektoratet og hvordan de taklet utfordringene med COVID-19 og hvilke erfaringer de har gjort seg med smidig organisering. Vegard Kolbjørnsrud fra BI forsker og underviser innen strategi, smidig organisering, nettverk, styring av samhandling og implikasjoner av ny teknologi. Han deler sine betraktninger rundt hva som kreves for virkelig å skifte gir, i en åpen diskusjon mellom de to.

Innledere
Jo W. Harbitz, Helsedirektoratet
Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI

Jo Winding Harbitz
Jo Harbitz

Helsedirektoratet
Vegard Kolbjørnsrud
Vegard Kolbjørnsrud

Handelshøyskolen BI

Sesjon 2C:
Digital sårbarhet – Informasjonssikkerhet og personvern

Teasere:

spor: «Etikk – sikkerhet«
torsdag 22. oktober kl. 09:00 – 10:00

Sesjonsansvarlige: Hallstein Husand, datatilsynet og Eirik Vefsnmo, Bouvet

I sesjonen vil vi sette fokus på hvordan man kan lykkes med å bygge og vedlikeholde informasjonssikkerhetskompetanse og gjennom dette forebygge mot digital sårbarhet og sikre best mulige etterlevelse av personvernregelverket.

Vi får høre hvordan sentrale veiledningsaktører jobber for å bidra til at virksomheter skal kunne være mest mulig selvhjulpne, vite hvor de kan søke råd og veiledning og hvordan de kan jobbe for å være mest mulig oppdatert. Det finnes mye veiledningsmateriale hos offentlige myndigheter som veileder innenfor informasjonssikkerhet. I sesjonen søker vi å skaffe oversikt over noe av dette fra noen av de mest sentrale veiledningsaktørene. Vi får også høre hvordan en stor virksomhet har organisert og gjennomført arbeidet med informasjonssikkerhet intern hos seg selv, og hvordan de jobber for å vedlikeholde og oppdatere både rutiner, prosedyrer og kompetanse på området.

Innledere
Veronica Buer, fagdirektør i Datatilsynet
Cathrine Åserød Bøe, Bouvet
Katrine Aam Svendsen, Digitaliseringsdirektoratet

Veronica Buer
Veronica Buer

Datatilsynet
Katrine Aan Svendsen
Katrine Aan Svendsen

Digitaliseringsdirektoratet

Sesjon 3
torsdag 22. oktober kl. 10:30 – 11:30

 Sesjon 3A:
Årets trender innen bruk av ny teknologi i offentlig sektor – NOKIOS Teknologiradar

Teasere:

spor: «Øko/felles fundament»
torsdag 22. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlige: Lars Erik Antonsen, NAV og Peter Reed, Capgemini

NOKIOS teknologiradar er en årlig undersøkelse som tar temperaturen på bruk av ny teknologi i hele virksomhets-Norge. Vi presenterer også case/erfaringer med bruk av nye teknologier.

Foredragsholdere:
Rune Kristian Søgnen, Tolletaten
Kristina Ødegaard, Novartis
Jesper Ravn, Ahus
Maja Zofia Kiszka, Capgemini
Pål Eirik Pettersen, Oslo kommune

Pål Pettersen
Pål Pettersen

Oslo kommune

Sesjon 3B:
Hurtigdigitalisering på grunn av pandemi

Teasere:

spor: «Ledelse i ny tid»
torsdag 22. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlig: Jens Norve, Digdir

COVID-19 førte til at offentlig sektor gjennomførte en rekke digitaliseringsprosjekter på rekordtid i løpet av våren 2020. I denne sesjonen vil vi presentere noen eksempler på hvordan de løste noen av de umiddelbare utfordringene som oppsto i kjølvannet av Coronapandemien.

Odd Woxholt, Skatteetaten: Da regjeringen stengte ned Norge på grunn av COVID-19, klarte Skatteetaten i løpet av 3 uker sammen med blant annet Finans Norge/BITS og DNB for å få på plass et regelverk, teknisk løsning og en forvaltningsorganisasjon for en Kompensasjonsordning for næringslivet.

Kristin Braa, UiO og leder av HISP: Et smittesporingsprogram som tidligere hovedsaklig ble benyttet i uland – ble løsningen for norske kommuner under pandemien. Covid-19 modulen er tatt i bruk i norske kommuner (110 per nå med KS som leverandør gjennom Fiks-plattformen). Systemet er utviklet ved UIO og benyttes i 60 land.

Jarle Hildrum forsker Telenor: forteller om hvordan pandemi og økt bruk av hjemmekontor påvirker ansatte, med eksempler både fra forskning og Telenor. Han forteller også om hvordan Telenor benytter denne innsikten til å skape bedre arbeidsbetingelser i for ansatte tiden fremover.

Odd Woxholt
Odd Woxholt

Skatteetaten

Sesjon 3C:
Ansvarlig, datadrevet virksomhet – Hvordan håndtere muligheter og utfordringer i datadrevet utvikling?

Teasere:

spor: «Etikk – sikkerhet«
torsdag 22. oktober kl. 10:30 – 11:30

Sesjonsansvarlige: Leif S. Flak, UiA, Ingunn Cowan, Lånekassen og Freddy Barstad, NTNU

Data utgjør enorme muligheter for offentlig tjenesteyting, men med mulighetene kommer også betydelig risiko for å bryte med etikk og grunnleggende samfunnsverdier. I denne sesjonen setter vi fokus på hvordan offentlige virksomheter kan arbeide etisk forsvarlig med datadrevet utvikling slik at vi digitaliserer i tråd med samfunnsutviklingen vi ønsker.

I denne sesjonen samler vi engasjement og ekspertise på ulike aspekter knyttet til datadrevet utvikling. Denne sesjonen viser hvordan teknologisk utvikling og etikk kan spille sammen slik at vi moderniserer tjenester og samtidig bevarer tilliten i samfunnet vårt. Vi kobler akademia ved NTNU og UiO og praktisk utvikling i Lånekassen og avslutter med orientering om rollen til Nasjonalt ressurssenter for deling av data.

Innledere
Trym Holter, Direktør Norwegian Open AI lab
Leonora Onarheim Bergsjø, Leder av Norsk råd for digital etikk
Johan Fu, Lånekassen
Tone Bringedal, Digdir – Ressurssenter for deling av data

Trym Holter
Trym Holter

Norwegian Open AI Lab
Johan Fu
Johan Fu

Lånekassen
Tone Bringedal
Tone Bringedal

Digitaliseringsdirektoratet

Sesjon 4
torsdag 22. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjon 4A:
Den neste endringsbølgen: Digitalisering av det «fysiske»

spor: «Øko/felles fundament»
torsdag 22. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Leif Wedoe, Telenor, Heidi Furland, Kartverket og Freddy Barstad, NTNU

Norge har oppnådd store samfunnsgevinster ved innføring av digital teknologi for automatisering av informasjonsprosesser. Den neste digitaliseringsbølgen vil i tillegg koble sammen den fysiske og digital verden.

De nye teknologidrevne mulighetene vil kunne løse utfordringer med utslipp og klima, pleietrengende eldre, smarte byer med mer miljøvennlig transport, vei og vedlikehold, fjerndiagnoser og feilretting, og en rekke andre samfunnsnyttige tjenester. Droner, sensorer, autonome enheter, roboter, virtuell og utvidet virkelighet og 5G er eksempler på drivende teknologier.

De første pilotene som tester ut nye teknologier er under arbeid og er klar for bredere anvendelse. Skal Norge lykkes med anvende av de nye teknologiene for samfunnsnytte fordres nye arbeidsmåter og samarbeidsformer mellom offentlig, næringsliv og akademia. Vi må forstå driverne til aktørene i økosystemet. Offentlige innkjøp har store muligheter for å være en innovasjonsdriver, men nye organisasjonsevner må beherskes.

I denne sesjonen ønsker vi (1) å gi eksempler på muligheter disse teknologiene gir, (2) vise innsikter fra forskning på piloter som avdekker at både det offentlige og bedrifter må utvikle nye organisasjonsevner, (3) gjennomføre en paneldiskusjon mellom representanter fra bedrifter og forskning som debatter utfordringer for å lykkes med å skape samfunnsnytte av de nye teknologiske mulighetene.

Innlegg:

1: Nye digitale samfunnstjenester – muligheter og utfordringer for kommunene
Dr. Frank Elter, Telenor Forsking

2: SMARTere vedlikehold. Nytt flerfaglig samarbeid mellom Statens vegvesen og NTNU
Dekan Olav Bolland, Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU

3: Fra rør til løsning: Det grønne og digitale skiftet gir våre offentlige byggherrer en mulighet som må gripes!
Kjell Larsen, Bærekraftsdirektør i Pipelife AS

Paneldiskusjon: Innovasjonspartnerskap for bedre og raskere løsninger

Kjell Larsen
KJell J. Larsen

Pipelife AS

Sesjon 4B:
Hverdagsdigitalisering
– eksempler på mindre, raske innovasjonsprosjekt

Teasere:

spor: «Ledelse i ny tid»
torsdag 22. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlig: Geir Inge Barsnes, Udir og Eva Kjeldal, Computas

«Dette er hverdagsdigitalisering…», sa daværende kommunal og moderniseringsminister Jan Tore til Computerworld (aug. 2017). I denne sesjonen går vi igjennom hvordan «hverdagsdigitalisering» bidrar til innovasjon og inkrementell utvikling. Vi vil se på hvordan skyen bidrar til automatiserte tjenester, hvordan hyppige mindre leveranser bidrar til større kvalitet og smidighet i endringsprosessene og hvordan en liten men viktig løsning for å sikre demokratisk medvirkning i store høringsprosesser er satt opp. Meld deg på sesjonen – få inspirasjon til hvordan du kan bidra i din virksomhets hverdagsdigitalisering.

Innledere

Kristin Efjestad
Kristin Efjestad

Utlendingsdirektoratet
Maren Tvetereid
Maren Tvetereid

Utlendingsdirektoratet
Bjørn-Are Lyngstad
Bjørn-Are Lyngstad

Domstoladministrasjonen
Ola Langnes-Øyen
Ola Langnes-Øyen

Utdanningsdirektoratet

Sesjon 4C:
Demokrati som hinder for digitalisering?

Teasere:

spor: «Etikk – sikkerhet«
torsdag 22. oktober kl. 12:00 – 13:00

Sesjonsansvarlige: Sven Bjørn Lilleslåtten og Astrid Øksenvåg

Digitalisering av samfunnet kan ikke løsrives fra politikk og demokratisk styring. Derfor er lovgivningen og andre politiske vedtak både til hinder og hjelp for den som skal digitalisere (- og ikke sjelden til stor frustrasjon!)  I denne sesjonen vil vi diskutere hvordan vi bør se på forholdet mellom demokrati og digitalisering. Bør vi endre på måten vi vedtar lover dersom loven har betydning for digitalisering? Har lovgivere noe å lære fra systemutviklere? Og hvordan skal vi forholde oss i en situasjon der viktig lovgivning som f.eks. GDPR er utenfor det norske politikere kan gjøre noe med?»

Innledere
Prof. dr. juris Dag Wiese Schartum
Senter for rettsinformatikk (SERI) /Norwegian Research Center for Computers and Law (NRCCL) Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN)

Christian Thindberg
IT-direktør, Statistisk sentralbyrå

Christian Thindberg
Christian Thindberg

Statistisk Sentralbyrå