NOKIOS programråd

Ellen Aas

Accenture

Ellen Wennevold Aas

Ellen er senior manager i Accenture med bred erfaring fra omstillings- og endringsprosjekter i grensesnittet mellom forretning, teknologi og organisasjon, både som leder og som innleid konsulent. Gjennom virksomhetsetablering og -utvikling av offentlig virksomhet og privat start up har Ellen ledet en rekke strategiprosesser og virksomhetsutviklings- og forbedringsprosjekter både på virksomhetsnivå og avdelingsnivå. Hun liker å se ting i en sammenheng, og blir spesielt glad når ulike fag, virksomheter og sektorer klarer å komme sammen og skape bedre løsninger på tvers.

Sven Bjørn Lilleslåtten

Arkivverket

Sven Bjørn Lilleslåtten
Sven Bjørn er sterkt engasjert i hvordan forvaltningen ivaretar de demokratiske verdiene og hvordan teknologi både styrer og svekker disse. Gjennom de siste 25 årene har han hatt ulike lederroller både i privat og offentlig sektor. I hovedsak knyttet til IT infrastruktur og drift. Nå jobber Sven Bjørn som Fagdirektør IT-Tjenester i Arkivverket.

Arkivverket samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver.
Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for blant annet faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid.
Arkivverket skal i tillegg iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidsbevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Erlend Kristoffersen

Basefarm

Erlend Kristoffersen

Eirik Vefsnmo

Bouvet

Eirik Vefsnmo
Eirik er regionsdirektør i Bouvet. Han har mer enn 35 års erfaring fra IT-bransjen. Han har allsidig bakgrunn som forsker ved FFI og SINTEF, samt fra ulike lederroller i selskapene Computas, Capgemini, Mandator, Cell Network og nå i Bouvet. Han har praktisk erfaring fra offentlige prosjekter og har kundeansvar i Bouvet for en rekke store offentlige kunder og har derigjennom hatt et tett engasjement mot mange offentlige IT-prosjekter.

Bouvet er et norsk konsulentselskap som jobber for viktige samfunnsaktører innenfor alle store bransjer. Oppdragene bidrar blant annet til stabil energiforsyning, mer effektiv offentlig sektor, bedre helsevesen, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Bouvet designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og digital kommunikasjon – og gir råd om bruken av slike løsninger. Bouvet har over 1000 ansatte fordelt på 11 kontorer i Norge og 3 i Sverige. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Ketil Ingebrigtsen

Brønnøysundregistrene

Ketil Ingebrigtsen
Ketil Ingebrigtsen er leder av Direktørens stab ved Brønnøysundregistrene, med ansvar innenfor blant annet Informasjonsforvaltning, Innovasjon, Personvern og Internasjonalt arbeid. Han har gjennom mange år ved Brønnøysundregistrene jobbet med digitalisering i offentlig sektor og samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Han har vært med og etablert flere nasjonale registre og digitale løsninger og har vært avdelingsdirektør for daværende Næringsavdelingen i over 15 år. Han har videre fartstid fra både kommunal og fylkeskommunal sektor som henholdsvis kommuneplansjef og fylkesplanlegger.

Peter Reed

Capgemini

Peter Reed

Peter Reed jobber med forretningsutvikling for offentlig sektor i Capgemini Norge. Han har Batchelor grad innen Informasjonsteknologi fra Høgskolen i Akershus. Peter har vært i Capgemini siden 2017 og arbeider med rådgivning, salg og leveranseoppfølging av IKT-prosjekter i offentlig sektor. Peter har jobbet med modernisering og digitalisering av offentlig sektor i over 10 år.

Eva Helen Kjeldal

Computas

Eva Helen Kjeldal

Eva Helen Kjeldal er avdelingsleder, forretningsutvikler og kundeansvarlig i Computas med bred erfaring fra et spekter av løsninger innen digitalisering av offentlig sektor. Hun har tidligere hatt roller som ledende løsningsarkitekt og funksjonelt ansvarlig, teamleder og scrummaster, samt utvikler i smidige leveranseteam. Hennes brede bakgrunn og praktisk erfaring fra alle faser innen digitaliseringsprosjketer, gir henne meget solid forståelse for de utfordringer som offentlig sektor møter i dag, og skal løse i fremtiden.

Eva leder arkitekturavdelingen i Computas og har ansvar for utforming og operasjonalisering av selskapets strategi inne fagfeltet, og har ansvar for faglig karriereutvikling for funksjonelle og tekniske arkitekter i avdelingen.

Gjennom sin rolle som forretningsutvikler er hun spesielt opptatt av å bistå kundene med å få frem hvilke endringer de står ovenfor i sin digitaliserings- og moderniseringsprosess. Eva er en sterk forkjemper for å gjøre det vanskelige enkelt!

Hallstein Husand

Datatilsynet

Hallstein Husand
Hallstein Husand er fagdirektør i Datatilsynet, og jobber i avdeling for teknologi, analyse og sikkerhet. Han har jobbet mye med, og har god kompetanse på digitalisering i offentlig sektor. Han jobber fremdeles mye på dette området nå selvsagt med mer personvernmessig blikk på disse viktige oppgavene. Hallstein har vært avdelingsdirektør for Avdeling for nasjonal eforvaltning og infrastruktur ved Brønnøysundregistrene og programleder for satsingsprogrammet Altinn II. Han har også sittet i styringsgrupper for nasjonale satsinger som eID og SERES, og deltatt i utredningsarbeid og utarbeidelse av rapporter på nasjonalt nivå. Hallstein ble kåret til «Årets IT-direktør 2010», for sitt arbeid med satsingsprogrammet Altinn II. Han har også jobbet som rådgiver hos konsulentselskapet Bouvet en periode. Hallstein har, med et kort avbrudd, vært medlem i programkomiteen siden starten.

Jens Nørve

Digitaliseringsdirektoratet

Jens Nørve
Jens Nørve er ansatt i avdeling IT-styring og samordning i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Jens har vært med helt fra etableringen og utviklingen av Difi. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har blant annet ansvaret for Digitaliseringskonferansen og utviklingen av prosjektveiviseren.no. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet. DIFI er sammen med NTNU hovedarrangør av NOKIOS.

Jørund Leknes

Kantega

Jørund Leknes
Jørund Leknes jobber som avdelingsleder i Kantega. I Kantega har han arbeidet både som systemutvikler og leder, særlig med kunder i offentlig sektor.

Jørund satt i det regjeringsoppnevnte Digitutvalget som leverte en offentlig utredning (NOU 2013:2) med anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å sikre mer digital verdiskaping. Utvalget hadde et bredt mandat som blant annet gikk ut på å identifisere utfordringer og hindringer for digital verdiskaping og å gi innspill til politikkutvikling på området.

Jørund var fra 2005 – 2009 politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet og arbeidet da særlig med statlig IT-politikk. Han arbeidet da blant annet med utarbeidelsen av St.meld.nr. 17, opprettelsen av DIFI, åpne IT-standarder og arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Heidi Furland

Kartverket

Astrid Øksenvåg

KS

Astrid Øksenvåg
Astrid arbeider som avdelingsdirektør i KS – Forskning, innovasjon og digitalisering, med ansvar for Digitale fellestjenester.. Hun har lang fartstid fra offentlig sektor gjennom ulike roller. Astrid har vært IKT-sjef i en kommune, direktør for Digital Forvaltning for en leverandør i kommunemarkedet der hun blant annet hadde ansvaret for satsing på NOARK4, portalløsninger og OSK/Servicetorg. Hun har vært rådgiver for kommuner og kommunesammenslutninger, samt oppdrag for ulike leverandører med fokus på offentlig sektor.

Morten Paus

Komon- Stageway

Morten Paus

Morten Paus er senior rådgiver og medeier i eventselskapet Komon- Stageway. Han har bidratt i Nokios planleggingen de siste 4 årene med hovedansvar for regi og avvikling av plenumssamlingene.
Han har hatt et langt liv i artist og eventbransjen. Startet så tidlig som i 1989 eventselskapet Stageway Event. I tillegg til dette har han vært engasjert som prosjektleder i NRK i forbindelse med oppstart av blant annet Fredrik Skavlans «Førts og sist».
Morten sier, kommunikasjon mellom scene og sal er en godt utprøvd metode, noen tusen år gammel og er en av de mest presise kommunikasjonsformene vi har. Alle hører det samme samtidig, uredigert!

Ingunn Cowan

Lånekassen

Ingunn Cowan

Ingunn Bakkene Cowan er fagdirektør innovasjon i utviklingsavdelingen i Lånekassen. Ingunn har lang erfaring med eForvaltning i
offentlig sektor og representerer Lånekassen i ulike samarbeidsfora. Lånekassen er en virksomhet som har kommet langt i digitalisering av
tjenestene til kundene sine. Målet er å levere relevante tjenester som skal være lette å finne, lette å forstå og lette å bruke. Ingunn brenner for å videreutvikle Lånekassens tjenester slik at de treffer en stadig mer heterogen kundegruppe som følge av behovet for å lære hele livet slik at Norge som samfunn, skal sikre at vi har en omstillingsdyktig arbeidsstyrke.

Lars Erik Antonsen

NAV

Lars Erik Antonsen

Lars Erik har jobbet tett på ledelsen i IT og fagavdelinger siden 2011, og før det jobbet som konsulent siden 2005. For tiden er han strategisk rådgiver for digitalisering og forretningsutvikling av arbeids- og tjenestesiden av NAV. Lars Erik driver med digitalisering og organisasjonsutvikling både internt i NAV og i offentlige samarbeid, i de store reformene og i de små relasjonene.

Lars Erik er opptatt av digitalisering som forvaltningsreform, hva skjer med tjenesteleveranser og styring i offentlig sektor når geografiske og temporale utfordringer ikke lenger gjelder fordi all informasjon deles og er tilgjengelig overalt, hele tiden? Hva skjer med kulturen, og har vi kompetansen? Er utviklingen drevet fram av teknologisk innovasjon som avdekker ukjente mulighetsrom eller er det kjente uløste behov som nå endelig lar seg løse?

Atle Bergfjord

Netcompany

Atle Bergfjord
Atle Bergfjord er Partner i Netcompany med ansvar for offentlig sektor. Han har over 20 års erfaring fra ulike roller i IT bransjen og særlig god kunnskap om digitalisering i offentlig sektor. Atle har arbeidet med rådgivning, salg og leveranseoppfølging av IKT-prosjekter, og han har hatt kundeansvar og vært engasjert i noen av de største IT-prosjektene i Norge. Han var tilbudsansvarlig for ny IT-løsning for modernisering av Lånekassen, og i perioden 2008 – 2012 var han medlem av styringsgruppen for prosjektet. Atle har også betydelig erfaring fra kommunesektoren og et sterkt engasjement for helsesektoren. Han har vært salgsdirektør i IST med fylkeskommuner og kommuner som de viktigste kundene, og han ledet Capgeminis anbud for utvikling av en ny felles plattform for apotekene i Norge.

Atle er utdannet sivilingeniør og har en Master of Science i Technology Management fra SDSM&T i Sør-Dakota, USA.

Freddy Barstad

NTNU

Freddy Barstad
Freddy Barstad er en erfaren strateg, rådgiver og leder med hovedvekt innenfor informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, innen fagfelt som Organisasjon og ledelse, Innovasjon og nyskapning, IKT-styring, IKT-anskaffelser, Strategisk rådgivning, Kundeansvar, Virksomhetsarkitektur, Informasjonssikkerhet, Prosjektledelse, Prosjekt – og porteføljestyring. Å bidra til å etablerer gode relasjoner og sørge for samarbeid om problemstillinger på et organisatorisk nivå, sektor- og/eller et nasjonalt nivå er noe han har hatt gleden av og trives meget godt å jobbe med.

John Krogstie

NTNU

John Krogstie
Professor ved NTNU, leder for gruppene for informasjonssystemer og systemutvikling og leder det nye fyrtårnet OADE – Open and Autnomous Digital Ecosystems. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Ledet forskningsprosjektet EFFIN – Efficiency through user involvement, som omhandlet teknikker for brukerinvolvering i utvikling av IT-løsninger innen offentlig sektor.
Leder for Offentlig sektors dataforum – OSDF.

Arne Krokan

NTNU

arne krokan
Dr.polit. Arne Krokan er professor i «teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse» ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han underviser kurs i «Teknologiendring og samfunnsutvikling», eGovernment, «Sosiale medier i offentlig sektor» med mer. Hans siste bok er smart læring, som handler om hvordan IKT og sosiale medier endrer læreprosesser. Tidligere har han blant annet skrevet Den digitale økonomien om hvordan tradisjonelle varer og tjenester blir til digitale tjenester og hvilke konsekvenser dette har for utvikling av forretnings- og tjenestemodeller. Han holder også 50-100 foredrag årlig om ulike temaer. På Twitter er han @arnek, på Facebook krokan og om du søker på Linkedin, Pinterest, Diigo eller Delicious finner du han der også.

Eli Vinogradoff

NTNU

Eli Vinogradoff
Eli har vært prosjektleder for NOKIOS siden 2012. Hun har arbeidet med utvikling og tilrettelegging av kurs og konferanser, både teknisk og administrativt i 20 år. Jobber også med webdesign og webbaserte konferanseverktøy. I 2008 – 2009 var hun portalansvarlig i Domstoladministrasjonen og representerte DA i NOKIOS programkomite.

Tale Skjølsvik

OsloMet

Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik jobber som prodekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Tale har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Hun har også bred forelesererfaring og holder foredrag og kurs innen digitalisering og ledelse, strategi og i entreprenørskapsemner. Tales forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

Axel Birkeland

Skatteetaten

Axel Birkeland
Axel har over 20 års erfaring fra IT-bransjen i privat industri og som leverandør. Begynte å jobbe på Statens innkrevingssentral i 2006, og har i tiden frem til 2015 hatt ulike roller på SI innenfor IT-området som applikasjonsforvaltning, utvikling og drift, kvalitetssikring og virksomhetsarkitektur. Ledet arbeidet i SI med utvikling av tjenestekonsept for selvbetjening. Dette arbeidet har i senere tid også omfattet systemporteføljen etaten forvalter for politiet i rollen som namsmann. I 2015 ble Statens innkrevingssentral en del av Skatteetaten og Axel ble i forbindelse med dette flyttet til Skattedirektoratet. Jobber for tiden som forretningsutvikler i Skatteetaten i divisjon Utvikling. Arbeidsoppgavene er primært rettet inn mot forretningsarkitektur og utvikling av innkrevingen som er under Skatteetatens ansvarsområde.

Torbjørn Pedersen

Skedsmo kommune

Torbjørn Pedersen
Torbjørn er digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune og har i tillegg bred erfaring fra den norske IT-industrien fra sentrale stillinger innenfor konsulentvirksomhet og programvareutvikling. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Gjennom samarbeid med andre kommuner og sentrale aktører som KS og Altinn forsøker Skedsmo kommune å bidra til utvikling av løsninger som gjør at dette målet nås. Skedsmo kommune er tjenesteeier i Altinn og har allerede utviklet flere tjenester som andre kommuner kan benytte. Torbjørn er opptatt av økt samordning og samarbeid innenfor offentlig sektor. Det brukes mye tid og ressurser på utvikling av lokale løsninger i de enkelte kommunene. Ingen kommuner har ressurser til å løse alle utfordringene alene og erfaringen viser også at leverandørmarkedet heller ikke alltid har de optimale løsningene. I mangel av sentralisert styring må kommunene søke å finne løsninger i en felles dugnad. Skedsmo kommune ønsker å bidra til dette gjennom deling av egen kompetanse og løsninger.

Lars Ødegaard

Sopra Steria

Lars Ødegaard
Lars Ødegaard er direktør for offentlig sektor i Sopra Steria. Han er utdannet Master of Science in International Business ved Manchester University. Lars har lang erfaring fra norsk og internasjonal teknologisektor gjennom markedsarbeid i Marconi, HP, Tieto og Sopra Steria. De siste årene har han jobbet med digital transformasjon av både private og offentlige virksomheter gjennom strategisk sourcing. I Sopra Steria forvalter han relasjonen til store virksomheter i statlig og kommunal sektor.

Som Norges største IT-konsulentselskap, med 1850 ansatte, er Sopra Steria en ende-til-ende leverandør til norsk næringsliv og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektoren. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift.

Leif Wedøe

Telenor

Leif Wedøe
Leif har en mastergrad Business and Marketing fra Handelshøyskolen BI. Han har lang erfaring fra Telenor og har jobbet med salg, med produktledelse og partnere. Han har vært ansvarlig for bransjepartnere og ledet utvikling og salg av mobile tjenester overfor systemintegratorer. I Salg Storkunde har han vært bransjeleder for Bank- og forsikring.

Leif jobber nå som programleder for WCS programmet (World Class Sales). Hovedfokus er å videreutvikle salgskompetanse som kan rådgi kundene i sin digitalisering av arbeidsprosesser og forretning. Dette inkluderer å utvikle kompetanse, drive endringsprosesser, arenaer og møteplasser på tvers av Telenor og med våre kunder.

Stine Kristiansen

TietoEVRY

Stine Kristiansen

Stine Kristiansen er leder for kommunesegmentet i TietoEVRY Norge. Hun er opptatt av at TietoEVRY, sammen med kommunene, utvikler tjenester med innbyggeren i sentrum. TietoEVRY leverer flere samfunnskritiske systemer til norske kommuner, deriblant løsninger innen helse- og sosialtjenester, sak- og arkivløsninger, HR-, økonomi- og lønnssytemer.
Stine er utdannet siviløkonom fra NHH og hadde tidligere ansvar for totaløkonomien til EVRY Norge.
Dette er første gang Stine har deltatt i programrådet til NOKIOS.

Bjørn Villa

Trondheim kommune

Bjørn Villa

Bjørn Villa er IT-sjef i Trondheim kommune, og i tillegg Førstemananuensis II ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK), NTNU. Han er en pådriver for innovasjon i det offentlige og ser kontinuerlig etter måter å realisere IKT funksjoner og tjenester på en bedre måte. Bjørn er utdannet PhD fra NTNU. Det er første gang Bjørn deltar i programrådet til NOKIOS»

Leif Skiftenes Flak

Universitetet i Agder

Leif Skiftenes Flak
Leif Skiftenes Flak er professor i informasjonssystemer og leder for CeDiT – Senter for Digital Transformasjon ved Universitetet i Agder. Han har en doktorgrad i informatikk fra Aalborg Universitet. Hans forskningsinteresser er knyttet til digital forvaltning og digital transformasjon. Flak har bred erfaring med forskningsprosjekter sammen med statlige og kommunale virksomheter. Han inviteres jevnlig til å holde foredrag for offentlig og privat sektor og har deltatt i en rekke komiteer og ekspertutvalg for eksempelvis Riksrevisjonen, Direktoratet for økonomistyring og Helsedirektoratet.

Trond Ingebretsen

Utdanningsdirektoratet

Trond Ingebretsen
Trond Ingebretsen er stabsdirektør for digitalisering i Utdanningsdirektoratet. Det innebærer at han har en pådriverrolle både for digitaliseringen i barnehage, grunnutdanningen og lærerutdanningen, men også for direktoratets interne digitalisering. Digitalisering skaper nye muligheter for utdanningssektoren, for læring og undervisning, samtidig som vi må håndtere utfordringene bruk av ny teknologi kan medføre.

Ingebretsen har 10 års erfaring som konsulent i Accenture, samt at han har vært daglig leder i flere mindre teknologiselskaper. Han har erfaring fra aetat og NAV, som hhv. IKT-direktør og Direktør for virksomhetsutvikling med ansvaret for etablering av nye NAV-kontorer i 428 kommuner. Videre har han arbeidet 6 år som direktør i Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen. Som del av sitt arbeid har Ingebretsen deltatt i NOU-utvalg, Teknologirådets ekspertgrupper og vært deltager i rådgivningsgruppen til den danske undervisningsministeren.

Ingebretsen er utdannet siviløkonom med sterkt interesse for teknologianvendelse i privat og offentlig sektor, og han har siden 1991 jobbet med ulike aspekter av digitalisering, systemutvikling, systeminnføring, opplæring, prosjektledelse, programledelse og ledelse av teknologirike virksomheter.