NOKIOS programråd

Runar Gunnerud

Accenture

Runar Gunnerud

Runar er opptatt av hvordan teknologi påvirker mennesker og hvilke muligheter de nye teknologiene gir. Han er utdannet sivilingeniør og sosialantropolog og brenner for kombinasjonen av de to fagretningene. Gjennom Accenture har han jobbet som konsulent ved flere store offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Runar har også en periode bak seg som byråkrat og har blant annet jobbet flere år som forsvarsråd ved den norske ambassaden i Kabul under nedtrekket av de norske styrkene. Runar ønsker å bidra til å gjøre norsk offentlig sektor blant de beste i verden.

Runar har ansvar for workshop 7 og sesjon 2B

Sven Bjørn Lilleslåtten

Arkivverket

Sven Bjørn Lilleslåtten
Sven Bjørn er sterkt engasjert i hvordan forvaltningen ivaretar de demokratiske verdiene og hvordan teknologi både styrer og svekker disse. Gjennom de siste 25 årene har han hatt ulike lederroller både i privat og offentlig sektor. I hovedsak knyttet til IT infrastruktur og drift. Nå jobber Sven Bjørn som Fagdirektør IT-Tjenester i Arkivverket.

Arkivverket samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver.
Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for blant annet faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid.
Arkivverket skal i tillegg iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidsbevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Sven har ansvar for sesjon 1C.

Erlend Kristoffersen

Basefarm

Erlend Kristoffersen
Erlend har stilling som direktør kundeleveranser i Basefarm. Han har lang og bred erfaring fra IT-bransjen i Norge og internasjonalt. Dette innebærer blant annet ansvar for oppfølging av leveransene til Altinn som er sentral i offentlig sektor i Norge. Erlend har tidligere jobbet i Steria, CGI og Siemens som leder med både strategi, budsjett og personalansvar. Erlend har utdanning som ingeniør med tilleggsutdannelse innen datateknikk. Han har lederutdanning internasjonalt gjennom Siemens og sitter i ledelsen i Basefarm Norge.

Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Selskapet er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group. Basefarm støtter kundene frem til markedsledende posisjoner ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til fortløpende produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform. Basefarm ble etablert i Norge i 2000 hvor selskapet også leverer datasentertjenester. Et team på over 550 IT-ingeniører og -rådgivere leverer tjenester til globale kunder fra europeiske kontorer og datasentre i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike. Erlend har ansvar for kurs 5 og sesjon 2A.

Kjetil Århus

Bergen kommune

Kjetil Århus
Kjetil Århus er IKT Direktør i Bergen kommune. Han har vært pådriver og ansvarlig for at Bergen er kommet langt i arbeidet med å levere elektroniske tjenester til innbyggere og næringslivet i Bergen. Han har videre sørget for at Bergen ligger lang fremme når det gjelder å IKT-samhandle med det offentlige samt deres bruk av nasjonale felleskomponenter.
Kjetil har vært sentral i etableringen av IKT samarbeidet mellom de 10 største kommunene, K10. Han sitter der i arbeidsutvalget sammen med Oslo og Trondheim.
Fokus nå er å medvirke til økt samhandling i kommunesektoren via nyetablerte Kommit samt å jobbe for at kommunene sine behov blir ivaretatt inn mot nasjonale felleskomponent prosesser. Kjetil har ansvar for sesjon 1B.

Eirik Vefsnmo

Bouvet

Eirik Vefsnmo
Eirik er regionsdirektør i Bouvet. Han har mer enn 35 års erfaring fra IT-bransjen. Han har allsidig bakgrunn som forsker ved FFI og SINTEF, samt fra ulike lederroller i selskapene Computas, Capgemini, Mandator, Cell Network og nå i Bouvet. Han har praktisk erfaring fra offentlige prosjekter og har kundeansvar i Bouvet for en rekke store offentlige kunder og har derigjennom hatt et tett engasjement mot mange offentlige IT-prosjekter.

Bouvet er et norsk konsulentselskap som jobber for viktige samfunnsaktører innenfor alle store bransjer. Oppdragene bidrar blant annet til stabil energiforsyning, mer effektiv offentlig sektor, bedre helsevesen, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Bouvet designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og digital kommunikasjon – og gir råd om bruken av slike løsninger. Bouvet har over 1000 ansatte fordelt på 11 kontorer i Norge og 3 i Sverige. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Eirik har ansvar for kurs 2 og sesjon 3A.

Hilde Kristin Storvig

Brønnøysundregistrene

Hilde Kristin Storvig
Hilde Kristin Storvig er seniorrådgiver ved Brønnøysundregistrene og har lang erfaring og bred kompetanse på eForvaltning og eForvaltningsløsninger på tvers av sektorielle og nasjonale grenser. Et viktig arbeidsområde er mål og strategier. Hun representerer etaten i ulike samarbeidsfora, blant annet arbeidsutvalget for Skate («veikartarbeidet») og arbeidet med strategi for nasjonale fellesløsninger. Hilde Kristin har vært medlem av programrådet siden 2008.

Hilde har ansvar for kurs 8, workshop 5, workshop 9 og sesjon 3A.

Atle Bergfjord

Capgemini

Atle Bergfjord
Atle Bergfjord er direktør for offentlig sektor i Capgemini Norge. Han er utdannet Master of Science innen Technology Management fra SDSM&T i Sør-Dakota, USA. Atle er har vært i Capgemini siden 2006 og har arbeidet med rådgivning, salg og leveranseoppfølging av IKT-prosjekter i offentlig sektor, og han har hatt kundeansvar og vært engasjert i noen av de største IT-prosjektene. Han var tilbudsansvarlig for ny IT-løsning for modernisering av Lånekassen, og i perioden 2008 – 2012 var han medlem av styringsgruppen sammen med toppledelsen fra kunden og Capgemini Norge. Moderniseringen av Lånekassen omtales stadig, og av flere og flere, som en suksesshistorie, der IKT-fornyelsen var den mest krevende og omfattende delen av moderniseringsprogrammet.

Atle har ansvar for sesjon 1C.

Eva Helen Kjeldal

Computas

Eva Helen Kjeldal

Eva Helen Kjeldal er avdelingsleder, forretningsutvikler og kundeansvarlig i Computas med bred erfaring fra et spekter av løsninger innen digitalisering av offentlig sektor. Hun har tidligere hatt roller som ledende løsningsarkitekt og funksjonelt ansvarlig, teamleder og scrummaster, samt utvikler i smidige leveranseteam. Hennes brede bakgrunn og praktisk erfaring fra alle faser innen digitaliseringsprosjketer, gir henne meget solid forståelse for de utfordringer som offentlig sektor møter i dag, og skal løse i fremtiden.

Eva leder arkitekturavdelingen i Computas og har ansvar for utforming og operasjonalisering av selskapets strategi inne fagfeltet, og har ansvar for faglig karriereutvikling for funksjonelle og tekniske arkitekter i avdelingen.

Gjennom sin rolle som forretningsutvikler er hun spesielt opptatt av å bistå kundene med å få frem hvilke endringer de står ovenfor i sin digitaliserings- og moderniseringsprosess. Eva er en sterk forkjemper for å gjøre det vanskelige enkelt!

Eva har ansvar for Workshop 8, sesjon 1A og sesjon 3B.

Hallstein Husand

Datatilsynet

Hallstein Husand
Hallstein Husand er avdelingsdirektør i Datatilsynet, og leder Avdeling for tilsyn, strategi og analyse. Han har jobbet mye med, og har god kompetanse på digitalisering i offentlig sektor. Tidligere i store digitaliseringsprosjekter og med felleskomponenter, nå selvsagt med mer personvernmessig blikk på disse viktige oppgavene. Hallstein har vært avdelingsdirektør for Avdeling for nasjonal eforvaltning og infrastruktur ved Brønnøysundregistrene og programleder for satsingsprogrammet Altinn II. Han har også sittet i styringsgrupper for nasjonale satsinger som eID og SERES, og deltatt i utredningsarbeid og utarbeidelse av rapporter på nasjonalt nivå. Hallstein ble kåret til «Årets IT-direktør 2010», for sitt arbeid med satsingsprogrammet Altinn II. Han har også jobbet som rådgiver hos konsulentselskapet Bouvet en periode. Hallstein har, med et kort avbrudd, vært medlem i programkomiteen siden starten.

Hallstein har ansvar for kurs 6, workshop 3 og sesjon 4A.

Jens Nørve

Difi

Jens Nørve
Jens Nørve er ansatt i avdeling IT-styring og samordning i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Jens har vært med helt fra etableringen og utviklingen av Difi. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har blant annet ansvaret for Digitaliseringskonferansen og utviklingen av prosjektveiviseren.no. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet. DIFI er sammen med NTNU hovedarrangør av NOKIOS.

Jens har ansvar for kurs 1, workshop 2, workshop 5, sesjon 3C og plenum.

Anne Mette Havaas

EVRY

Anne Mette Havaas

Anne Mette Havaas er produktsjef i EVRY innenfor Public. Hun har en master i informatikk med spesialisering i helse- og sosial fra Universitetet i Agder og Aalborg Universitet. Anne Mette har arbeidet 16 år i offentlig sektor, primært kommune, men også i større nasjonale prosjekter som helsenorge.no. Strategisk bruk av IKT med fokus på endring, gevinstrealisering og innovasjon er drivkraften i arbeidet hennes. Anne Mette var en sentral bidragsyter til KS sin kokebok for gevinstrealisering og er blant medforfatterne til boka Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer av Leif Skiftenes Flak. I EVRY har hun arbeidet som rådgiver i prosjekter inn mot både stat og kommune med innføring av Sak/Arkiv og nasjonale fellesløsninger. Hun har i dag produktansvaret for Sak/Arkiv med fokus på modernisering og automatisering av prosesser og bevaring av historiske data.

Anne Mette har ansvar for kurs 3, workshop 3, workshop 10 og sesjon 4C.

Jørund Leknes

Kantega

Jørund Leknes
Jørund Leknes jobber som avdelingsleder i Kantega. I Kantega har han arbeidet både som systemutvikler og leder, særlig med kunder i offentlig sektor.

Jørund satt i det regjeringsoppnevnte Digitutvalget som leverte en offentlig utredning (NOU 2013:2) med anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å sikre mer digital verdiskaping. Utvalget hadde et bredt mandat som blant annet gikk ut på å identifisere utfordringer og hindringer for digital verdiskaping og å gi innspill til politikkutvikling på området.

Jørund var fra 2005 – 2009 politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet og arbeidet da særlig med statlig IT-politikk. Han arbeidet da blant annet med utarbeidelsen av St.meld.nr. 17, opprettelsen av DIFI, åpne IT-standarder og arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Jørund har ansvar for kurs 4 og sesjon 2C.

Jan Stensby

Kartverket

Jan Stensby
Jan Stensby har vært i Kartverket siden 1988 og har i tillegg kart og geomatikk bakgrunn fra både kommunal og privat sektor. Han er IT sjef for arkitektur og porteføljestyring i IT-avdelingen og jobber med strategi og helhetlig styring av IT-løsninger for å dekke Kartverkets mangfoldige behov og gi samfunnet gode lokasjonsdata og -tjenester. Deltar i arbeidsgrupper i Skates strategiske arbeid for samordning av digitaliseringen av offentlig sektor.

Jan har ansvar for workshop 4, workshop 7 og sesjon 3A.

Astrid Øksenvåg

KS

Astrid Øksenvåg
Astrid arbeider som avdelingsdirektør i KS – Forskning, innovasjon og digitalisering, med ansvar for Digitale fellestjenester.. Hun har lang fartstid fra offentlig sektor gjennom ulike roller. Astrid har vært IKT-sjef i en kommune, direktør for Digital Forvaltning for en leverandør i kommunemarkedet der hun blant annet hadde ansvaret for satsing på NOARK4, portalløsninger og OSK/Servicetorg. Hun har vært rådgiver for kommuner og kommunesammenslutninger, samt oppdrag for ulike leverandører med fokus på offentlig sektor.

Astrid har ansvar for kurs 3, workshop 4, workshop 6 og plenum.

Morten Paus

Komon- Stageway

Morten Paus

Morten Paus er senior rådgiver og medeier i eventselskapet Komon- Stageway. Han har bidratt i Nokios planleggingen de siste 4 årene med hovedansvar for regi og avvikling av plenumssamlingene.
Han har hatt et langt liv i artist og eventbransjen. Startet så tidlig som i 1989 eventselskapet Stageway Event. I tillegg til dette har han vært engasjert som prosjektleder i NRK i forbindelse med oppstart av blant annet Fredrik Skavlans «Førts og sist».
Morten sier, kommunikasjon mellom scene og sal er en godt utprøvd metode, noen tusen år gammel og er en av de mest presise kommunikasjonsformene vi har. Alle hører det samme samtidig, uredigert!

Ingunn Cowan

Lånekassen

Ingunn Cowan

Ingunn Bakkene Cowan er fagdirektør innovasjon i utviklingsavdelingen i Lånekassen. Ingunn har lang erfaring med eForvaltning i
offentlig sektor og representerer Lånekassen i ulike samarbeidsfora. Lånekassen er en virksomhet som har kommet langt i digitalisering av
tjenestene til kundene sine. Målet er å levere relevante tjenester som skal være lette å finne, lette å forstå og lette å bruke. Ingunn brenner for å videreutvikle Lånekassens tjenester slik at de treffer en stadig mer heterogen kundegruppe som følge av behovet for å lære hele livet slik at Norge som samfunn, skal sikre at vi har en omstillingsdyktig arbeidsstyrke.

Ingunn har ansvar for kurs 2 og sesjon 3B.

Lars Erik Antonsen

NAV

Lars Erik Antonsen
Lars Erik jobber som strategirådgiver for IKT og forretning i NAV. NAV er en av de største aktørene i IKT i Norge uavhengig av sektor, og har stort volum av både omstillingsprosesser, politisk vedtatte reformer og forretningsdrevet innovasjon. Lars Erik arbeider med strategiske perspektiver på IKT sin rolle og funksjon og bistår IKT-direktøren med rådgivning, analyser, ledelsesstøtte og kommunikasjon. Lars Erik arbeider eksternt overfor flere av de nasjonale felleskomponentene og bilateralt med andre etater, og har vært med i programrådet for Nokios konferansen fra 2012.

Lars Erik har ansvar for workshop 8 og plenum.

Arne Krokan

NTNU

arne krokan
Dr.polit. Arne Krokan er professor i «teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse» ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han underviser kurs i «Teknologiendring og samfunnsutvikling», eGovernment, «Sosiale medier i offentlig sektor» med mer. Hans siste bok er smart læring, som handler om hvordan IKT og sosiale medier endrer læreprosesser. Tidligere har han blant annet skrevet Den digitale økonomien om hvordan tradisjonelle varer og tjenester blir til digitale tjenester og hvilke konsekvenser dette har for utvikling av forretnings- og tjenestemodeller. Han holder også 50-100 foredrag årlig om ulike temaer. På Twitter er han @arnek, på Facebook krokan og om du søker på Linkedin, Pinterest, Diigo eller Delicious finner du han der også.

Arne er debattleder i avslutningsplenum.

John Krogstie

NTNU

John Krogstie
Professor ved NTNU, leder for gruppene for informasjonssystemer og systemutvikling og leder det nye fyrtårnet OADE – Open and Autnomous Digital Ecosystems. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Ledet forskningsprosjektet EFFIN – Efficiency through user involvement, som omhandlet teknikker for brukerinvolvering i utvikling av IT-løsninger innen offentlig sektor.
Leder for Offentlig sektors dataforum – OSDF.

John har ansvar for plenum.

Freddy Barstad

NTNU

Freddy Barstad
Freddy Barstad er en erfaren strateg, rådgiver og leder med hovedvekt innenfor informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, innen fagfelt som Organisasjon og ledelse, Innovasjon og nyskapning, IKT-styring, IKT-anskaffelser, Strategisk rådgivning, Kundeansvar, Virksomhetsarkitektur, Informasjonssikkerhet, Prosjektledelse, Prosjekt – og porteføljestyring. Å bidra til å etablerer gode relasjoner og sørge for samarbeid om problemstillinger på et organisatorisk nivå, sektor- og/eller et nasjonalt nivå er noe han har hatt gleden av og trives meget godt å jobbe med.

Freddy har ansvar for workshop 1 og sesjon 1A.

Eli Vinogradoff

NTNU

Eli Vinogradoff
Eli har vært prosjektleder for NOKIOS siden 2012. Hun har arbeidet med utvikling og tilrettelegging av kurs og konferanser, både teknisk og administrativt i 20 år. Jobber også med webdesign og webbaserte konferanseverktøy. I 2008 – 2009 var hun portalansvarlig i Domstoladministrasjonen og representerte DA i NOKIOS programkomite.

Eli har ansvar for plenum.

Trond Ingebretsen

Utdanningsdirektoratet

Trond Ingebretsen
Trond Ingebretsen er stabsdirektør for digitalisering i Utdanningsdirektoratet. Det innebærer at han har en pådriverrolle både for digitaliseringen i barnehage, grunnutdanningen og lærerutdanningen, men også for direktoratets interne digitalisering. Digitalisering skaper nye muligheter for utdanningssektoren, for læring og undervisning, samtidig som vi må håndtere utfordringene bruk av ny teknologi kan medføre.

Ingebretsen har 10 års erfaring som konsulent i Accenture, samt at han har vært daglig leder i flere mindre teknologiselskaper. Han har erfaring fra aetat og NAV, som hhv. IKT-direktør og Direktør for virksomhetsutvikling med ansvaret for etablering av nye NAV-kontorer i 428 kommuner. Videre har han arbeidet 6 år som direktør i Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen. Som del av sitt arbeid har Ingebretsen deltatt i NOU-utvalg, Teknologirådets ekspertgrupper og vært deltager i rådgivningsgruppen til den danske undervisningsministeren.

Ingebretsen er utdannet siviløkonom med sterkt interesse for teknologianvendelse i privat og offentlig sektor, og han har siden 1991 jobbet med ulike aspekter av digitalisering, systemutvikling, systeminnføring, opplæring, prosjektledelse, programledelse og ledelse av teknologirike virksomheter.

Trond har ansvar for workshop 2 og sesjon 1B.

Axel Birkeland

Skatteetaten

Axel Birkeland
Axel har over 20 års erfaring fra IT-bransjen i privat industri og som leverandør. Begynte å jobbe på Statens innkrevingssentral i 2006, og har i tiden frem til 2015 hatt ulike roller på SI innenfor IT-området som applikasjonsforvaltning, utvikling og drift, kvalitetssikring og virksomhetsarkitektur. Ledet arbeidet i SI med utvikling av tjenestekonsept for selvbetjening. Dette arbeidet har i senere tid også omfattet systemporteføljen etaten forvalter for politiet i rollen som namsmann. I 2015 ble Statens innkrevingssentral en del av Skatteetaten og Axel ble i forbindelse med dette flyttet til Skattedirektoratet. Jobber for tiden som forretningsutvikler i Skatteetaten i divisjon Utvikling. Arbeidsoppgavene er primært rettet inn mot forretningsarkitektur og utvikling av innkrevingen som er under Skatteetatens ansvarsområde.
Axel har ansvar for kurs 4, workshop 10 og sesjon 4C.

Torbjørn Pedersen

Skedsmo kommune

Torbjørn Pedersen
Torbjørn er digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune og har i tillegg bred erfaring fra den norske IT-industrien fra sentrale stillinger innenfor konsulentvirksomhet og programvareutvikling. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Gjennom samarbeid med andre kommuner og sentrale aktører som KS og Altinn forsøker Skedsmo kommune å bidra til utvikling av løsninger som gjør at dette målet nås. Skedsmo kommune er tjenesteeier i Altinn og har allerede utviklet flere tjenester som andre kommuner kan benytte. Torbjørn er opptatt av økt samordning og samarbeid innenfor offentlig sektor. Det brukes mye tid og ressurser på utvikling av lokale løsninger i de enkelte kommunene. Ingen kommuner har ressurser til å løse alle utfordringene alene og erfaringen viser også at leverandørmarkedet heller ikke alltid har de optimale løsningene. I mangel av sentralisert styring må kommunene søke å finne løsninger i en felles dugnad. Skedsmo kommune ønsker å bidra til dette gjennom deling av egen kompetanse og løsninger.

Torbjørn har ansvar for workshop 4 og sesjon 2B.

Lars Ødegaard

Sopra Steria

Lars Ødegaard
Lars Ødegaard er direktør for offentlig sektor i Sopra Steria. Han er utdannet Master of Science in International Business ved Manchester University. Lars har lang erfaring fra norsk og internasjonal teknologisektor gjennom markedsarbeid i Marconi, HP, Tieto og Sopra Steria. De siste årene har han jobbet med digital transformasjon av både private og offentlige virksomheter gjennom strategisk sourcing. I Sopra Steria forvalter han relasjonen til store virksomheter i statlig og kommunal sektor.

Som Norges største IT-konsulentselskap, med 1700 ansatte, er Sopra Steria en ende-til-ende leverandør til norsk næringsliv og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektoren. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift.

Lars har ansvar for kurs 5 og sesjon 2C.

Leif Wedøe

Telenor

Leif Wedøe
Leif har en mastergrad Business and Marketing fra Handelshøyskolen BI. Han har lang erfaring fra Telenor og har jobbet med salg, med produktledelse og partnere. Han har vært ansvarlig for bransjepartnere og ledet utvikling og salg av mobile tjenester overfor systemintegratorer. I Salg Storkunde har han vært bransjeleder for Bank- og forsikring.

Leif jobber nå som programleder for WCS programmet (World Class Sales). Hovedfokus er å videreutvikle salgskompetanse som kan rådgi kundene i sin digitalisering av arbeidsprosesser og forretning. Dette inkluderer å utvikle kompetanse, drive endringsprosesser, arenaer og møteplasser på tvers av Telenor og med våre kunder.

Leif har ansvar for kurs 9.

Gunnar Nybø

Tieto

Gunnar Nybø

Gunnar brenner for digitalisering av offentlig sektor og er leder for markedsområdet offentlig sektor i Tieto Norge. Han har fartstid fra en rekke virksomheter i it-bransjen, og har erfaring fra konsulentvirksomhet, rådgivning og ulike drifts og skyløsninger. I tillegg har Gunnar vært CIO i en større virksomhet innenfor Retail-området, samt vært delaktig i oppstart av ny virksomhet innenfor it-bransjen.

Gunnar har ansvar for workshop 4 og sesjon 2B.

Leif Skiftenes Flak

Universitetet i Agder

Leif Skiftenes Flak
Leif Skiftenes Flak er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Han har en doktorgrad i informatikk fra Aalborg Universitet. Hans forskningsinteresser er på e-Government generelt med vekt på lokale e-Government innsats, kommunalt samarbeid og ledelse. Hans arbeid har blitt publisert i Kommunikasjon av AIS, Government Information Quarterly og Scandinavian Journal of Information Systems. Dr. Flak er i dag leder av forskergruppen på e-Government ved UiA og er aktiv innen internasjonal e-Government forskningsmiljøet gjennom medlemskap i nettverk som DEMO-net europeisk nettverk for forskning og Norsk nettverk av eGovernment forskere, hvor han fungerer som styremedlem. Han er også medlem av AIS SIG EGOV og er involvert i ulike e-Government forskning og praksis prosjekter i Norge. Dr. Flak er for tiden medredaktør av tidsskriftet Transforming Government: People, Process and Policy.

Leif har ansvar for kurs 1 og sesjon 4A.

Lene Pettersen

Universitetet i Oslo

Lene Pettersen
Lene Pettersen er førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk ved UiO, hvor hun er tilknyttet forskningsgruppa Digitalisering og entreprenørskap, og foreleser blant annet i Bachelorprogrammet Digital økonomi og ledelse og det erfaringsbaserte masterprogrammet IT og ledelse. Hennes publikasjoner og forskningsinteresser retter seg mot digitalisering, kunstig intelligens, forretningsmodellinnovasjon, sosiale medier i organisasjoner, arbeid- og kommunikasjonspraksiser, og personvern. Lene er utdannet sosialantropolog fra UiO (2000) med doktorgrad i samhandlingsteknologi og strategi fra Handelshøyskolen BI (2015). Hun har ti års arbeidserfaring: som konsulent og konseptutvikler i Bouvet med kunder fra både privat og offentlig sektor, og som kommunikasjonsrådgiver i Statped. Hun har sittet i styret til Senter for tverrfaglig medieforskning (STM) i fire år, og var en av initiativtakerne til Girl Geek Dinner Oslo nettverket i 2010.

Lene har ansvar for kurs 7 og sesjon 1A.