NOKIOS
Programråd

Lena Carlstrøm

Accenture

Portrettbilde Lena CarlstrømLena leder Accentures strategi- og rådgivningsavdeling for Offentlig sektor i Norge og Norden. Hun har mer enn 15 års erfaring fra IT bransjen med særlig fokus på prosjektledelse og produktledelse. Gjennom en rekke prosjekter i offentlig sektor har hun fått god innsikt i gjennomføring av både store og små prosjekter samt tverrfaglig, smidige produktteam. Som sivilingeniør og siviløkonom har Lena bred kompetanse innen både forretning og teknologi, noe som gir henne fordelen av å kunne se helheten i et prosjekt. Lena elsker å lære nye ting og utfordre status quo. Det å få lov å være en del av Nokios programråd er derfor veldig spennende og givende.

Accenture har 1000 ansatte i Norge som løser utfordringer selskaper, organisasjoner og etater står overfor. Dette gjør vi med entusiasme, kunnskap, innsikt og teknologi. Vi har et bredt spekter av innovative verktøy, en læringskurve som aldri stanser og et globalt nettverk som gir oss en verden av erfaringer å høste av.

Olav Skarsbø

Digdir

Olav Skarsbø portrettbildeOlav Skarsbø er seniorrådgiver i Digdir og sitter blant annet i programrådet for Nokios og Digitaliseringskonferansen. Olav er svært opptatt av forenkling og fornying gjennom effektive og gode prosesser. Olav jobber med de nasjonale fellesløsningene, samenhengende tjenester og helhetlig informasjon. Han er opptatt av samarbeid med markedet og hvordan vi i det offentlige kan gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gode og effektive digitale tjenester.

Eirik Vefsnmo

Bouvet

Portrettbilde Eirik VefsnmoEirik er regionsdirektør i Bouvet. Han har mer enn 40 års erfaring fra IT-bransjen. Han har allsidig bakgrunn som forsker ved FFI og SINTEF, samt fra ulike lederroller i selskapene Computas, Capgemini, Mandator, Cell Network og nå de siste 20 årene i Bouvet. Han har praktisk erfaring fra offentlige prosjekter og har kundeansvar i Bouvet for en rekke store offentlige kunder og har derigjennom hatt et tett engasjement mot mange offentlige IT-prosjekter.

Bouvet skaper sammen med sine kunder digitale løsninger med stor betydning for samfunnet. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse. Bouvet et norsk konsulentselskap som designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og digital kommunikasjon – og gir råd om bruken av slike løsninger. Bouvet har ca 1700 ansatte fordelt på 11 kontorer i Norge og 3 i Sverige. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Marit Holm Torseth

Brønnøysundregistrene

Marit Holm Torseth portrettbildeMarit Holm Torseth er seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene og jobber med informasjonsforvaltning i avdeling Forretningsutvikling. Brønnøysundregistrene skal bidra til økt verdiskaping gjennom å være en nasjonal registerfører og datakilde, og strategien er å bidra til økt datadrevet utvikling og være foretrukken registerforvalter. I dette arbeidet er informasjonsforvaltning helt sentralt. Marit jobber for at informasjonsforvaltningen skal levere verdi til kjerneprosessene i registerforvaltningen til Brønnøysundregistrene, men bidrar også inn arbeid med datadelingstjenester og offentlig-privat samarbeid. Marit er også en av mentorene for «BR Ung» – et program som retter seg mot unge medarbeidere i Brønnøysundregistrene i alderen 25-36 og handler blant annet om kultur- og nettverk, kompetanseheving, egenutvikling og å bygge framtidas Brønnøysundregistrene.

Hun har mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo med fokus på semantisk og juridisk interoperabilitet ved utveksling av data i det offentlige. Torseth har ca. 12 års erfaring fra informasjonsforvaltningsmiljøer i offentlig sektor, med særlig kompetanse innen begrepsarbeid, kodeverk, datakataloger og informasjonsarkitektur.

Atle Bergfjord

Capgemini

Atle BergfjordAtle Bergfjord leder Capgeminis markedsaktiviteter for offentlig sektor i Norge. Han har lang erfaring fra ulike roller i IT bransjen og særlig god kunnskap om digitalisering i offentlig sektor. Atle har i en lang periode arbeidet med rådgivning, salg og leveranseoppfølging av store digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor, der han har hatt både ansvar for løsningsstrategi samt etterfølgende kundeansvar med deltakelse i styringsgrupper for noen av de største IT-prosjektene i Norge. Han har også et sterkt engasjement for helsesektoren og har hatt sentrale roller i forbindelse med utvikling av ny felles plattform for apotekene i Norge, ny saksbehandlingsløsing for helsedataprogrammet og løsningene SmitteStopp og Koronapass. Som leder for Capgeminis offentlig sektor satsing i Norge deltar han også jevnlig på Capgeminis globale samlinger for offentlig sektor der representanter fra de fleste land i Europa møtes jevnlig for erfaringsutveksling og for å diskutere nye tanker og ideer som kan bidra til bærekraftig vekst i samfunnet. Atle er utdannet sivilingeniør og har en Master of Science i Technology Management fra Sør-Dakota i USA.

Eva Helen Kjeldal

Computas

Portrettbilde  Eva Helen KjeldalEva Helen Kjeldal er avdelingsleder, forretningsutvikler og kundeansvarlig i Computas med bred erfaring fra et spekter av løsninger innen digitalisering av offentlig sektor. Hun har tidligere hatt roller som ledende løsningsarkitekt og funksjonelt ansvarlig, teamleder og scrummaster, samt utvikler i smidige leveranseteam. Hennes brede bakgrunn og praktisk erfaring fra alle faser innen digitaliseringsprosjketer, gir henne meget solid forståelse for de utfordringer som offentlig sektor møter i dag, og skal løse i fremtiden.

Eva leder arkitekturavdelingen i Computas og har ansvar for utforming og operasjonalisering av selskapets strategi inne fagfeltet, og har ansvar for faglig karriereutvikling for funksjonelle og tekniske arkitekter i avdelingen.

Gjennom sin rolle som forretningsutvikler er hun spesielt opptatt av å bistå kundene med å få frem hvilke endringer de står ovenfor i sin digitaliserings- og moderniseringsprosess. Eva er en sterk forkjemper for å gjøre det vanskelige enkelt!

 

Hallstein Husand

Datatilsynet

Portrettbilde Hallstein HusandHallstein Husand er fagdirektør i Datatilsynet, og jobber i avdeling for teknologi, analyse og sikkerhet. Han har jobbet mye med, og har god kompetanse på digitalisering i offentlig sektor. Han jobber fremdeles mye på dette området nå selvsagt med mer personvernmessig blikk på disse viktige oppgavene. Hallstein har vært avdelingsdirektør for Avdeling for nasjonal eforvaltning og infrastruktur ved Brønnøysundregistrene og programleder for satsingsprogrammet Altinn II. Han har også sittet i styringsgrupper for nasjonale satsinger som eID og SERES, og deltatt i utredningsarbeid og utarbeidelse av rapporter på nasjonalt nivå. Hallstein ble kåret til «Årets IT-direktør 2010», for sitt arbeid med satsingsprogrammet Altinn II. Han har også jobbet som rådgiver hos konsulentselskapet Bouvet en periode. Hallstein har, med et kort avbrudd, vært medlem i programkomiteen siden starten.

Jens Nørve

Digitaliseringsdirektoratet

Portrettbilde Jens NørveJens Nørve jobber i Avdeling for digital transformasjon i Digitaliseringsdirektoratet og har jobbet med digitalisering i offentlig og privat sektor i over 25 år. Han var med fra oppstarten av DIFI til det som i dag er Digitaliseringsdirektoratet. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har jobbet med digital kompetanse for toppledere i offentlig sektor, og har i 12 år vært prosjektleder for den årlige Digitaliseringskonferansen med ca. 1 400 deltagere. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet.

Digitaliseringsdirektoratet er sammen med NTNU hovedarrangør av NOKIOS.

Adélie Dorseuil

Helsedirektoratet

Adelie DorseuilAdélie Dorseuil jobber i Barne- og ungdomshelseavdelingen hos Helsedirektoratet. Hun har jobbet i snart ti år med digitale tjenester for barn og unge, med ulike roller som prosjektleder, programleder, prosjekteier og produktteamleder, blant annet i DigiUng-samarbeidet og i andre prosjekter som jobber med innovasjon i offentlig sektor. Hun har tre mastergrader innenfor helseøkonomi og ledelse, styring av folkehelsepolitikk og statsvitenskap.

Jørund Leknes

Kantega

Portrettbilde Jørund LeknesJørund Leknes jobber som avdelingsleder i Kantega. I Kantega har han arbeidet både som systemutvikler og leder, særlig med kunder i offentlig sektor.

Jørund satt i det regjeringsoppnevnte Digitutvalget som leverte en offentlig utredning (NOU 2013:2) med anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å sikre mer digital verdiskaping. Utvalget hadde et bredt mandat som blant annet gikk ut på å identifisere utfordringer og hindringer for digital verdiskaping og å gi innspill til politikkutvikling på området.

Jørund var fra 2005 – 2009 politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet og arbeidet da særlig med statlig IT-politikk. Han arbeidet da blant annet med utarbeidelsen av St.meld.nr. 17, opprettelsen av DIFI, åpne IT-standarder og arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Pål Asmund Røste

Kartverket

Portrettbilde Pål Asmund RøstePål Asmund er avdelingsdirektør for IT-Drift i Kartverket. Han har jobbet med IT-Drift i over 20 år, først i EDB Business Partner (nå Tietoevry) der han hadde ansvar for drift av løsninger for Telenor, og de siste 13 årene i det offentlige hos Kartverket.

Hos Kartverket har han blant annet hatt driftsansvar for matrikkel (eiendom) og grunnbok (tinglysning) og vært med på mange av Kartverkets gode prosesser i forbindelse med kommunesammenslåinger.

Med lang erfaring fra IT-drift er Pål Asmund svært opptatt av god kundeservice, stabile leveranser, sikring og sikkerhet i løsningene samt viktigheten av at samfunnets data tilgjengeliggjøres slik at det kommer innbyggere og næringsliv til gode.

Ann-Eva Jacobsen

KS

Portrettbilde Ann-Eva JacobsenAnn-Eva er utdannet adjunkt, har en master i Utdanningsledelse og utdanning på masternivå i endringsledelse fra BI.

Hun jobber som rådgiver i KS der hun er prosjektleder for eKommune og andre prosjekter knyttet til digitalisering. Ann-Eva har jobbet med digitalisering i ulike roller kommunesektoren i 15 år og kommer fra stilling som virksomhetsleder for Utvikling og digitalisering i Lier kommune.

Det å bidra i Nokios programråd er en spennende mulighet til å skape en møteplass for inspirasjon og deling.

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Morten Paus

Komon- Stageway

Portrettbilde 
 Morten PausMorten Paus er senior rådgiver og medeier i eventselskapet Komon- Stageway. Han har bidratt i Nokios planleggingen de siste 4 årene med hovedansvar for regi og avvikling av plenumssamlingene.
Han har hatt et langt liv i artist og eventbransjen. Startet så tidlig som i 1989 eventselskapet Stageway Event. I tillegg til dette har han vært engasjert som prosjektleder i NRK i forbindelse med oppstart av blant annet Fredrik Skavlans «Førts og sist».
Morten sier, kommunikasjon mellom scene og sal er en godt utprøvd metode, noen tusen år gammel og er en av de mest presise kommunikasjonsformene vi har. Alle hører det samme samtidig, uredigert!Morten har ansvar for plenum.

Charlotte Brecke

Knowit

Charlotte Brecke portrettbildeCharlotte jobber som kundeansvarlig og strategisk rådgiver for digitale løsninger i Knowit, med særlig ansvar og fokus på offentlig sektor.

Hun har en tverrfaglig bakgrunn som dekker både teknologi, design, kommunikasjon og brukeropplevelser, og har Bachelorgrad fra University of London og mellomfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Gjennom ulike roller i konsulentselskaper, har hun fulgt en spennende utvikling av teknologi på ulike plattformer. Charlotte har en metodisk tilnærming til prosjekter, og over 25 års erfaring med digital transformasjon gjennom både forretningsutvikling og operative leveranser av digitale tjenester og møteplasser.

Charlotte er lidenskapelig opptatt av gode brukeropplevelser, med fokus på god dialog mellom avsender og mottaker, alt testet og levert gjennom tverrfaglige og smidige team. Charlotte jobber tett med sine offentlige oppdragsgivere, og følger oppdragene fra første tanke er sådd, gjennom konseptualisering og bygging av løsning, frem til løsningen blir tatt i bruk, og videre gjennom det digitale livsløpet. Charlotte er ansvarlig for flere av de største offentlige kundene i Knowit, herunder Forskningsrådet, IMDi og Forbrukerrådet.

Torbjørn Pedersen

Lillestrøm kommune

Portrettbilde Torbjørn Pedersen-Torbjørn er direktør for digitalisering i Lillestrøm kommune og har i tillegg bred erfaring fra den norske IT-industrien fra sentrale stillinger innenfor konsulentvirksomhet og programvare- utvikling. Han sitter også i Digitaliseringsutvalget i KS og i programstyret for DigiViken. Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer. Gjennom samarbeid med andre kommuner, leverandører og nasjonale aktører forsøker Lillestrøm kommune å bidra til utvikling av løsninger som gjør at dette målet nås.

Ingunn Cowan

Lånekassen

Portrettbilde Ingunn CowanIngunn Bakkene Cowan er fagdirektør innovasjon i utviklingsavdelingen i Lånekassen. Ingunn har lang erfaring med eForvaltning i offentlig sektor og representerer Lånekassen i ulike samarbeidsfora. Lånekassen er en virksomhet som har kommet langt i digitalisering av tjenestene til kundene sine. Målet er å levere relevante tjenester som skal være lette å finne, lette å forstå og lette å bruke. Ingunn brenner for å videreutvikle Lånekassens tjenester slik at de treffer en stadig mer heterogen kundegruppe som følge av behovet for å lære hele livet slik at Norge som samfunn, skal sikre at vi har en omstillingsdyktig arbeidsstyrke.

Lars Erik Antonsen

NAV

Portrettbilde Lars Erik AntonsenLars Erik har jobbet tett på ledelsen i IT og fagavdelinger siden 2011, og før det jobbet som konsulent siden 2005. For tiden er han strategisk rådgiver for digitalisering og forretningsutvikling av arbeids- og tjenestesiden av NAV. Lars Erik driver med digitalisering og organisasjonsutvikling både internt i NAV og i offentlige samarbeid, i de store reformene og i de små relasjonene.

Lars Erik er opptatt av digitalisering som forvaltningsreform, hva skjer med tjenesteleveranser og styring i offentlig sektor når geografiske og temporale utfordringer ikke lenger gjelder fordi all informasjon deles og er tilgjengelig overalt, hele tiden? Hva skjer med kulturen, og har vi kompetansen? Er utviklingen drevet fram av teknologisk innovasjon som avdekker ukjente mulighetsrom eller er det kjente uløste behov som nå endelig lar seg løse?

Freddy Barstad

NTNU

Portrettbilde Freddy BarstadFreddy Barstad er en erfaren strateg, rådgiver og leder med hovedvekt innenfor informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, innen fagfelt som Organisasjon og ledelse, Innovasjon og nyskapning, IKT-styring, IKT-anskaffelser, Strategisk rådgivning, Kundeansvar, Virksomhetsarkitektur, Informasjonssikkerhet, Prosjektledelse, Prosjekt – og porteføljestyring. Å bidra til å etablerer gode relasjoner og sørge for samarbeid om problemstillinger på et organisatorisk nivå, sektor- og/eller et nasjonalt nivå er noe han har hatt gleden av og trives meget godt å jobbe med.

Mari Langørgen Bye

NTNU

Portrettbilde Mari Langørgen ByeMari er ansatt ved NTNU Konferanser, og har vært prosjektleder for NOKIOS siden 2022. Hun har over 15 års fartstid i arrangementsbransjen, hovedsakelig som prosjektleder og kundeansvarlig. Hun har blant annet jobbet med arrangementsledelse, salg, markedsføring, web og sosiale medier.

Hun har bred erfaring fra fysiske og digitale konferanser, messer, og andre arrangement i både offentlig og privat sektor, som for eksempel utdanningsmessene Utdanning & Karriere, Yrkes-NM, Sametingets Samisk digital karrierekonferanse, Landskurs for Rådgiverforum Norge og Storhusholdningsmessene.

Mari har en bachelorgrad i Kunst, medier og kommunikasjon fra NTNU og en bachelorgrad i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI.

John Krogstie

NTNU

Portrettbilde John KrogstieJohn Krogstie er direktør og leder NTNU Digital, og professor innen informasjonssystemer ved IDI – Institutt for datateknologi og informatikk. Han var instituttleder ved IDI 2017-2021. Han har tidligere vært pro-dekan ved IME-fakultetet, og ledet det tverrfaglige tematiske satsningsområde IKT. Han var med å etablere NTNUs tematiske område bærekraft. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, information systems engineering, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, nevro-konseptualisering, eForvaltning, bærekraftige smarte byer og bærekraftig digitalisering generelt.

Arne Krokan

NTNU

Portrettbilde arne krokanDr.polit. Arne Krokan er professor i «teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse» ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han underviser kurs i «Teknologiendring og samfunnsutvikling», eGovernment, «Sosiale medier i offentlig sektor» med mer. Hans siste bok er smart læring, som handler om hvordan IKT og sosiale medier endrer læreprosesser. Tidligere har han blant annet skrevet Den digitale økonomien om hvordan tradisjonelle varer og tjenester blir til digitale tjenester og hvilke konsekvenser dette har for utvikling av forretnings- og tjenestemodeller. Han holder også 50-100 foredrag årlig om ulike temaer. På Twitter er han @arnek, på Facebook krokan og om du søker på Linkedin, Pinterest, Diigo eller Delicious finner du han der også.

Hild Must Hatlebakk

Orange Business Services

Hild Must Hatlebakk portrettbildeHild er Business Manager i Service Delivery, Orange Business og har leveranseansvar av drift for et sett med kunder både i Orange Business sine clouds og i offentlig sky. Hild er utdannet innen økonomi, markedskommunikasjon og strategi, og har erfaring fra både applikasjonsutvikling og drift, innholdsstyring, endringsledelse, produkt/markedsføring og strategiske prosesser.

Hild har lang erfaring i lederstillinger og prosjektledelse innen ulike fagområder; IT, innhold, kundesenter og markedsføring. Endringsledelse og tilrettelegging er en rød tråd gjennom hele hennes karriere.

Orange Business (tidligere Basefarm) har en lokal tilnærming, men er også i stand til å benytte seg av en stor global organisasjon for å levere flere tjenester og ekspertise for å støtte forretningsmålene dine og drive digital utvikling. Dette engasjementet er også sentralt i vårt formål: Vi skaper positiv effekt!

Hos Orange Business har vi tilgang til et bredt spekter av ressurser og ekspertise, slik at vi kan fortsette å jobbe tett med dedikerte kundeteam 24/7. I tillegg til vår egen tekniske ekspertise vil vi kunne trekke på ekspertisen til 28 500 eksperter innen områder som skyteknologi, den moderne arbeidsplassen, databehandling, sikkerhet, datasentre, IoT, kunstig intelligens og en rekke andre spennende områder. Med dette hjelper vi våre kunder med å skape og vedlikeholde forretningskritiske IT-løsninger.

Lars Ødegaard

Sopra Steria

Portrettbilde Lars ØdegaardLars Ødegaard er direktør for offentlig sektor i Sopra Steria. Han er utdannet Master of Science in International Business ved Manchester University. Lars har lang erfaring fra norsk og internasjonal teknologisektor gjennom markedsarbeid i Marconi, HP, Tieto og Sopra Steria. De siste årene har han jobbet med digital transformasjon av både private og offentlige virksomheter gjennom strategisk sourcing. I Sopra Steria forvalter han relasjonen til store virksomheter i statlig og kommunal sektor. Som Norges største IT-konsulentselskap, med 2300 ansatte, er Sopra Steria en ende-til-ende leverandør til norsk næringsliv og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektoren. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift.

Inger-Mari Ouren

Skatteetaten

Portrettbilde Inger-Mari OurenInger-Mari Tomter Ouren er seniorrådgiver i Skatteetaten, divisjon utvikling. Hun jobber til daglig med strategiske problemstillinger for å realisere en digital offentlig sektor, både i tverrgående utviklingsarbeider og i samarbeidsrådet SKATE. Gjennom over 20 års erfaring med utviklingsarbeid i Skatt og NAV har hun arbeidet med alt fra virksomhetsstrategi og -arkitektur, rettsutvikling, prosessforbedring og gevinstrealisering. Hun er jurist fra UiO med fordypning i arbeidsrett, skatterett og internasjonal rett, og har økonomiutdanning fra Trondheim og Handelshøyskolen BI.

Gry Arnesen

TietoEVRY

Portrettbilde Gry Arnesen Gry Arnesen er Head of Data Service i Tietoevry. Hun har lang erfaring fra teknologisektoren og jobber i skjæringspunktet teknologi, data og forretningsverdi. Gry har bistått i en rekke digitale transformasjoner for både privat og offentlig sektor – å skape verdi av data har alltid vært hennes misjon. I Tietoevry er hun ansvarlig for å forvalte relasjonen til offentlige og private dataeiere, samt tilby gode samfunnskritiske tjenester der data og innsikt er avgjørende faktorer. Gry er spesielt engasjert i hvordan data kan være med på å løse samfunnskritiske oppgaver, fremfor alt innen miljø og økonomisk kriminalitet.

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle digitale fremtider hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse. Våre 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land.

Eirik Andreassen

Toppindustrisenteret AS - Digital Norway

Portrettbilde Eirik AndreassenEirik Andreassen arbeider i dag i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS som teknologidirektør med et spesielt ansvar for anvendt Kunstig Intelligens, Cyber Security og 5G. Eirik er også kompetansemegler for bedrifter tilknyttet Oslo Kommune med et spesielt ansvar for å koble bedrifter med forskere innen temaet «digitalisering». Eirik er også leder for Nemonoor, et konsortium av nettverksorganisasjoner, universitet og forskningsinstitutter som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta i bruk kunstig intelligens.

Eirik var tidligere toppsjef i Veritas Petroleum Services (Singapore/Rotterdam), et globalt selskap spunnet ut av DNV GL. Totalt har Andreassen over 20 års internasjonal ledererfaring, med alt fra prosjektledelse av byggeprosjekter til digitalisering av virksomheter. Han er utdannet sivilingeniør (Naval Architecture) fra NTNU i Trondheim med en Master of Science fra MIT i Boston.»

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. Vi jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser. DigitalNorway mener det er avgjørende for norsk næringsliv at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien. Vi ser det derfor som viktig å drive frem større samarbeidsprosjekter innen deling av data som bidrar til digitaliseringen av næringslivet. Vi er dessuten opptatt av å snakke små og mellomstore bedrifter sin sak i ulike fora og jobber blant annet med å finne løsninger som sikrer gode rammebetingelser for SMB-ene i utvalgte offentlige utvalg.

Christian Bøhn

Trondheim kommune

Christian Bøhn portrettbildeNestleder ved IT-tjenesten i Trondheim kommune og pedagog med over et tiår med erfaring innen det offentlige og IT-tjenester. Spesialisering ligger i innovasjon, ny teknologi, og forvaltning av Google Workspace og skyløsninger. Har bakgrunn i ledelse, med erfaring i å lede team og avdelinger, prosjektledelse, og utvikling av IT-strategier.

For tiden jobber jeg med å forvalte IT-investeringer, skjønnsmidler og innovasjonsmidler på vegne av kommunens mange virksomhetsområder, i tillegg til å være delprosjektleder for smartere samhandling knyttet til et nytt kommunalt administrasjonsbygg. Jeg fungerer også som et viktig kontaktpunkt mot virksomhetsområder knyttet til IT-strategi, for tiden med et særlig fokus på retningslinjer og bruk av kunstig intelligens.

Min lidenskap ligger i å utforske grensene for bruk av teknologi i offentlig sektor, og jeg er stadig på utkikk etter nye måter å drive innovasjon og forbedre tjenesteleveransen på.

Marius R. Johannessen

Universitetet i Sørøst-Norge

Portrettbilde Marius R. JohannessenMarius er førsteamanuensis i informasjonssystemer og leder av forskergruppen «management Information Systems» ved universitetet i Sørøst-Norge. Han har en doktorgrad i informasjonssystemer fra Universitetet i Agder. Hans forskningsinteresser er knyttet til digitalisering i demokratisk kontekst og smarte byer. Marius har deltar i forskningsprosjekter på utvikling av demokrativerktøy, smart strømstyring, IoT i landbruk og implementering av e-helse i utviklingsland.

Geir Inge Barsnes

Utdanningsdirektoratet

Portrettbilde Geir Inge BarsnesGeir Inge Barsnes er ansatt i Divisjon for kunnskap og teknologi i Utdanningsdirektoratet. Han har arbeidet med utviklingsprosjekter og forvaltning av digitale tjenester for utdanningssektoren siden slutten av 90-tallet, og har i dette hatt ulike roller som prosjektleder, prosjektstøtte, leder, porteføljekontor m.m. Han har også jobbet med virksomhetsstyring i Utdanningsdirektoratet. Geir Inge er opprinnelig lærer, og han jobbet 10 år i grunnskolen før han begynte å jobbe i statlig utdanningsadministrasjon.