Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor

Av Lisbet Gjære for NTNU/ Nokios-konferansen 2017

Om vi skal beholde velferden vår i framtida må offentlig sektor effektivisere. En ny strategi viser vei for hvordan offentlig forvaltning kan bli mer endringsvillig, dele og gjenbruke informasjon mer effektivt, og ha enklere dialog med brukerne.
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har tatt initiativ til å utvikle en digitaliseringsstrategi som ser på felles tverrgående utfordringer og muligheter i offentlig sektor. Strategien kommer med flere tiltak som blant annet skal føre til nyskaping, utprøving, bedre samordning og deling av informasjon.

«Mange av de ulike virksomhetene, som Skatteetaten og Husbanken, har sine digitale strategier, men dette er den første som ser på bredden av utfordringene som går på tvers av sektorer – og stat og kommune», sier Grete Orderud, avdelingsdirektør for digital forvaltning i Difi.

 

Digital agenda for Norge

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge ble lansert 15. april 2016, med regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. I Digital agenda har regjeringen høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Regjeringens IKT-politikk har to hovedmålsettinger:
– En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning
– Verdiskaping og deltakelse for alle

Orderud forteller at Digital agenda, som staker ut retningen for digitalisering av offentlig sektor, er en marsjordre til forvaltningen og utgangspunktet for digitaliseringsstrategien.

 

Må fornye for å bevare velferd

Et annet utgangspunkt for strategien, er rapportene fra Produktivitetskommisjonen fra i fjor. De viser at den kostnadsutviklingen offentlig sektor har i dag ikke kan fortsette. Det blir stadig flere eldre i samfunnet og oljeinntektene synker. For å bevare velferden i framtida, må en finne nye og mer effektive måter å jobbe på.

– Samarbeidsforumet Skate, som består av 12 virksomheter i offentlig sektor, er sentralt for å samordne digitaliseringen. I fjor høst involverte vi alle de tolv virksomhetene for å kartlegge hvilke hovedutfordringer de har, sier Orderud.

 

Ti tiltak i handlingsplanen

Den nye digitaliseringsstrategien har fem hovedprinsipper: Brukerorientering, kun en gang, verdiskaping, samordning og effektivisering. Og det er utarbeidet en handlingsplan med ti tiltak.

Ett av tiltakene er påbegynt og innebærer at Difi skal ta en tydeligere rolle i å identifisere de viktigste tverrgående utviklingsprosjektene som er nødvendig for å få større fart på digitaliseringen, og gi tydeligere råd inn mot statsbudsjettprosessen.

 

Deling av data

Felles fundament er et satsingsområde i strategien. På noen områder må regelverket endres slik at det blir tilpasset en datadrevet forvaltning. Det er behov for å innføre felles kjøreregler knyttet til arkitektur samt etablere en felles plattform for deling av data. Slik kan data og informasjon enklere benyttes på tvers av forvaltningen og av tredjepart.

Difi anbefaler at hovedregelen bør være at offentlige virksomheter må dele og gjenbruke data og informasjon.

 

Nyskaping og utprøving

Et annet strategisk satsingsområde er nyskaping og utprøving.
– Vi ønsker å etablere en test- og læringsarena som kan akselerere offentlige virksomheters evne til å ta i bruk ny teknologi og utnytte digitale muligheter, samt styrke samarbeidet med næringsliv, akademia, forskning og andre interessenter. Utprøving og læring skal kunne skje i trygge rammer.

«Difi sin visjon er at vi skal få omstilling til å skje», avslutter Orderud