Fra kartdata til virtuell virkelighet

Av Medvind Media/Context for NTNU/ Nokios-konferansen 2019

I Lillestrøm har Skedsmo kommune de siste årene etablert et geodatamiljø som ønsker å fremstå som et av landets ledende på området.

I de siste årene har Romerikets hovedstad Lillestrøm bygget og etablert et av landets ledende kommunale geodatamiljøer.

– Ambisjonene er at vi skal bli ledende innenfor de kommunale geodatamiljøene. Det er helt sikkert mange kommuner som mener at de er kommet mye lengre enn lille Skedsmo, men dette handler om å skape en visjon og et målbilde som vi skal strekke oss etter, forteller geodatasjef Morten Eirik Eines ved geodataavdelingen i teknisk sektor i Skedsmo kommune.

Eines beskriver hva kommunen vektlegger i arbeidet med overgangen:

– Vi er opptatt av hvordan mennesker, data og teknologi kan bidra til å levere tjenester som begeistrer. Vi bruker smidige metoder i våre leveranseprosesser, både for å bygge kompetanse og skape innovasjon.

– Du understreker at «folkene er den viktigste ressursen» Hva legger du i dette, og på hvilken måte?

– I dette legger jeg vekt på at det ikke er bare å anskaffe ny teknologi, uten at de folkene som skal jobbe med den blir involvert. Dersom vi ikke endrer måten vi jobber på, vil vi innføre ny teknologi og forsøke å jobbe på samme måte som før. Det er behov for å se på arbeidsmetoder og hvordan vi jobber, slik at vi oppnår de målene og skaper de tjenestene vi har størst nytte av fremover, fremholder Eines, og oppsummerer slik:

  • Vi har måttet endre måten vi arbeider på og lære oss mye nytt.
  • Vi må samarbeide og jobbe på tvers.
  • Vi må tørre og feile – det er en forutsetning for å lykkes.

– Vi er kommet så langt at vi har tatt i bruk 3D i forbindelse med planprosesser og at vi prøver ut AR/VR teknologi. Nytteverdien ligger i økt forståelse for hva planforslagene innebærer. Vi bruker 3D-modellene i forbindelse med politisk behandling, der politikerne som sitter i utvalget får tilgang til 3D-modellen som viser volumet av planforslaget. Her får de også mulighet til å se effekter av sol/skygge på ulike årstider/klokkeslett og hvordan tiltaket ser ut fra ulike steder.

– Hvilken rolle spiller geografiske data i kommunene?

Geografisk informasjon er nødvendig forå møte samfunnsutfordringer som klima-tilpasning, miljøutfordringer, transport, ressursforvaltning, beredskap og urbanisering.

Geografiskinformasjon inngår også i mange kommersielle tilbud og er en integrert del avde digitale tjenestene vi alle benytter i hverdagen. Gode geodata vil være viktig for å levere i tråd med de målene Lillestrøm kommune har satt seg.

Handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi presiserer at tilgang til geodata er kritisk for å håndtere utfordringer som:

  • Klimaendringer: geodata er en brikke i kommunenes arealplanlegging og arbeid med klimatilpasninger.
  • Beredskap: evne til god krisehåndtering er stadig viktigere. Tilgang til oppdatert geografisk informasjon er ofte en forutsetning for å handle raskt og riktig.
  • Urbanisering: framtidens smarte byer bygger på 3D-data over og under bakken, sensorer og kameraer som overvåker og muliggjør avanserte analyser. Geodata er her en nøkkel.
  • Omstilling av næringslivet: ny næringsvirksomhet innen bioøkonomi, ren energi, kreative næringer og reiseliv vil ofte være avhengig av oppdaterte geodata.
  • Effektivisering av offentlig sektor: de økonomiske utsiktene tilsier at offentlig sektor må utføre oppgavene stadig mer effektivt.

– Geodata skal gjøres tilgjengelig for å skape innovasjon, effektivisering og nye tjenester. Et viktig prinsipp er at vi skal ha mulighet for å dele våre data og tjenester med andre, slik at de kan brukes uavhengig av system/løsning og gi mulighet for innovasjon og verdiskapning. Vi tar i bruk ny teknologi og bygger en felles GIS-plattform som gir større grad av muligheter for å etablere geodatatjenester og skreddersy løsninger tilpasset brukerbehovene.Konkret har vi jobbet med leveranseprosessen vår for karttjenester. Tidligere jobbetvi mer selvstendig, mens vi nå jobber i team og basert på tverrfaglig samarbeid. Vi har innført smidige metoder og rammeverk. Det bidrar til prioritering og hyppige leveranser, avslutter geodatasjef Morten Eirik Eines ved geodataavdelingen i teknisk sektor i Skedsmo kommune.