Fyrlyktfinalister 2019

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Følgende kandidater er med i finalerunden til OSDFs Fyrlyktpris 2019:

VINNER: Felles datakatalog (FDK), Brønnøysundregistrene

Vinnere av fyrlyktprisen 2019, David Norheim m.fl.

Felles datakatalog (FDK) gir én inngang til beskrivelser av datasett, API, informasjonsmodeller og begrep. FDK gir støtte i prosessen med å OPPDAGE, EVALUERE og TA I BRUK data. FDK bidrar til: 1) bruk av en virksomhets data i offentlig og privat tjenesteutvikling (tverrsektoriell digitalisering), herunder operativ tilgangskontroll 2) virksomhetens eget behov for etterrettelighet; for innebygd personvern, langtidslagring og informasjonssikkerhet 3) samfunnets behov for regelverksutvikling herunder begrepsharmonisering, og forenkling Bakgrunn FDK er et resultat av SKATE-etatenes arbeid i 2014/2015 med å identifisere de _aller viktigste_ tiltakene for å få til deling av data i offentlig sektor, som ikke kunne løses av den enkelte etat alene. Sammenheng på tvers En unik egenskap ved FDK er muligheten til å se sammenhengen mellom dataene (datasett), tilgangen til dem (API og informasjonsmodeller) og betydningen (begrep). På den måten gir FDK støtte for å besvare spørsmål som «hvilke virksomheter har data om «kredittscore»», og «hvilket lovverk regulerer inntektsopplysningene jeg får gjennom dette API-et». Tradisjonelt er dette beskrivelser som vedlikeholdes hver for seg, av ulike fagmiljø. * Sektorvise portaler kan gjenbruke FDK* Datasett og tjenester som er satt sammen av ulike kilder kan gjenbruke beskrivelser fra de originale kildene. * Personvern: Oversikten som FDK gir over hvilke opplysninger som finnes hvor, bidrar til at innbyggerne kan utøve sin kontroll med egne opplysninger. GDPR har gitt økt oppmerksomhet om kravet til oversikt over hvilke personopplysninger som behandles til hvilke formål. Å vedlikeholde slik oversikt blir enklere når det kan baseres på eksisterende oversikt over data, API, informasjonsmodeller og begrep. Iløpet av 2019 tilbyr FDK et verktøy for å forvalte slike behandlingsoversikter.

Digitalt forenklet forelegg

Politiets IKT-tjenester har, i tett samarbeid med Politidirektoratet, UP, Statens Innkrevingssentral, Statens vegvesen og flere aktører, utviklet en mobilapp for digitalt forenklet forelegg, som politiet skriver ut ved trafikkforseelser og mindre lovovertredelser. Digitalt forenklet forelegg vil erstatte dagens blanketter som fylles ut og saksbehandles manuelt, og som i 2018 utgjorde 110 000. Appen henter informasjon fra flere registre, informasjonen som legges inn blir kontrollert automatisk og prosessen går sømløst mellom aktørene slik at behandlingstiden reduseres fra måneder til timer. Dette effektiviserer arbeidet for politiet, statens innkrevingssentral samt for publikum, og gir bedre kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i alle ledd. Appen vil også bidra til at staten får inn flere millioner kroner som tidligere gikk tapt på grunn av uleselig skrift eller feil i utfyllingen.

Digitalt samarbeid Offentlig Privat (DSOP)

DSOP programmet er et digitaliseringsprogram på tvers av hele finansbransjen (skadeforsikring, liv/pensjon og bank) og på tvers av 4 offentlige etater og domstolsadministrasjonen. De bygger løsninger med stor nytteverdi og gjenbruk til det beste for privat næringsliv, offentlig sektor og kundene/borger. Prosjektporteføljen med 10 prosjekter, hvorav ett er i produksjon (samtykkebasert lånesøknad) som brukes av 120 banker, fire skal i produksjon i løpet av høsten 2019 mens de resterende prosjektene er i en tidligfase. Felles er at de involverer både offentlig sektor og finansbransjen og de har store fingeravtrykk og effekt for de som er involvert. Samfunnsgevinsten er formidabel. Programmet viser veg for en rekke tilsvarende initiativ innen flere ulike sektorer.