Fyrlyktfinalister 2020

Fyrlyktprisen

Værnes Respons – Vinner av Fyrlyktprisen 2020

Værnes Respons, vinner av Fyrlyktprisen 2020: Lars Tore Hallan, Elin Wikmark Darell, Solrunn Hårstad og Trond Lundemo fotografert på Kimen kulturhus, Stjørdal

Fra venstre: Lars Tore Hallan, Elin Wikmark Darell, Solrunn Hårstad og Trond Lundemo (foto: Petter Mollerup – Stjørdal kommune)

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid om responssentertjeneste. Ved etablering av samarbeidet i mai 2019 var det 5 kommuner i samarbeidet. I August 2020 er det 11 kommuner med. Tjenesten behandler varsler fra ulike type helseteknologiske løsninger. Værnesregionen har, sammen med Tromsø kommune og Kongsbergregionen, gjennomført en innovativ anskaffelse av en fremtidsrettet skybasert responssenterløsning. Løsningen tar imot varsler fra helseteknologi som er ute hos innbygger. Det kan være alt fra trygghetsalarmer, medisindispensere, lokaliseringsteknologi til medisinske målinger, digitalt tilsyn og annen teknologi som kommer i fremtiden. Ved å ha samle svartjenesten i en tjeneste frigir man de ressursene som jobber med direkte tjenesteyting til å jobbe med utadrettet tjeneste.

Maskinporten (finalist)

Maskinporten er en ny fellesløsning som styrker og forenkler samhandling på tvers av virksomheter. De fleste virksomheter har i dag verdikjeder som utveksler data med flere andre virksomheter. Når antallet virksomheter man skal samhandle med øker så blir også sikkerhet en tydeligere utfordring. Tradisjonelt har man utvekslet virksomhetssertifikater, men med ett raskt økende antall samhandlingspunkt skalerer dette dårlig. I tillegg betyr det at man ofte må gi fra seg virksomhets sertifikat til underleverandører og møter utfordinger med bruk av skytjenester. Maskinporten løser utfordringen med skalering ved at man gjenbruker tillitsankeret i ID-porten og eksisterende virksomhetssertifikater – slik at virksomhetene verifiserer seg en gang og kan samhandle med sikkert med alle andre som benytter Maskinporten. Løsningen er allerede i bruk i flere DSOP-prosjekter, blant annet for å effektivisere samhandling mellom NAV og forsikringsselskapene rundt arbeidsavklaringspenger og mellom Skatteetaten og bankene når det gjelder utlevering av opplysninger.

Modernisering av Folkeregisteret (finalist)

Folkeregisteret inneholder i dag opplysninger om ca. 8 millioner personer med fødselsnummer som er eller har vært bosatt i Norge. I tillegg kommer ca. 0,8 millioner personer som har fått D-nummer og som har en midlertidig tilknytning til Norge. Det foretas årlig nærmere 2 millioner endringer av opplysningene i databasen. Dagens folkeregister krever forbedringer på en rekke områder. Nye behov og muligheter som følge av samfunns- og teknologiutviklingen, og en økende endringstakt, tilsier grunnleggende endringer. Prosjektets overordnede hensikt er å etablere et nytt velfungerende IT-system for forvaltning av folkeregistermyndighetens ansvar og oppgaver, implementere nye tilhørende forretningsprosesser og arbeidsrutiner, og sikre den praktiske bruken og forståelsen av revidert lov om folkeregistrering. Skatteetaten har etablert et prosjekt som skal gjennomføre moderniseringen av Folkeregisteret i perioden 2016-2020. Prosjektet er et av Skatteetatens viktigste prosjekter og er finansiert med øremerkede midler fra Stortinget. Se også: https://www.skatteetaten.no/nn/person/folkeregister/om/modernisering/