Nav i datafronten for nye offentlige tjenester

Av Medvind Media/Context for NTNU/ Nokios-konferansen 2019

Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) er langt fremme i arbeidet med å dele data mellom offentlige etater, for å skape bedre og nye tjenester på tvers av plattformer og områder i det offentlige.

N av har lagt an det etaten karakteriserer som et økosystem-perspektiv, altså hentet fra biologien. Et økologisk system omfatter som kjent et organismesamfunn der levende organismer kan eksistere, lite eller stort og i vid forstand hele biosfæren.

Bedre med Arbeidsplassen.no

Navs IT-direktør, Jonas Slørdahl Skjærpe leder den digitale utviklingen av tjenester i en organisasjon som de siste årene har gjennomgått og fortsatt gjennomfører en «djup digital transformasjon».

Slørdahl Skjærpe fremstår som en ivrig forkjemper for en datadrevet velferdsstat, moderne systemutvikling og gode brukeropplevelser. Nav har vunnet digitaliseringspriser både i 2017 og -19. Det kommer til uttrykk blant annet i arbeider han har gjort, under titlene «Veien til fremtidens velferdssamfunn», «Brukeren i sentrum – ikke konsulentbransjen» og «Verdien av mangfold».

– Navs nylig etablerte nettsted Arbeidsplassen.no er et eksempel på noe av det som er i ferd med å skje. Arbeidsplassen.no samler CV og stillinger fra ulike aktører legger til rette for en plattform der arbeidssøkere og arbeidsgivere kan møtes. Fremover kan vi tenke oss at denne dataen, samt data om arbeidsforhold, deles med utdanningssektoren for å se på hvordan stillinger endrer seg over tid, fremholder Slørdahl Skjærpe.

– Det er ikke lenger slik at vi tidlig i livet tar en stor utdanning, og deretter er ferdig med det. I et perspektiv med livslang læring er det desto viktigere at det er digitale koplinger mellom offentlige etater som skal hjelpe folk i arbeid, og utdanningssektoren. Da begynner vi å snakke om et økosystem som jobber for folk.

Spille hverandre gode

Skjærpe er opptatt av å komme dit at offentlige aktører skal komme dit at de, som han uttrykker det, kan «spille hverandre gode» og dele data. Han gir et aktuelt eksempel: Hvis Nav samler informasjon om unge brukere, og tilby kurs og arbeid basert på at opplysningene er koplet mot utdanningssektoren, så vil det bidra til å gi bedre og mer effektive tjenester, og et eget «økosystem» rettet mot ungdom.

– Det vil blant annet tilrettelegge for tverr- og flerfaglige team på Nav-kontorene, invitere til partnerskap med skole og bedrifter, og initiere at andre og flere aktører enn Nav selv kan reise ut og oppsøke aktuelle arenaer, sammen med eller i tillegg til Navs egne folk. Et slikt tenkesett vil kunne snu opp ned på offentlig sektor, ved at de digitale tjenestene tas ut i et fysisk økosystem, og endre måten vi jobber på i dag, til det beste for brukerne, understreker Skjærpe, og kaller det en reell digital transformasjon, på flere områder enn det som er tilfelle i dag.

Mer deling av data

Navs IT-direktør er opptatt av at en slik økologisk systemtenkning har verdi fordi den kan bidra til å redusere kostnader. Men det er tre andre hovedpunkter han først og fremst vil trekke frem for å illustrere verdiskapingen som ligger i å koble sammen økosystemer:

  • Deling av data mellom etater, for å skape bedre eller nye tjenester på tvers av plattformer/områder i det offentlige.
  • Koble sammen data fra et område eller plattform og til bruk på tvers i økosystemet.
  • Brukere skal slippe å forholde seg til offentlig sektors organisering.

– Livet er en strøm av hendelser, sier Slørdahl Skjærpe, og mener det utsagnet er en nyttig innfallsvinkel både når det gjelder organiseringen av Nav og de Nav samarbeider med, både i privat og offentlig sektor.
– Vi i Nav må skape en «velferdsplattform» som andre kan støtte fullt opp under konseptet «livet er en strøm av hendelser». Så andre offentlige etater, private virksomheter, ideelle og frivillige organisasjoner og oppstartsbedrifter kan benytte disse hendelsene hos seg, og skape innovasjon ikke bare hos seg selv men også på tvers av og mellom alle disse aktørene.

Det handler om data som ikke bare brukes på en god måte internt hos NAV, men deles og brukes av andre private og eksterne som har behov for det.

Nav er opptatt av hvordan en kan dele data mellom offentlige aktører. Slørdahl Skjærpe ser for seg at det er behov for fellesfunksjoner som gjør at alle etater kan dele data på en trygg og sikker måte og der innbyggeren får godt innsyn i hvordan dataene brukes.

– Lovendringer er påkrevd, og det er utfordringer rundt person og hensyn til den enkeltes rettssikkerhet, men dette må i fremtiden ikke stå i veien for bedre tjenester. I Nav er vi i front med å anse digitale løsninger, ikke som en sideoppgave, men som en integrert del i arbeidet med å utvikle tjenestene våre og organisasjonen. Det påvirker hvordan vi jobber, hvordan vi snakker med brukerne og hele kulturen i virksomheten på alle nivåer.

Nav-reformen innebærer nå digitalisering i hele bredden av tjenester, og arbeidet skyter fart.

– For bare tre år siden gjorde vi endringer i det digitale tjenestetilbudet fem-seks ganger i året, nå skjer det kontinuerlig, med flere tusen endringer og forbedringer per år.