Partnerskap for bedre og raskere innovasjon

Av BERRE Kommunikasjonsbyrå for NTNU/ Nokios-konferansen 2020

Illustrasjon: partnerskap for raskere og bedre innovasjon

Vi står i dag overfor en ny bølge innen anvendelse av digital teknologi: den intelligente koordineringen. Her kobles den fysiske og digitale verden sammen ved hjelp av 5G, tingenes internett og kunstig intelligens. Mulighetene er mange, men hvordan kan man best og raskest hente ut samfunnsnytte av den nye teknologien?
D et som nå er spennende, er å se hvordan vi kan skape samfunnsnytte av de nye mulighetene neste generasjon digital teknologi muliggjør. Vi tror at det vil stille nye krav til bedrifter, men også til det offentliges beslutningsprosesser og organisasjonsevner, for å drive frem nye innovative samfunnsløsninger. Det sier Frank Elter, førsteamanuensis II ved NHH og Vice President i ledergruppen i Telenor Research med ansvar for strategisk anvendelse av ny teknologi.

– Løsninger trenger å bli utviklet i et samspill mellom det offentlige, næringslivet og akademia. Det er en rekke aktører som må samarbeide, for det er så høy og mangfoldig spisskompetanse som kreves, at ingen enkelt bedrift, organisasjon eller det offentlige besitter all nødvendig kompetanse alene, fastslår Elter.

Samarbeid mellom arbeidsliv og akademikere

Olav Bolland er dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU. Her jobbes det tverrfaglig med nye teknologier og digitalisering.
Hva kan andre lære av måten NTNU jobber og samarbeider med andre aktører?
– Jeg tror teknologi- og ingeniørdelen ved NTNU er veldig gode til å jobbe sammen med arbeidslivet. Ved NTNU har vi generelt et utstrakt samarbeid med arbeidsliv, industribedrifter, offentlige etater, organisasjoner og så videre. Det er filosofien ved NTNU. Han trekker frem evnen til å kombinere det akademiske med det nyttige; her skaper akademikere resultater som kan brukes direkte av bedrifter og offentlige etater.
Bolland trekker frem NTNUs samarbeid med Statens Vegvesen. I et prosjekt om vei og vedlikehold, kobles ny teknologi sammen med tradisjonelle ingeniørdisipliner, som spørsmål rundt vannhåndtering og brøyting. Gjennom bil- og veikamera, temperaturmålere og andre sensorer innhentes enorme mengder informasjon som håndteres gjennom maskinlæring og kunstig intelligens. Det mener Bolland kan være nyttig både for å planlegge og redusere kostnader for vedlikehold, men også med tanke på trafikksikkerhet. Med 5G går dataoverføringen innenfor millisekundet. Han eksemplifiserer:
– En bil passerer over is i en sving, noe som kan være en farlig situasjon. Dette observeres og registreres av bilen, og gjennom datainnsamling og kommunikasjon kan bilen som kommer 300 meter bak nesten på sekundet få beskjed om at det er is 300 meter lengre fremme. Det er ikke fullt ut mulig med 4G, men 5G muliggjør dette.

Løser samfunnskritiske oppgaver

Elter forklarer hva som gjør 5G-teknologien ekstra sikker:
– Vi har noe som kalles skivedelte nettverk; det betyr at vi kan dele opp 5G-nettverket slik at det kan prioriteres til kritiske funksjoner innen helsevesen, forsvar, nødnett og en rekke andre nye områder. Han understreker at teknologiene som vi har i dag gir mange spede eksempler på de nye mulighetene, som kommer til å bli massive i det neste tiåret. Helse er et område hvor det skjer mye:
– Hvis det skjer ulykker kan man nå ta røntgenbilder på ulykkesstedet, som så kan sendes inn til sykehuset over 5G-nettet. Det kan også være videooverføring fra ambulansepersonalet til sykehuset, slik at sykehuset er forberedt idet pasientene kommer inn. I tillegg muliggjør teknologien et samspill mellom sykehus, primærhelsetjeneste og etter hvert hjem, på en sikker måte.

Elter trekker også frem et av Telenors prosjekter:

– I Trondheim har vi et forskningsprosjekt hvor vi prøver å predikere luftkvalitet. Vi har en rekke sensorer som samspiller for å kartlegge forurensingen. Ved å bruke kunstig intelligens og maskinlæring, ser vi at vi kan begynne å forutse når luftforurensningen blir for stor. Dette kan brukes til å varsle folk til å holde seg inne hvis de har underliggende sykdommer, eller for eksempel starte renhold av veier.

Finansiering en utfordring

– Vi har i dag mye innovasjon finansiert gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og det er veldig bra. Det hjelper oss til den initielle fasen av innovasjon. Men vi har en overgang fra denne tidligfasen, til å lage kommersielle løsninger som skal være i drift for å skape samfunnsnytte. For å drive frem samfunnsnyttig innovasjon, mener Elter at fokuset bør ligge på samfunnsverdien, og ikke kun på kostnadene – noe som krever nye arbeidsmåter og beslutningsprosesser.