Pionerer for fremtidens digitaliserte kommuner

Av Medvind Media/Context for NTNU/ Nokios-konferansen 2019

Nye Asker kommune er fremst i Norge og pionerer arbeidet med å innføre og ta i bruk de muligheter neste generasjons og fremtidens digitale verktøy gir for offentlig forvaltning. En av de viktigste nyvinningene er mer aktivt og gjensidig samspill med innbyggerne.

L edelse, organisering og såkalt samstyring skal skje i tråd med FNs bærekraftmål.
Nye Asker kommune vil fra 01.01.2020 omfatte det som i dag er kommunene Asker, Røyken og Hurum.

– Asker Kommune har i mange år jobbet systematisk med «neste praksis» på en rekke fagområder, der digitalisering er plattform og gjennomgående arbeidsmetoder. De har vi nå satt disse sammen til en helhetlig modell, med sikte på å få en god balanse mellom nyskaping/innovasjon» og styring/kontroll.

FNs bærekraftmål

– Vi har fått høre fra andre at Asker kommune har utviklet offentlig sektors mest helhetlige modell på området, og det er hyggelig. Gjennom arbeidet med å bygge en ny kommune har Asker også brukt FNs bærekraftsmål som grunnlag for utvikling av modellen og basert hele sitt styringskonsept på disse målene, sier rådgivere for organisasjons- og lederutvikling og innovasjon i Asker kommune, Sofie Margareth Stenseng og Geir Graff.

Begge er knyttet til kommunens Senter for innovasjon og læring.

– Samfunnet er i stadig endring og har de siste tiårene blitt mer komplekst. Vi står overfor en rekke store og sammensatte utfordringer på en rekke områder som må møtes med nye, helhetlige løsninger.

Samstyring, medborgerskap, samskaping, digitalisering og tilrettelegging for smarte og bærekraftige samfunn er noen av måtene offentlig sektor søker å møte utfordringsbildet på i sin rolle som samfunnsutvikler.

OL-øvelser

Sentralt i nye Asker kommune står også detsåkalte «OL-programmet». Programmet har fått økonomisk støtte via OU-midler fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

– Vi har på vår vei mot ny kommune utarbeidet og startet opp vårt nye program for organisasjons- og lederutvikling (OL-programmet). Vi skal etablere en felles organisasjonskultur og lederpraksis.

– De digitale løsningene og de mange nye mulighetene de gir, skal få innbyggerne og folk flest mer på banen enn det som har latt seg gjøre hittil. Vi organiserer oss med sikte på mer interaksjon i tjenesteutøvelsen, slik at vi kan kommunisere og involvere folk i beslutninger, sin egen hverdag og kunne bli mer aktive i egne liv, utdyper Stenseng.

Det innebærer at Asker og andre kommuner går fra en kultur som tilsier at ”dette får du lov til”, via at det offentlige tilbyr service og tjenester, til et offentlig Norge lokalt og nasjonalt som i større grad ansvarliggjør den enkelte av oss, ved å tilby gode løsninger for større grad av medvirkning, både for privatpersoner, frivillige organisasjoner og næringsliv.

Graff og Stenseng forteller at OL-programmet tar for seg mange ulike emner og felt:

  • kultur og identitet
  • digitalisering og endringsledelse
  • medarbeiderskap
  • implementering
  • strategisk lederskap.

– OL-programmet er sentralt i arbeidet med å sørge for en ny og forbedret styringspraksis, hele veien fra toppledelsen til den enkelte ansatte, med utgangspunkt i det helhetlige konseptet for virksomhetsstyring.

Og Geir Graff sier det sånn:

– Det offentlige skal ikke lenger «bære deg gjennom livet», vi skal bestemme mer sammen, og gi fra oss noe av definisjonsmakten vi tradisjonelt har hatt.

Bærum som forbilde

Asker anser nabokommunen Bærums praksis for porteføljestyring som et eksempel til etterfølgelse, når det gjelder å bygge opp en framtidsrettet og balansert portefølje.

– Bærum kommune viser god styringspraksis gjennom sitt helhetlige konsept for porteføljestyring. Her settes de daglige leveransene i en overordnet kontekst gjennom langsiktig planlegging og prioritering i en god balanse mellom politisk og administrativ ledelse. Kompetanseheving for både ledere og ansatte står også sentralt, gjennom Bærums «Prosjektskole».