Tekradar ikon: robotisering

Robotisering

Robotisering holder seg som den mest kjente og den nest mest brukte teknologien. I tillegg ser nesten alle verdien av å benytte seg av teknologien. Mangel på kompetanse fortsetter å være den største grunnen til at teknologien ikke har blitt implementert.

Godt moden teknologi

Robotisering har alltid blitt sett på som en av de mest modne teknologiene vi har spurt om i undersøkelsen og har holdt seg stabil siden 2017. Fortsatt så ser vi at offentlige virksomheter blitt sett på som mindre modne enn teknologien.

Modenhet av robotisering og virksomhetens modenhet

Diagram: Modenhet av robotisering og virksomhetens modenhet

«Nesten 90% av personer i offentlig sektor ser også godt verdien av at virksomheten deres benytter seg av robotisering.»

Selv om modenheten til virksomhetene henger litt bakpå kan man se at det de siste fem årene alltid vært rundt 90% av respondentene som svarer seg en viss grad av enig med at de ser verdien av å benytte seg av robotisering i sin virksomhet.

jeg ser verdien av å benytte robotisering i min virksomhet.

Diagram: jeg ser verdien av å benytte robotisering i min virksomhet. holder seg stadig høyt. ca. 90% er noe enig eller svært enig.

Færre planlegger implementering

Over de siste årene har det vært en nedgang i antall som svarer at de har prøvd ut teknologien. Samtidig ser vi en økning blant de som svarer at de har og ikke har implementert robotisering.

hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk av robotisering?

diagram: hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk av robotisering
Vi fortsetter å se en nedgang av de som svarer at de har kun har prøvd ut teknologien. Samtidig ser vi en økning i de som svarer at de har implementert teknologien og de som svarer at virksomheten deres ikke har implementert robotisering.

hva er grunnen til at din virksomhet ikke har implementert robotisering?

Diagram: Hva er grunnen til at din virksomhet ikke har implementert robotisering? Manglende kompetanse ser ut til å være hovedårsak.
Når vi ser på grunnen til at virksomhetene ikke har implementert robotisering ser vi at det er færre som planlegger å gjøre dette i fremtiden og færre som mener at det ikke er plass i budsjettet. Mangel på kompetanse fortsetter å være en stor grunn, noe som peker mot at det fortsatt er et kompetansegap angående robotisering.