Tekradar ikon: robotisering

Robotisering har stor utbredelse blant norske virksomheter

Nokios Teknologiradar 2020 viser at teknologi for robotisering har en jevn forventing og tilfører nye løsninger jevnt og trutt.

Robotisering

Robotisering, omtalt som Robotics eller Robotics Process Automation (RPA) er et program eller software som utfører samme regelstyrte og manuelle oppgaver som et menneske innenfor en spesifikk prosess. Dette gir muligheten til å utføre gjentakende oppgaver raskere, uforstyrret og mer presist enn et menneske. Robotisering gir størst verdi når den brukes til å jobbe på tvers av ulike systemer det ellers ville vært dyrt å innlemme.

Bruk av robotisering frigjør tid for mennesker til å rette oppmerksomhet mot oppgaver som krever bl.a. emosjonell intelligens, resonneringsevne, dømmekraft og samhandling mellommennesker.

«Det drives bred utprøving og bruk av robotisering i virksomhetene»

Respondentene i undersøkelsen holder en jevn trend: Kjennskap, verdiforslag og bruk lunter videre på et jevnt nivå. Tallene gjennom de siste fire årene viser at teknologien har høy aksept og god bruk rund baut.

Kun 1 prosent svarer at de ikke kjenner til robotisering i år, men dette er en nedgang fra allerede lave 3,9 prosent i 2017.

Den største endringen er at andelen som har gått fra Noe enig til Svært enig i at Robotisering er en moden teknologi for egen sektor/bransje 2018 holder seg jevn to år senere.

Diagram: Modenhet for robotisering

Mye og innovativ bruk

Diagram: Til hvilke formål brukes robotisering. Viser bred utnyttelse av teknologien, med saksbehandling som det område der robotisering benyttes i størst grad 73%. Kundekontakt, økonomistyring/HR/administrasjon og internt/digitaliseringsarbeid/prosjeter scorer også ganske høyt. Rundt 40% for de tre sistnevnte kategoriene.
Bruken av Robotisering er i overveiende grad brukt til Saksbehandling. Men i 2020 har kundekontakt blitt synligere, mens økonomi/HR/Administrasjon tar et langt steg fremover. Den nye kategorien for interne prosjekter og digitaliseringsarbeid
plasserer seg likevel inn på andreplass, og sammen med en sterk vekst i annet tyder det på at det drives bred utprøving og bruk i norske virksomheter.

Årsaker til at robotisering ikke er tatt i bruk

Når det spørres om hvorfor robotisering ikke er mer populært, er svarene jevnt spredt. Lav kompetanse, tvil om verdi og planer om fremtidig bruk er vanligst. Lav kompetanse som årsak har falt kraftig siden 2017, og bekrefter at robotisering har fått et solid fotfeste.

Diagram: