Tekradar ikon: AR/VR og Blokkjede

Størst usikkerhet rundt blokkjedeteknologi og virtuell-/utvidet virkelighet

Nokios Teknologiradar 2020 viser for teknologier som blokkjeder og virtuell-/utvidet virkelighet at de mister tilhengere. Hovedendringen er større usikkerhet og mangel på kompetanse.

«Manglende kompetanse og svak verdi er hovedårsaker for manglende bruk»

VR/AR

Av respondentene som ble spurt om de mente teknologi som virtuell virkelighet/utvidet virkelighet (VR/AR) er moden, så er andelen helt enig sunket fra halvparten til en tredjedel. Andelen som uenig har sunket til 6,2 prosent, men det kan skyldes at Vet ikke er ny kategori, og hele 21,6 prosent svarer «Vet ikke» i årets Teknologiradar.

Dette er til gjengjeld en svak økning fra forrige gang «Vet ikke» var et svaralternativ.

De som svarer at de har tatt i bruk AR/VR, svarer at interessen har gått ned både for å planlegge og vurdere teknologien. De som har implementert løsninger har gått ned, og de som har implementert og ser verdien likeså.
VR/AR brukes til Kundekontakt, men en stor andel svarer Annet. I detaljene er tendensen at teknologien brukes til utdanning og simuleringer. En ny kategori av året, Internt/Digitaliseringsarbeid/prosjekter tar en stor andel av formålet for uttesting.

Diagram: Virtual og augmented reality som moden for bruk.

Blokkjede: Forståelse, men lite bruk

Blokkjede-teknologi (Blockchain) anses som moden av 16 prosent, om lag som i fjor, og en dobling fra to år tilbake. Men andelen som ikke vet er hele 37,6 prosent. Forrige gang dette var et svaralternativ, i 2017, så var andelen bare litt lavere.

De sterkeste tilhengerne av Blokkjede-teknologi holder seg jevnt, mens andelen som er «Noe enig» og «Uenig» har falt kraftig.

Respondentene oppgir at manglende kompetanse og svak verdi av Blokkjede-teknologi som hovedårsaker for manglende bruk. Dette er jevne tall de fire siste årene. Det er lite utprøving, og av de to som oppgir bruk i år, så er det til saksbehandling og Interne prosjekter.
Diagram: blokkjede modenhet

Lavest prioritert av teknologiene

I prioritering av hvor viktig disse to teknologiene er, så er VR/AR vurdert som fjerde viktigst, mens Blokkjede er på femteplass som minst viktig. Men det er svært jevne tall mellom disse to. At VR/AR har en viss oppslutning som tredje viktigst teknologi drar den opp til en fjerde plass.

Diagram: VR/AR og blokkjede har lavest forventninger framover