NOKIOS Teknologiradar 2020

Nokios Teknologiradar 2020 tar temperaturen på bruken av digital teknologi i norske virksomheter. Undersøkelsen ble gjennomført som en åpen spørreundersøkelse i regi av Questback over tre måneder fra juni til september. Dette er fjerde gang denne undersøkelsen gjennomføres.

Tekradar ikon: digital samhandling

DIGITAL SAMHANDLING

Tekradar ikon: kunstig intelligens

KUNSTIG INTELLIGENS

Tekradar ikon: robotisering

ROBOTISERING

tekradar ikoner: VR/AR og Blokkjede

VR/AR OG
BLOKKJEDE

Om NOKIOS Teknologiradar

Nokios Teknologiradar 2020 tar temperaturen på bruken av digital teknologi i norske virksomheter. Dette er fjerde gang denne undersøkelsen gjennomføres.

Undersøkelsen ble gjennomført som en åpen spørreundersøkelse i regi av Questback over tre måneder fra juni til september. For 2020 ble det levert 194 svar. Dette er en oppgang fra 88 og 84 respondenter i 2019 og 2018, og bedre enn 2017.

Hva er respondentene spurt om?

Respondentene er stilt spørsmål om kjennskap, modenhet, faktisk bruk, hindre for bruk og forventinger innenfor fem ulike teknologier. En av teknologikategoriene er ny i år: Gitt korona-situasjonen som oppstod i mars, innlemmet vi digitale samhandlingsverktøy i spørreundersøkelsen. De andre teknologiene som er vurdert; robotisering, kunstig intelligens (AI), virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) og blokkjede (Blockchain), har vi sammenliknbare funn på tre år tilbake i tid.

Hvem finner vi bak svarene?

Det er flest respondenter som er ansatt i IT-funksjonene i virksomhetene som svarer. Slik har det gjennomgående vært siden oppstarten av teknologiradar-undersøkelsen, men trenden er avtagende. Andelen har gått noe ned i år, mens andelen respondenter i administrative roller går opp. Andelen respondenter med forretningsfunksjoner har holdt seg forholdsvis stabilt, mens respondenter fra øvrige funksjoner har økt de siste to årene.

De fleste som svarer på teknologiradar-undersøkelsen, er mellomledere og fagansvarlige. Samtidig ser vi at ansatte uten lederansvar øker sin deltakelse. Toppledere har økt respons i år, etter et par år med nedgang.

I år er de mindre virksomhetene tilbake med en like god svarandel som for to år siden. Disse nærmer seg nå deltakelsen fra store virksomheter med mer enn 250 ansatte, hvor vi fremdeles finner brorparten – over 60 prosent – av de som svarer.

Andelen av respondenter fra offentlig sektor versus privat sektor er 5 til 1. Den offentlige stemmen er med det noe tydeligere til stede i årets svar enn i fjor, men ikke like sterk som to år tilbake, hvor det gikk ti offentlige respondenter på en respondent fra privat sektor.

Kakediagrammet viser respondenter fordelt på fagområde: 44,3% IT, 31,4% Administrasjon/stab, 12,4% forretning (fagavdeling el.), 11,9% annet
Kakediagrammet viser respondenter fordelt på virksomhetens størrelse: 60,8% Stor, 21,6% mellomstor, 17,5% liten
Kakediagram viser fordelingen av respondenter fordelt på offentlig og privat sektor: 87,1% svar fra offentlig sektor og 12,9% svar fra privat sektor

NOKIOS Teknologiradar 2020

digital samhandling
VR/AR
Blokkjede
Robotisering ikon
Kunstig intelligens